Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2016


Yadgir District Reported Crimes


©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 45/2016 PÀ®A 406,420 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 24/04/2016 gÀAzÀÄ 7-15 ¦JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ 21 QéAl¯ï 70 PÉf Mt ªÉÄt¹£ÀPÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß 12,200 gÀÆ UÀ½UÉ MAzÀÄ QéAl® CAvÀ ºÉý DgÉÆævÀgÀÄ 2,64,740 gÀÆ UÀ½UÉ Rjâ ªÀiÁr ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 14740-00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¨ÁQ G½zÀ 2,50,000-00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß MAzÉgÀqÀÄ ¢ªÀzÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀzÁV £ÀA©¹ ¦ügÁå¢AiÀÄ Mt ªÉÄt¹£ÀPÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀªÁzÀgÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆævÀgÀÄ HgÀ°è EgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀzÉà £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁå¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2016 PÀ®A 406,420 ¸ÀA 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2016 PÀ®A 279,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ-24/04/2016 gÀAzÀÄ  ¦gÁ墠  ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ £Á£ÀPÀgÀ eÁw ¨ÉÃqÀgÀ 35 ªÀµÀð G|| PÀÆ° ¸Á|| zÀÄPÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢ Cfð ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  F ªÉÄïÁÌt¹zÀ ºÉøÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄvÉÛ£É »VzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¥ÀvÀPÁgÀ E§âgÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛgÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-22/04/2016 gÀAzÀÄ ºÀÄtÄÚªÉÄAiÀÄ ¢£À EgÀĪÀzÀjAzÀ ZÉUÀÄAmÁ vÁvÀ zÉêÀjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉ J -33 J-4174 DmÉƪÀ£ÀÄß E¥ÀvÀPÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A¸Á§ §qÉAiÀÄ 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwzÀÝ DmÉÆêÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ PÉý AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ZÉÃUÀÄAmÁ (vÉ®AUÁt gÁdå) PÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 400 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÁrUÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆÃgÀlÄ ZÉÃUÀÄAmÁ UÀÄrUÉ vÀ®Ä¦ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ C°èAiÉÄ PÀĽvÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ E§âgÀÄ DmÉÆ ¸Àé®à zÀÆgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤°è¹ E§âgÀÄ MAzÀÄ MAzÀÄ ¨Ál¯ï ºÉAqÀ PÀÆrzÀÄ C°èAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀnÖºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ10-00 J JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÝ E¥ÀvÀPÁgÀ EvÀÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ £Á£ÀÄ DmÉÆzÀ »A¢£À ²Ãn£À°è PÀĽwzÉÝ DmÉÆà ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV DmÉÆ PÀÆqÀ ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ PÉüÀUÉ ©zÉÝ DUÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢®è DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ E¥ÀvÀPÁgÀ EªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV EªÀ£ÀÄ ¨ÉªÀ¸ÁV ©¢zÀÄÝ EªÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁUÀPÉÌ ¨Áj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ EªÀ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ jêÀÄì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ-22/04/2016 gÀAzÀÄ 12 ¦,JªÀiï PÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉAqÀw ±À§£Á ¨ÉUÀA EªÀjUÉ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ w½¹zÉ£ÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §UÉΠ vÁªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-27/2016 PÀ®A-279,338 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2016 PÀ®A 279,337 338 304(J) L¦¹ :- ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è £Á£ÀÄ w¥ÀàtÚ @ w¥Àà¥Áà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà PÉÆÃw ªÀAiÀiÁ|| 60 ªÀµÀð eÁ|| ªÀiÁ¢UÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| eÉÊUÁæªÀÄ vÁ|| f¯Áè|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ F ªÉÄð£À «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. a£ÁßPÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ zÉêÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ PÁgÀt £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ £ÀA J¦-28-JPÉ-8720 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAUÀqÀ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë ªÀAiÀiÁ|| 5 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄUÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÉÊUÁæªÀÄ¢AzÀ a£ÁßPÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 24-04-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÀ M§â ªÀåQÛ D±ÀªÀÄä EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆãÀ¢AzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ. ¤ªÀÄÆägÀªÀgÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà. ªÀÄvÀÄÛ D±ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄrV ²æÃzÉë EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆAPÀ¯ï ºÁUÀÄ £ÀAzÉ¥À°è ªÀÄzÀå wgÀÄ«£À°è JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ §AzÀÄ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÆAPÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. E£ÀÄß½zÀ D±ÀªÀÄä EªÀjUÉ UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ²æÃzÉëUÉ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÉ ¤ÃªÀÅ CdðAmï §jæ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà vÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄUÀ®¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆQÌ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV CmÉÆêÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj¤ÃAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆAPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D±ÀàvÉæUÉ ¤£Éß gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV£ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ vÁAiÀÄ¥Àà EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ. D±ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉëUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ CA§Ä¯É£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ £ÀAvÀgÀ C°è EzÀÝAvÀ PÉÆAPÀ¯ï d£ÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV JzÀÄjUÉ §AzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV. PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÁªÀÄ° EªÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ£À ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ £ÀA n.J¸ï-11-Er-1518 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätÚ ¥ÀlÖZÀAzÀæªÀiï ºÁUÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÀd®¥Àà ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀAzÉ¥À°è¬ÄAzÀ PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ wgÀÄ«£À°è £À£Àß ªÀÄUÀ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀPÉÌ ±ÀAPÀgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ £ÀA n.J¸ï-11-Er-1518 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃWÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. JzÀÄjUÉ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀªÀjUÉ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÉ CAvÁ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÉÆAPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ J¦-28-JPÉ-8720 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀPÉÌ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÁªÀÄ° eÁ|| PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á|| PÉÆAPÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA n.J¸ï-11-Er-1518  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃWÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ vÁAiÀÄ¥Àà ¨Ájà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ.E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á|| PÉÆAPÀ¯ï EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £Á£ÀÄ F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ.

 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!