Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 13, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2016  PÀ®A  279, 337 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 11/05/2016
gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ  00-30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVj-gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ  UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÀÄw ¹é¥ïÖ PÁgï £ÀA. PÉJ-33,JªÀiï-3535 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ zÀÄ¥Àà°è UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¹Ìqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁgï £À°èzÀÝ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ PÁgï ZÁ®PÀ¤UÉ ¨É¤ßUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÁgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ:- 43/2016 PÀ®A. 379 L.¦.¹ & 21(1),(2),(3),(4),(4J),(5) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ 1957 :- ¢£ÁAPÀ: 12/05/16 gÀAzÀÄ 8:30 J.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©ÃgÀ£ÀPÀ¯ï vÁAqÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ºÀ¼ÀîzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.      
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2016 PÀ®A-143,147,148,504,341,323,324,506,¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹  :- ¢£ÁAPÀ-13/05/2016 gÀAzÀÄ jêÀÄì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀ£À°è   ¦gÁå¢ MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  £Á£ÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä £ÁAiÀÄPÀ ZÀªÁít ªÀ|| 32 G|| MPÀÌ®vÀ£À ¸Á|| §zÉÝ¥À°èvÁAqÀ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj F ªÉÄïÁÌt¹zÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À°è ºÉAqÀwÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ  G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ.   »ÃVzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÁAqÀzÀ ¸ÀƪÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä £ÁAiÀÄPÀ ZÀªÁít EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzɪÀÅ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀ ºÀtªÀÅ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÉÆnÖgÀ°è®. ¢£ÁAPÀ 11/05/2016 gÀAzÀÄ 8 J.JªÀiï. zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1)¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÀzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  EzÁUÀ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ N ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É  gÀAr ªÀÄUÀ£É  ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄvÁ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ¸ÉÆAqÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄ £ÉÆÃr 2) «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä 3) gÁeÁ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 4) ®PÀëöät vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 5) ¥ÀĸÀàªÀw UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ 6) CA©æ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ®Ä 7) ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ gÀĪÀiÁå 8) CA©æ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÁ 9) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £À£ÀߣÀÄ eÉUÁår F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÉ ¸ÉÆPÀÌ §ºÀ¼À DVzÉ  EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄUÉ gÀÆ¥Á¬Ä PÉüÀÄvÁ£É. F gÀAr ªÀÄUÀ ¸ÉÆý ªÀÄUÀ¤UÉ  fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ  ©qÀ¨ÉÃqÀj CAvÀ ºÉÆzÀgÁrzÀgÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ 1) ¹ÃvÁå vÀAzÉ zÉêÁå £ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀ|| 30 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ §zÁæöå £ÁAiÀÄPÀ  ªÀ|| 30 ¸Á|| §zÉÝ¥À°è vÁAqÀ  ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä UÉÆèÁæöå ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä UÉÆèÁæöå EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 12/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ  ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. :- 33/2016  PÀ®A 457,380 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ-13/05/2016 gÀAzÀÄ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ zÁ«zÀ¥Àà zÁ¸À£À ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð eÁ|| Qæ²ÑAiÀiÁ£À G|| ¥Àæ¨sÁj ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É EqÀÆègÀ ¸Á|| ªÀiÁzÁégÀ vÁ|| f¯Áè||AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉÃUÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  £Á£ÀÄ EqÀÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁj ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ.£ÀªÀÄä ±Á¯É HgÀ ºÉÆgÀUÀqÉ HjAzÀ 1 Q¯ÉÆà «ÄÃlgÀ CAvÀgÀzÀ°è EzÀÄÝ.£ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ 2008 £ÉÃAiÀÄ ¸Á°£À°è L¹n ¥sÉøÀ lÄ £À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ 11 PÀA¥ÀÆålgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdÆjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ÀgÀªÀgÀ §A¢zÀÄÝ.CzÀgÀ°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ.FUÀ gÀeÉUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ ¢£Á®Ä ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ.CzÀgÀAvÉ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁå£ÀzÀªÀgÉUÉ EzÀÄÝ. ªÀÄgÀ½ £Á£ÀÄ HjUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. JA¢£ÀAvÉ £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 10 J JA PÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV.UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä PÉÆãÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ.PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÀÄÝ. £Á£ÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è EzÀÝ. 1) MAzÀÄ ¸ÀgÀªÀgï.CzÀgÀ PÀæ.¸ÀA.J083J1157141. 2) MAzÀÄ ªÀiÁ¤lgÀ.CzÀgÀ PÀæ.¸ÀA. 406083303128. 3) MAzÀÄ y£ï PÉèöÊAmï EgÀĪÀ ªÀiÁ¤lgÀ CzÀgÀ PÀæ.¸ÀA. 4508008337006373. 4) MAzÀÄ QÃ.¨ÉÆÃqÀð 5) MAzÀÄ ªÀi˸À »ÃUÉ MlÄÖ C||Q|| 23000=00 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 12-05-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ½UÉ FUÉÎ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §A¢zÀÄÝ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ F CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-33/2016  PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!