Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 16, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016 PÀ®A: 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 15/05/2016 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw PÀ«vÁ UÀAqÀ «£ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁ°¥Án¯ï, ªÀ:35, G:ªÁå¥ÁgÀ, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:¥ÀmÉïïªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ZÀPÀæPÀmÁÖzÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ UÀuÉñÀ dÆåªÉîgÀì §AUÁgÀ CAUÀr EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¯ÉʸÀ£Àì £ÀªÀÄä AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¢£Á®Ä ¨É¼ÀUÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ vÉgÉzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. CAUÀrAiÀÄ°è £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ, £ÀªÀÄä vÀªÀÄä GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ ¸ÀAdAiÀÄ »ÃUÉ 4 d£ÀgÀÄ EgÀÄvÉÛêÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 12/05/2016 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. CAzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ ¸ÀAdAiÀÄ CAUÀrUÉ §A¢gÀ°®è. ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸À«zÀÄÝzÀÝjAzÀ HjUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è £Á£ÉƧâ¼É ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÉÝ£ÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AUÁgÀ-¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §ÄSÁð zsÀj¹zÀÄÝ, E£ÀÄß E§âgÀÄ ¹ÃgÉ zsÀj¹zÀÝgÀÄ. §ÄSÁð zsÀj¹zÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨É½î PÁ® ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä ºÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¨É½î PÁ® ZÉÊ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä D PÀqÉ PËAlgÀUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. CªÀgÀÄ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ¨É½î PÁ® ZÉÊ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÉ ºÉý CzÀÄ EzÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ £ÀAvÀgÀ Rjâ ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄgÀ½ ºÉÆzÀgÀÄ. D ¢£À gÁwæ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 14/05/2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ HjAzÀ §A¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°èAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À J¯Áè ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁr £ÉÆrzÁUÀ JgÀqÀÄ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ EzÀÄÝ, MlÄÖ 183 UÁæA §AUÁgÀ vÀÆPÀ PÀrªÉÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è D¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ¹.¹.n.«AiÀÄ zÀȱÁåªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 12/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæºÀPÀgÀ ¸ÉÆÃV£À°è §AzÀ E§âgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄSÁð zsÀj¹zÀ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹ÃgÉ zsÀj¹zÀ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀUÉ ¨É½î PÁ® ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÉ ºÉý £À£Àß UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¸ÉüÉzÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr mÉç¯ï qÁæzÀ°ènÖzÀÝ JgÀqÀÄ ¨ÁPÀìUÀ¼À°èAiÀÄ 183 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÁzÀ 1) 93 UÁæA zÀ 9 £ÀPÀ¯ÉøïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2) 90 UÁæ«Ä£À §ÄUÀr PÀrØ ªÀÄvÀÄÛ ®ªÀAUÀ PÀrØUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C:Q: 5,50,000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è UÁæºÀPÀgÀ ¸ÉÆÃV£À°è §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨É½î PÁ® ZÉÊ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÁUÀ £À£Àß UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¸É¼ÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016 PÀ®A: 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ:- 67/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 15/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆUÀ®Ä 10-20 J.JAPÉÌ AiÀiÁzÀVj §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ºÉÆgÀmÉÖêÀÅ. AiÀiÁzÀVj UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀAzÀPÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAd£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå PÀAzÀPÀÆgÀÄ zÁn 1, 1/2 Q«Äà CAvÀgÀzÀ°è £Á£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqÉ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À CqÁØ¢rØAiÀiÁV ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀݪÀ£Éà £Á£ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ £À£Àß ¸ÉÊrUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §¸ï £ÀA: J¦-29-eÉqï-3312 £ÉÃzÀÝgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ §AzÀÄ §¹ì£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ eÉÆÃgÁV GfÓPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À  ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ  rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤°è¹zÀ£ÀÄ. §¹ìUÉ PÁgÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ GfÓPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ §¸ï dRA DVzÀÄÝ EvÀÄÛ. rQÌ ¥Àr¹zÀ PÁj£À ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁj£À ªÀÄÄA¢£À §® ¨sÁUÀzÀ mÁAiÀÄgÀ£À r¸ÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ. PÁgÀ£À°è E§âjzÀÄÝ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä  vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ©zÀj ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀÄÝ, CzÀgÀ°è E£ÉÆßç⠻AzÀÄUÀqÉ ¹Ãn£À°è PÀĽwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä «dAiÀÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® gÉÆÃV ªÀAiÀiÁ: 39 eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: mÁåPÀÖgï ±ÉÆÃgÀÆA ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: d®£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà PÁj£À »AzÀÄUÀqÉ ¹Ãn£À°è EzÀÝ «dAiÀÄ JA§ÄªÀ¤UÉ  C¥ÀWÁvÀzÀ°è §® gÉmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀÝzÀ PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ªÀÄÄAUÉÊ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV EvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ PÁgÀÄ ©½ §tÚ¢zÀÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-©-8688 CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀAzÀPÀÆgÀÄUÀÄAd£ÀÆgÀ ªÀÄzsÀå dgÀÄVzÀÄÝ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2016 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 15/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦.J¸À.L.(¹) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14.30 UÀAmÉUÉ   £Á£ÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ  ªÀiÁ»w ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹.141 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ,  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ½¸ÀUÀgzÀÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀ  ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] UÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:32 eÁ:PÀ§â°UÁ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ 2] ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ ZÀAqÀÄ ªÀAiÀiÁ:28 eÁ:PÀ§â°UÁ, G: PÀÆ° ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀAvÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZï.¹-65, ²ªÀ¥Àà ºÉZï.¹-70,²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹-141, §¸ÀªÀgÁd-¹.¦.¹.180, UÀuÉñÀ ¹¦¹-294, UÀeÉÃAzÀæ ¹¦¹-313 EªÀjUÀÆ «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå ¦.L.¸ÁºÉçgÀÄ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 14.45 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ £ÉÃgÀªÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ  ºÀ½¸ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ  ªÀÄzÁåºÀß 15.00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ C°èAzÀ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ ¤UÁ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ£ÀÄ,  DUÀ £ÁªÀÅ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀ®Ä §AzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ  ªÀåQÛ  ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÉƸÀä¤ ªÀAiÀiÁ:30 eÁw:PÀ§â°UÁ G:PÀÆ° ¸Á:UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ FvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ £ÀUÀzÀÄ 6890/- gÀÆ¥Á¬Ä ¹PÀ̪ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ¹PÀ̪ÀÅ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß MAzÀÄ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ  ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ PÉù£À ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15.15 UÀAmɬÄAzÀ 16.15 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. zÁ½AiÀÄ°è ¹PÀÌ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ M¦à¹ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ ªÀÄzÁåºÀß 16.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwUÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2016 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 15/05/2016 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà PÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦.J¸À.L.(C.«) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/05/2016  gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹ 141 EªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ eÁ° PÀAnAiÀÄ  ªÀÄgÉAiÀÄ°è  PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ  ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZï.¹-65, ²ªÀ¥Àà ºÉZï.¹-70, ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹ 141, UÀeÉÃAzÀæ ¹¦¹-313, UÀuÉñÀ ¹¦¹-294, §¸ÀªÀgÁd ¹¦¹-180 gÀªÀjUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] UÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:32 eÁ:PÀ§â°UÁ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ 2] ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ ZÀAqÀÄ ªÀAiÀiÁ:28 eÁ:PÀ§â°UÁ, G: PÀÆ° ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è  oÁuɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-15 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV J¯ÁègÀÆ ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ eÁ° PÀAnAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwzÀÝgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwzÀݪÀgÀ°è M§â£ÀÄ CAzÀgÀPÉÌ 500 gÀÆ¥Á¬Ä E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¨ÁºÀgÀPÉÌ 1000-gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý dÆeÁl DqÀÄwzÀÝgÀÄ, DUÀ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ  dÆeÁl  DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß  RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ  £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 06 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä  M¨ÉÆâ§âgÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀV£ÀAvÉ  ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. 1.     zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà PÉÆãÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ:45 eÁw:PÀ§â°UÁ G: PÀÆ° ¸Á:UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1100/-gÀÆ.2.    ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ZÀAqÀÄ ªÀAiÀiÁ:60 eÁ:PÀ§â°UÁ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1200/-gÀÆ.3.    ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CA§è¥Àà C¥ÉèÃgÀ ªÀAiÀiÁ:39 eÁ:PÀ§â°UÁ G: ºÀªÀiÁ° ¸Á:UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1400/- gÀÆ.4.    gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ElV ªÀAiÀiÁ:32 eÁ:PÀ§â°UÁ G:PÀÆ° ¸Á:UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1450/- gÀÆ.5.    gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ CA§è¥Àà £ÁnPÁgÀ ªÀ:29 eÁ: PÀ§â°UÁ G:PÀÆ° ¸Á:UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1310/- gÀÆ.6. zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À C¥ÉèÃgÀ ªÀAiÀÄ:35 eÁ:PÀ§â°UÁ G:PÀÆ° ¸Á:UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1300/- gÀÆ.  »ÃUÉ MlÄÖ 7760/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¥ÀtPÉÌ   §¼À¹zÀ ºÀt 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ  dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9,260/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ®PÉÆmÉÃAiÀÄ°è ºÁQ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30  UÀAmɬÄAzÀ 18-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ  PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ°è ¹PÀÌ 06 d£ÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁåj¹ 06 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-15 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2016 PÀ®A  87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!