Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2016Yadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 29/2016 PÀ®A 279,337,338 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:- ¢£ÁAPÀ: 29-04-2016 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §qɸÁ§ vÀAzÉ ºÀ¸À£ï¸Á§ ºÀªÀ¯ÁÝgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄÛA© EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀUÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ mÉA¥ÉÆ 709 ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ,J, -33, J- 2804 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ- ¹AzÀV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ§â£À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ gÀ§â£À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À dA¦£À°è MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÁUÀ mÉA¥ÉÆzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ £À©ü¸Á§ UÀÄgÀĸÀÄtV, §qɸÁ§ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ºÀªÀ¯ÁÝgÀ, ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ £ÀzÁ¥À ªÀÄƪÀgÀÄ mÉA¥ÉÆzÀ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ ºÁj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ §qɸÁ§, ºÀĸÉãÀ¸Á§ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¸ÀA 187 L.JA.«.DåPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 29/04/2016 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-32-EJ¯ï-5607 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå AiÀÄgÀUÉÆüÀ-ªÉAPÀmÉñÀ£ÀUÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J-33-n-0431 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉ.J-33-n-0432 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À §A¥ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¦üÃgÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

©üà UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 47/2016 PÀ®A 420 L¦¹  ¸ÀAUÀqÀ 78[3] Pɦ AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 29/04/2016 gÀAzÀÄ 5-15 ¦JªÀiï PÉÌ ©üÃ.UÀÄrAiÀÄ §®©üêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ  £ÀA§gÀ zÉʪÀzÀ Dl §jæ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ  80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ.  CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 1500=00, 2) 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, EªÉ®èªÀÅUÀ¼ÀÄ 5-15 ¦JªÀiï ¢AzÀ 6-15 ¦JªÀiï CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 6-30  ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÝjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2016 PÀ®A 420 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 78[3] PÉ ¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!