Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2016 PÀ®A 279,337 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L JªÀiï « DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 03/04/2016  gÀAzÀÄ 8-15 J JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33 Dgï-7433 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©üà UÀÄr ¨Á¥ÀÆUËqÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-37J-4687 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢®è DzÀgÉ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ vÀPÀët vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2016 PÀ®A 279,337 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L JªÀiï « DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2016 PÀ®A 143,147,448,354,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 02/04/2016 gÀAzÀÄ 2-00 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁå¼ÀVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ªÀiÁå¼ÀVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PË¢AiÀÄ£À£ÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ JzÀÄÝ aÃgÁrzÁUÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¸À¥Àà¼À PÉý DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2016 PÀ®A :143,147,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ :- ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ F ªÉÆzÀ®Ä ºÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉgÉ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ DPÉëÃ¥À ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖAvÉ DUÁUÀ QjQj ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/04/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 J.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄð£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2016 PÀ®A: 398  L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 27 DªÀiïìð DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 03-04-2016 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉÆêÀÄ®ZÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀgÁd zÉÆÃSÁ ªÀAiÀÄ|| 56 ªÀµÀð, eÁ|| eÉÊ£À, G|| ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ªÀÄzÀ£À¥ÀÆgÀUÀ°è ¸ÉÖõÀ£À KjAiÀiÁ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉAiÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°èzÉÝãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä PÁA¥ÉèPïì £À ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ°è PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 03-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 04-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ HlPÉÌ PÀĽwÛzÉÝãÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PɼÀV¤AzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÁV® ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ PÉýzÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. ºÉÆgÀUÀqÉ zÀÆgÀzÀ°è ¤°èj CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ PÉÊ eÁr¹ ²æà ºÀj zÉêÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ CAvÁ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV CAzÀÄ ajPÉÆAqÉ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¥ÁªÀnUɬÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ §AzÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ CAvÁ eÉÆÃgÁV aÃgÁr°PÉÌ ºÀwÛzÉ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£À PɼÀUÉ E½zÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á¼É ºÀtÄÚ ªÀiÁgÀĪÀ ºÁf¯Á® £ÁUÀgÁ¼À EvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ £ÉÆÃr »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÁgɸÀÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV «ÄãÁd vÀAzÉ dªÀiÁ¯ÉÆâÝãÀ ¸Á|| ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¸ÉÖõÀ£À KjAiÀiÁ AiÀiÁzÀVj EªÀ¤UÉ ¦¸ÀÆÛ® vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä CªÀ£À EzÀÝ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 33 J¯ï 2454 C:Q: 30,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ «ÄãÁd ºÉýzÁUÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ §eÁgÀzÀ°è d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ, CªÀjUÉ »rAiÀÄ®Ä d£ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ CªÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. PÁgÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ LzÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ £É¥ÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ zÀ©â ºÉzÀj¹ qÀPÁ¬Äw ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ LzÀÄ d£À qÀPÁ¬ÄvÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2016 PÀ®A: 398 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 27 DªÀÄìð DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2016 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 04-04-2016 gÀAzÀÄ 05-45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 50 «oÉÆèÁ, ¦¹ 263 ªÉÆãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 196 CªÀÄgÀ£ÁxÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J 33 f 0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è J®ègÀÆ PÀÆr 04-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è 04-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ UÉ°èj ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɬĹj CAvÁ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV M§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀrUÉÃgÁ ªÀAiÀÄ|| 50 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÁ, G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| ©ÃgÀ£Á¼À CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. EªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV 1060/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï C:Q: 300/- gÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ|| 43 ªÀµÀð, G|| QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ©ÃgÀ£Á¼À vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2016 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.     

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀiÁªÀĽ 1994 PÀ®A 42,43,44 ªÀÄvÀÄÛ JAJACgïr PÁAiÉÄÝ 1957gÀ 4(1),4(1J)ºÁUÀÄ 21 :- ¢£ÁAPÀ 04=04=2016 gÀAzÀÄ 4 ¦ JA PÉÌ CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà QgÀuï.r Jgï.¨sÀÆ«eÁë¤. UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«eÁë£À E¯ÁSÉ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è w½AiÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀzÉãÀAzÀgÉ. AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ AiÀiÁzÀVj vÁ®ÆQ£À ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ºÉÆç½AiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÁV PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀjUÉ ºÀ®ªÀÅ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ §A¢gÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ eÉAn PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ £ÀqɸÀĪÀAvÉ PÉýPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04=04=2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV ²æà J¸ï. JªÀÄÌøµÀÚ ¨sÀÆ«eÁë¤ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ²æà ¨Á§Ä C° §ºÁzÀÆÝgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzɪÀÅ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ºÉÆç½AiÀÄ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ. ºÁUÀÄ UÁæªÀÄ ¯ÉÃSÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà VjñÀ JªÀiï. ZÀnæÃQ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EAzÀÄ 12 ¦JAPÉÌ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ gÉʯÉéà UÉÃl§½ UÀ¸ÀÛ PÁAiÀiÁð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ  £ÉÆAzÁtÂà ¸ÀASÉå EgÀĪÀ¢¯Áè. EzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©gÀĪÀzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÀÄjvÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt R¤d gÀªÁ£É ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉAiÉÄÃ. ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂÃPÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀiÁªÀĽ 1994. PÀ®A 42.43.44 gÀ £ÉÃgÀ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÁUÁ¤PÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ F zÀAzÉAiÀÄ°è ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀ CrAiÀÄ°è ªÉÆPÀzÀݪÉÄä zÁR°¸ÀĪÀAvÉ F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃjzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²æà ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á||¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ. mÁæöåPÀÖgÀ EAf¤UÉ £ÉÆAzÁt EgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA§gÀ-735. EAf£À£ÀA§gÀ 391350/J¸ï.J£ï.ºÉZï.10806J¸ï. ZÉ¹ì £ÀA§gÀ  qÀ§ÆèöåPÀÄå.n.ºÉZï.31619118733 EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ mÁæöå° £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè.  CzÀgÀ ZÀ¹ì £ÀA§gÀ 59/2010 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁdÄ 3 ªÉÄÃnæÃPï l£ï gÀµÀÄÖ G¥À R¤d ¸ÁzÁgÀt ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.EzÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¨É¯É CAzÁdÄ 4 ¸Á«gÀ¢AzÀ 5 ¸Á«gÀ gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂÃPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ  DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆPÀzÀªÉÄä zÁR°¹PÉƼÀî®Ä F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ºÁUÀÄ JA JA Cgï r PÁAiÉÄÝ 1957- gÀ 4 (1) 4(1-J)ºÁUÀÄ 21 gÀ G®èAWÀ£É vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹zÉ.  CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀiÁªÀĽ 1994 PÀ®A 42,43,44 ªÀÄvÀÄÛ JAJACgïr PÁAiÉÄÝ 1957gÀ 4(1),4(1J)ºÁUÀÄ 21 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2016 PÀ®A.279,337, 338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ  04-04-2016 gÀAzÀÄ 2-25 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà §AUÁgÉ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉƸÀÆÌgÀÄ ªÀAiÀÄ:48 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á ªÀqÀß½î vÁ:f: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 04-04-2016 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ aAZÁ£À¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀÝ PÁgÀt £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Áà vÉÆlÆègÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ §A¢zÉݪÀÅ. £Á£ÀÄ ºÉƸÀzÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Rjâü ªÀiÁrzÀÝjAzÀ FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ Dgï.n.N gÀªÀgÀÄ £ÉÆAzsÀt ¸ÀASÉå PÉ.J-33/J¸ï-7875 CAvÁ ¤ÃrzÀÄÝ DzÀgÉ £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ E£ÀÆß £ÀA§gÀ §gɬĹgÀĪÀÅ¢¯Áè.  ZÉ¹ì £ÀA:MBLHA10AMFHA10078 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. E§âgÀÆ ºÉƸÀ½î PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ  ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV  C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄvÉÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw D¦üù£À PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Áà vÉÆlÆègÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ.  ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ºÉÆøÀ½î PÁ湤AzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁUÉà ªÀÄÄAzÉ  ®ÄA©t GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉÀUÉ §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ®ÄA©t GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ wgÀÄUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ eÉÆÃgÁV »A¢¤AzÀ rQÌ¥ÀrzÁUÀ £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ CªÀgÀÆ PÀÆqÁ PÀÆqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝgÀÄ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ §®UÀtÂÚ£À ¨ÁdÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ §®UÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ C®èzÉà JqÀ¥ÀPÉÌUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É EAzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ¤UÉ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ.  £ÀªÀÄUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ  ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ  vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà JA§ÄªÀªÀ¤UÉ C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-33/Dgï-4722 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÉîègÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÉêÀÅ. ¸ÀzÀj  WÀl£ÉAiÀÄÄ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-33/Dgï-4722 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: AiÀiÁzÀVj EvÀ£À C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ºÉÆøÀ½î PÁ湤AzÀ ®ÄA©t GzÁå£À ªÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ wgÀÄ«£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¼É dgÀÄVzÀÄÝ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/2016 PÀ®A 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦AiÀiÁPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 04/04/2016 ರಂದು 5.30 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಿಸಿ 195, 242 ರವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಪುರಸಭ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಹುಸೇನಬಾಷಾ ತಂದೆ ಸೋಫಿಸಾಬ ಹುಳಬುತ್ತಿ ಸಾ|| ಕೆಂಭಾವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅವನ ಹತ್ತಿರ 1120/- ರೂ ನಗದು ಹಣ, 1 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ 1 ಪೆನ್ನು ದೊರೆತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು 5.30 ಪಿಎಮ್‌ದಿಂದ 6.30 ಪಿಎಮ್ ವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ 6.45 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿ, ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 33/2016 ಕಲಂ: 78(3) ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ & 420 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2016 PÀ®A: 323 354(©) 504 506 L ¦ ¹  ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¹ì J¹Ö ¦ J  AiÀiÁåPÀÖ :- ಇಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,ದಿ:03/04/16 ರಂದು5 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಳದ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ಬೆಕಿನಾಳ ಸಾ|| ನಡಕೂರ ಇವನು ಎಲೇ ಹೊಲೆಯ ಸೂಳಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೊಡ ತುಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಕೊಡವನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ಒಗೆದು ಅಲೇ ಬೋಸಡಿ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದು ಬಲಗೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಮೈಮೇಇನ ಸೆರಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದನು ಅವಾಗ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆನು.ಆಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೆರಗನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ಒದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಳೆದಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜಂಪರ ಹರಿದಿರುತ್ತದೆ.ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ನಗನೂರ,ಪರಮಣ್ಣಗೌಡ,ಗೌಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು ಕಾರಣ ನನಗೆ ಬೈದು ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಬಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 32/2016 ಕಲಂ 323,354(ಬಿ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(11) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿಎ ಯಾಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!