Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 17, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 16/05/2016 gÀAzÀÄ 11 J.JªÀiï PÉÌ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀĹªÀÄoÀ ¸Á:UÀÆUÀ®ªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ: 13/05/2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß zÉÊ£ÀA¢£À PÉ®¸ÀzÀAvÉ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ (UÀÆqÀì) zÀ°è ªÀÄĤgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï £À© PÉ®¸ÀUÁgÀ£À eÉÆvÉ EzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1740 ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨É¼ÀUÁªÀ-¸À£Àßw §¸ï £ÀA. PÉJ 22 J¥sï 2000 gÀ°è dªÀÄRAr¬ÄAzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ “¹Ã¸Á” (ªÉÄl¯ï) MAzÀÄ UÀAlÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁgÀ 02 UÀAlÄ (eÁ½UÉ zÁgÀ/«ÄãÀÄUÁgÀgÀÄ §¼À¸ÀĪÀ zÁgÀ) MlÄÖ 3 ®UÉÃd£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀÄĤgÀ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÀqÉ E½¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ zÁégÀ¨ÁV® ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀjAzÀ gÀ¹Ã¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. (gÀ¹Ã¢ £ÀA. 53724) CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ®UÉÃd UÀÆqÀì E½¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀAvÀºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¥ÀjavÀgÀÄ KPÁ KQAiÀiÁV §AzÀÄ ¸ÀzÀj 3 ®UÉÃdUÀ¼À ¥ÉÊQ 1 zÁgÀzÀ UÀAl£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀÆqÀ¯Éà J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzɪÀÅ. C°è PÀĽvÀAvÀºÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÉüÀ¯ÁV C¥ÀjavÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ªÀAiÀĸÀÌ ºÁUÀÆ M§â aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ¤zÀÝ£ÀÄ JAzÀÄ w½zÀħA¢zÉ. CzÀgÀ ªÀiË®å CAzÁdÄ 40 ¸Á«gÀ gÀÆ. JAzÀÄ w½zÀħA¢zÉ. ®UÉÃdÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÁzÀ C§ÄÝ¯ï ¥ÀmÉïï gÀªÀjUÉ ®UÉÃd£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀAvÀºÀ ¸ÀzÀj MAzÀÄ zÁgÀzÀ UÀAlÄ ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ ªÀÄ£À«.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/2016 PÀ®A: 147,504,498(J),323,506 ¸ÀA 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 17/05/2016 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¥sÁf¯ï CºÉäöÊzÀ UÉÆîأÀªÁ¯É, ªÀ:28, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ Nt AiÀiÁzÀVj ºÁ: ªÀ: ZÁªÀiÁ¯ÉÃOmï AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £À£ÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 08/09/2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ PÀÄA¨ÁgÀ NtÂAiÀÄ GªÀÄgÀ¸Á§ UÉÆîأÀªÁ¯Éà EªÀgÀ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÁf¯ï CºÉäöÊzÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄĹèA ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä vÀ¯Á CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É. £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ GªÀÄgÀ¸Á§ EªÀgÀÄ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ®UÀߪÁV ¸Àé®à ¢£À ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀ £À£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ, UÀAqÀ£À CtÚA¢gÀÄ, £ÉUÉtÂÚ, £Á¢¤AiÀÄgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ ZÀ£ÁßV®è CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀA©¹zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ EgÀ° CAvÁ CªÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ QgÀÄPÀļÀ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ EzÀÝgÀÄ PÀÆqÁ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄzÀ°è, PÉ®¸ÀzÀ°è K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ £É¥À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ «¥ÀjvÀ vÁæ¸À PÉÆqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ w½¹zÁUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄÄ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÁzÀ ¸À°A«ÄAiÀiÁ ¥Á£ÀªÁ¯Éà ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃSï ªÀÄ»§Æ§ EªÀjUÉ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj »jAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®èjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÀfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA½UÉ KPÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛj. CªÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ¨ÉÃrj, ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƽîj CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ »jAiÀÄjUÉ “G£ÀPÉÆà PÉÆÃ¬Ä vÀPÀ°¥sï £À» zÉvÉ” CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 02/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ ¥sÁf¯ï CºÉäöÊzÀ vÀAzÉ GªÀÄgÀ¸Á§ UÉÆîأÀªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À CtÚA¢gÁzÀ 2) ºÀ¦üd «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ GªÀÄgÀ¸Á§ UÉÆîأÀªÁ¯ÉÃ, 3) ªÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ GªÀÄgÀ¸Á§ UÉÆîأÀªÁ¯ÉÃ, 4) ¸À¬ÄÃzÀ vÀAzÉ GªÀÄgÀ¸Á§ UÉÆîأÀªÁ¯ÉÃ, 5) ¸ÉÊAiÀÄåzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ GªÀÄgÀ¸Á§ UÉÆîأÀªÁ¯Éà (CvÉÛ), 6) djãÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C°ÃªÀÄ (£Á¢¤), 7) jÃeÁé£Á ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ GªÀÄgÀ¸Á§ UÉÆîأÀªÁ¯ÉÃ, 8) P˸ÀgÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀ¦üd «ÄAiÀiÁ UÉÆîأÀªÁ¯Éà J®ègÀÆ ¸Á:PÀÄA¨ÁgÀ Mt AiÀiÁzÀVj EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è “K aãÁ° PÉÆà PÁå PÁªÀÄ £À» DvÁ PÁå £À» DvÁ ZÀÄ¥À WÀgÀªÉÄà ¥Àr ºÉÊ E¸ï PÉÆ ªÀiÁgÀ PÉ WÀgÀ ¸Éà ¨sÁgÀ ¤PÁ¯ÉÆÔ CAvÁ CAzÀªÀgÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÉ¯É ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £À£Àß CvÉÛ ¸ÉʬÄzÁ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ djãÁ ¨ÉÃUÀA, jÃeÁé£Á ¨ÉÃUÀA ºÁUÀÆ £ÉUÉtÂÚ P˸ÀgÀ ¨ÉÃUÀA J®ègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄR, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £À£Àß UÀAqÀ£À CtÚA¢gÁzÀ ºÀ¦üd «ÄAiÀiÁ, ªÀÄĸÁÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¬ÄÃzÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁgÉÆà K cãÁ°PÉÆà ªÀiÁgÀPÉ ¨sÁgÀ zÁ¯ÉÆ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀgÀÄ. C®èzÉà E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ£ÁzÀgÀÄ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. DUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ RĸÀÄæ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ £Á£ÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀqÉzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ w½¹ E°èAiÉÄà E¢ÝgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀĪÀ £À£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ, UÀAqÀ£À CtÚA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ £ÉUÉtÂÚ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2016 PÀ®A 174 ¹.Dg惡:-¢£ÁAPÀ 17/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj CAdªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ;17 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß JwÛ ºÁQ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ºÁªÉÇAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ PÀaÑzÁUÀ alÖ£É aÃj MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ºÁªÀÅ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À §®PÁ°UÉ PÀaÑ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ½UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆ®ªÀÅ zÀÆgÀ«zÀÝzÀjAzÀ ºÁUÀÆ ºÉÆ®PÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj¬Ä®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ, ªÀÄÈvÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ aQvÉì zÉÆgÉAiÀÄzÉà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À «ZÁgÀzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄîÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ, ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2016 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 17/05/2016 ರಂದು 5.15 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಸದಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಆರೋಪಿತರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 2000/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಜಪ್ತಿ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2016 PÀ®A: 420 L.¦.¹ & 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ: 17/05/2016 gÀAzÀÄ 05.00¦ JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢üZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆ« mÉîgÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃV PÀgÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 340/-gÀÆ 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.00.00 3) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£À C.Q.00.00 4) ¥ÀAzÀÄ ¥ÉAmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ® C.Q.200/- gÀÆ EªÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2016 PÀ®A: 143,147,148,341,323,324,504,506, ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ:17.05.2016 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dĪÀÄätÚ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ:20, G:«zÁåyð eÁ:PÀÄgÀħgÀ, ¸Á:§Æ¢ºÁ¼À vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ EzÀÄÝ, £À£ÀUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀtÚ ªÀiÁgÀ®¨Á« gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ±Á¯É¬ÄAzÀ  HjUÉ §AzÁUÀ eÉÆvÉAiÀiÁV wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð UÀt¥Àw «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ PÀPÉÌÃj gÀªÀgÀ ªÀÄzÀå vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ »jAiÀÄgÀ vÀ£ÀPÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀªÀÄÆägÀ »jAiÀÄgÀÄ E§âjUÀÆ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉý gÁf ªÀiÁr¹zÀÄÝ, DzÀgÀÆ PÀÆqÁ F «µÀAiÀĪÁV £À£Àß ªÉÄÃ¯É D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ PÀPÉÌÃj ºÁUÀÄ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄA¢gÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV DUÁUÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVzÀÄÝ, ¤£Éß ¢:16.05.2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ªÀiÁgÀ®¨Á« E§âgÀÄ PÀÆr PÉÆqÉÃPÀ¯ïUÉ §AzÀÄ PÉÆqÉÃPÀ¯ï zÀ°è £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉÆqÉÃPÀ¯ï §Æ¢ºÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®UÀªÀÄä£À ºÉÆ®zÀ ªÀÄÆ°AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ «gÉñÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ PÀ¯PÉÃj, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà PÀqÀPÀ¯ï, «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀPÉÌÃj, ¥Àæ¨sÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ PÀPÉÌÃj, ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ªÀqÀUÉÃgÀ, ©üêÀÄÄvÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀPÉÌÃj EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV ¤AwzÀÄÝ, EªÀgÉ®ègÀÆ £ÁªÀÅ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÀªÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄUÉ  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀgÉ®ègÀÆ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð UÀuÉñÀ£À «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ £ÀªÉÆäA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝj EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ HgÀ°è ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ. CAvÁ CAzÀªÀgÉ CªÀgÀ°èAiÀÄ «gÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ PÀPÉÌÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ  ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀĤUÉ ©üêÀÄÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀPÉÌÃj FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¥Àæ¨sÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀtÚ E§âgÀÆ £É®PÉÌ PÉqÀ« §®UÀqÉ ªÀÄÄrØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ vÀĽzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, DUÀ £Á«§âgÀÄ agÁqÀ®Ä C°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÁºÉçUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀÄrØ, §¸ÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀÄrØ, ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà a£ÁßPÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ©r¹zÀÄÝ, EªÀgÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀĪÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ CªÀjUÉ CAf £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ CªÀgÀÄ §rzÀzÀÝjAzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑV G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À «ZÁgÀ ªÀiÁr vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀĤUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ K¼ÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±À
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2016 PÀ®A. 279,304(J) L.¦.¹:- ¢: 17/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ C±ÉÆÃPÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ.J-33 PÉ-7797 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ §ÄwÛ PÉÆlÄÖ §AzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 9 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÉ¥Àà ªÀiÁ¸ÀÛgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¸ÉÊr£À°è ¤AvÁUÀ UÉÆÃrºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-33 PÉ-5464 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸À¢æ WÀl£É 10 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁWÀ zÁj ªÀÄzsÉå 1 ¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ §UÉÎ.      


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!