Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಮೇ 14, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016  PÀ®A   341, 323,324, 504, 506 ಸಂ. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 14/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 75-0 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÁPÀ®ªÁgÀ ªÀAiÀÄ;35, eÁ;PÀ§â°UÀ, G;MPÀÄÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;ºÉÆ£ÀUÉgÁ §AzÀ½î UÁæªÀÄzÀ eÉÊ §¸À¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯ÉÃ, ¨ÉÆøÀrà ªÀÄUÀ£É £À£Àß vÀAVUÉ ©lÄÖ PÉÆlÄÖ ªÀ£ÀªÁ¸À ªÀiÁr¢Ý, ¤Ã£ÀÄ CgÁªÀĪÁV E¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ:- 45/2016 PÀ®A. 143,147,323,354,504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹   :- ¢£ÁAPÀ: 13/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ²æêÀÄw, ªÀÄAdļÀ UÀAqÀ gÁAiÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §§¯ÁzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄAzÉ PÀªÀ½ gÁ² vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ F gÁ²AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ DgÉÆævÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ, PÉÊ»rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ü UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. :- 44/2016 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 14/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀļÀî½î UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆrj E®èªÁzÀgÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ UÀÄAqÁVj ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀļÀî½î UÁæªÀÄPÉÌ 10:30 J.JªÀiï.PÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr C¸À¨sÀåªÁV ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÆîAiÀÄå ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀÄĵÀÆ×gÀ vÁ:f: AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è K£ÁzÀgÀÄ MAzÀÄ WÉÆÃgÀ PÀÈvÀå J¸ÀUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 11:30 J.JªÀiï.PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.    

PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r,Dgï £ÀA: 08/2016 :- ¢£ÁAPÀ:13.05.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆ®zÀ ¨Éð ªÀÄÄaÑ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÉà ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨sÁj ªÀļÉUÁ½ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r®Ä EzÀÄÝ gÁwæ ªÀļÉUÁ½AiÀÄ°è ZÀ£Àߧ¸ÀÄì£À ¨É¤ßV ¹r®Ä ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É.
PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2016 PÀ®A:302, 109, 201 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ¸ÀA:3(1)(10), 2(5) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989;- ¢£ÁAPÀ:14.05.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉƽºÁ¼À, ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:»AzÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ (J¸ï.n), ¸Á:vÉÆüÀ¢¤ß, vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß  ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:01.05.2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆýºÁ¼À ªÀAiÀÄ:28, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.03.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà EzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÁºÉçtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ §qÀUÉÃgÀ, §¸ÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ §qÀUÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀAqÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥Éưøï¥Án¯ï J®ègÀÆ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß vÀªÀÄä ¹UÀzÉà EzÁÝUÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £À£Àß vÀªÀÄä PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
        ¢£ÁAPÀ:13.05.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ¸ÁºÉçtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀAqÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ vÀAzÉ UËqÀ¥Àà J®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ¥ÉÊQ ªÀÄAd£ÁxÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ C¯Áè¨sÀPÀë vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀºÀ¤Ã¥sï vÁ½PÉÆÃn E§âgÀÆ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°è PÉlÖ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉÝãÉ. FUÁUÀ¯Éà J¯Áè ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVzÉ. K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr »jAiÀÄjUÉ ºÉÃ¼É §UɺÀj¸À¨ÉÃPÀÄ JµÀÄÖ ºÀt RZÁðzÀgÀÆ aAvÉ E®è, CAvÁ £À£ÀUÉ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ CAvÀ: PÉlÖ PÉ®¸À  K£ÀÄ ªÀiÁr¢AiÉÆÃ? E°èAiÀĪÀgÉUÉ K£ÀÄ ºÉý®è £À£ÀUÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ JgÀqÀĪÀgÉ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAqÀ §UÉÎ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ¥Àà¤UÉ UÉÆvÁÛV vÀ£Àß  ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «µÀAiÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ºÉý K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§AzsÀPÉÌ CrØAiÀiÁVzÁÝ£É. CªÀ¤UÉ ªÀÄÄV¹zÀgÉ £ÁªÀÅ ¸ÀAvÉÆõÀªÁV EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.03.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆëAzÀ¥Àà£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀzÀÄ EzÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉ ºÉÆÃV D ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ wgÀÄ¥ÀwUËqÀ zÀzÀݯï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÉgÉAiÀÄ PÀqÉUÉ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÉÆëAzÀ¥Àà¤UÉ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV¹ G¹gÀÄUÀnÖ¹ ¸Á¬Ä¹ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀÄzÀÄ CAvÁ CªÀ£À ºÉtªÀ£ÀÄß PÉgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀ§âgï PÀ½îAiÀÄ M¼ÀUÉ vÀÄgÀÄQ AiÀiÁjUÀÆ PÁtzÀAvÉ ªÀÄÄaÑlÄÖ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ  F «µÀAiÀÄ ºÉýgÀÄvÉÛãÉ. DUÀ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ¨sÁj M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¢. £ÁªÀÅ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ©AzÁ¸ÁV EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ. F J¯Áè «µÀAiÀĪÀÅ £À£ÀUÉ C¯Áè¨sÀPÀë¤AzÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýzÁUÀ F «µÀAiÀÄ £ÀªÉÄä®jUÉ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ.
        PÁgÀt £À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄägÀÆ C¯Áè¨sÀPÀë vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀºÀ¤Ã¥sï vÁ½PÉÆÃn FvÀ£ÀÄ C£ÉÊw ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä UÉÆëAzÀ¥Àà£ÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É JA§ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä¼À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ C¯Áè¨sÀPÀë£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä UÉÆëAzÀ¥Àà¤UÉ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV¹ G¹gÀÄUÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ªÀiÁrzÀ PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀ§âgï PÀ½îAiÀÄ°è vÀÄgÀÄQ ¸ÁQë £Á±À¥Àr¹zÀ C¯Áè¨sÀPÀë ªÀÄvÀÄÛ PÉƯÉUÉ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤ÃrzÀ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:24/2016 PÀ®A:302, 109, 201 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 3(1)(10), 2(5) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2016 PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥Áæt »A¸É vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÁ¬ÄzÉ 1964 PÀ®A: 11, 8, 9, 4 ¥Áæt »A¸É vÀqÉ PÁ¬ÄzÉ 1960 PÀ®A: 11 ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2015 PÀ®A 125 E 1, 2, 3, 4 mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð D¥sï J¤ªÀįïì gÀƯïì 1978 PÀ®A: 46 jAzÀ 57, 96 jAzÀ 98, LJªÀiï« JPïÖ 192(J) ¸ÀA 177 ªÀÄvÀÄÛ 429 L¦¹;-¢£ÁAPÀ: 14-05-2016 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw eÉÆñÉÊ£ï CAmÉÆä vÀAzÉ CAmÉÆä eÁdð ªÀAiÀiÁ:34 J¤ªÀÄ¯ï ªÉî¥ÉÃAiÀÄgï ¨ÉÆÃqÀð D¥sï EArAiÀiÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèö£À°è §gÉzÀ MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀiÁPÉðl¢AzÀ vÉ®AUÁt PÀqÉUÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »A¸ÁvÀäPÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ 3 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ©üªÀiÁ ©æÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀ eÉÆvÉ ¤AvÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ D ªÉüÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA. J¦ 22 nJ 5944 §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 zÀ£ÀUÀ½zÀÄÝ, D zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀUÀ΢AzÀ ©VAiÀiÁV »A¸ÉAiÀiÁUÀĪÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÀnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ zÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV zÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ CzÀgÀAvÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸À®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2005 PÀ®A 125 E 1, 2, 3, 4 ¥ÀæPÁgÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. zÀ£ÀUÀ½UÉ F jÃw ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ½UÉ wêÀæ »A¸ÉAiÀiÁV UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÁUÁtÂPÉzÁgÀgÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV F ªÀiÁUÀðzÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F jÃwAiÀiÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ R°Ã® CºÉäözÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀ:29 ¸Á:£ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃmï, QèãÀgÀ gÀ¦üÃPÀ ªÀ:28 ¸Á:£ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl, ¸ÀºÀZÀgÀ ªÀıÁPÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀ:40 ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥Áæt »A¸É vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÁ¬ÄzÉ 1964 PÀ®A: 11, 8, 9, 4 ¥Áæt »A¸É vÀqÉ PÁ¬ÄzÉ 1960 PÀ®A: 11 ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2015 PÀ®A 125 E 1, 2, 3, 4 mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð D¥sï J¤ªÀįïì gÀƯïì 1978 PÀ®A: 47 jAzÀ 57, 96 jAzÀ 98, LJªÀiï« JPïÖ 192(J) ¸ÀA 177 ªÀÄvÀÄÛ 429 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ UÉÆñÁ¯ÉUÉ ¸ÁV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2016 PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥Áæt »A¸É vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÁ¬ÄzÉ 1964 PÀ®A: 11, 8, 9, 4 ¥Áæt »A¸É vÀqÉ PÁ¬ÄzÉ 1960 PÀ®A: 11 ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2015 PÀ®A 125 E 1, 2, 3, 4 mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð D¥sï J¤ªÀįïì gÀƯïì 1978 PÀ®A: 46 jAzÀ 57, 96 jAzÀ 98, LJªÀiï« JPïÖ 192(J) ¸ÀA 177 ªÀÄvÀÄÛ 429 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!