Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2016


Yadgir District Reported Crimes


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :91/2016 PÀ®A: 323, 324, 427, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22-04-2016 gÀAzÀÄ 09-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÁ¸ÉèÁzÀ¯ï ªÀAiÀÄ|| 24 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA, G|| ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| D¸ÀgÀ ªÉƺÀ®è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÉÊzÀgÀ° EªÀ£ÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ UÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹UÀgÉÃl PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ¹nÖUÉ Kj ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. gÁwæ 09-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ d«ÄÃgÀ CºÀäzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ C«ÄÃgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ºÉÊzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ d»ÃgÀ E§âgÀÆ PÀÆr §AzÀªÀgÉ ¦ügÁå¢UÉ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £À£ÀUÉ ¹UÀgÉÃl ªÀÄvÀÄÛ UÀÄmÁÌ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉüÀÄwÛÃAiÀÄ CAvÁ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ©âtzÀ ¥Éʦ¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ d«ÄÃgÀ CºÀäzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ C«ÄÃgÀ EªÀjUÀÆ PÀÆqÀ ºÉÊzÀgÀ° ªÀÄvÀÄÛ d»ÃgÀ E§âgÀÆ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ®èzÉÝ d«ÄÃgÀ CºÀªÀÄzÀ EªÀ£À AiÀĪÀÄB ¥ÉÃdgÀ UÁr £ÀA: PÉJ 33 Dgï. 4068 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀ®Äè JwÛ ºÁQ ¹Ãmï PÀªÀgï ªÀÄvÀÄÛ qÉÆêÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50000/- gÀÆ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 91-2016 PÀ®A: 323, 324, 427, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :43/2016 PÀ®A 279 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 22/04/16 gÀAzÀÄ 11-30 JJªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ  ªÀ|| 38 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ G|| ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| PÀ¨ÁqÀUÉÃgÁ Nt ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 20/04/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ PÁgÀ £ÀA: PÉJ 33 J-4494 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀÄwzÀÄÝ CªÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÁgÀ £ÀA: PÉJ 33 JªÀiï-2538 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ §gÀÄwzÀÄÝ »VgÀÄvÀÛ gÁwæ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄzÀæQ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 33 J-4494 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É gÉÆÃrUÉ CqÀاAzÀ JªÉÄäUÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹zÁUÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA: PÉJ 33 JªÀiï-2538 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É »A¢¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÁjUÉ §®ªÁV rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ PÁgÀÄ »A¢£À ºÁUÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV dRAUÉÆArzÀÄÝ DzÀgÉ AiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀj PÁgÀ £ÀA: PÉJ 33 JªÀiï-2538 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¦ügÁå¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2016 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2016 PÀ®A. 323,354,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:22/04/2016 gÀAzÀÄ 02.30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë vÀAzÉ CdÄð£À ºÀÄt¹ªÀÄgÀ ªÀ|| 24 eÁ|| PÀÄgÀ§gÀ G|| ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| AiÀÄÄPɦ PÁåA¥À ©üÃ.UÀÄr vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:19/04/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄgÁzÀ CA©PÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀå EªÀgÀÄ ¨sÀ®©üñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ C°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ C®APÁgÀ ( qÉPÉÆÃgÉõÀ£ï) ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1] CA§AiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¯ÉÊ£ÀªÉÄ£ï ¸Á|| fªÉñÀégÀ  PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À »AzÀÄUÀqÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2] CAiÀÄåtÚ  zÉøÁ¬Ä ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  3] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ «oÀ×® dªÀÄzÁgÀ ¸Á|| ©üà UÀÄr PÁåA¥À   F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ DUÀ £ÀªÀÄä CfÓAiÀĪÀgÁzÀ w¥ÀàªÀÄä EªÀgÀÄ KPÉ £À£Àß ªÉƪÀÄäPÀ̽UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä CfÓAiÉÆA¢UÉ PÉlÖzÁV ªÀwð¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §®©üñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀAiÀĸÁìzÀ CfÓAiÀĪÀjUÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÌ §ºÀ¼À DVzÉ ¤ªÀÄä  CfÓUÉ £ÁªÉà ºÉÆqÉ¢zÉÝÃªÉ ¤£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¸Àƽ ªÀÄvÀÄÛ gÀAr CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß PÉÊ ºÁUÀÆ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÀzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ PÉÆlÖgÉ ¤£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹ vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀÄ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ  PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2016 PÀ®A 323,354,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2016 PÀ®A 366( A) IPC :- ¢£ÁAPÀ 18/01/2016 gÀAzÀÄ 01-30 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥À¸À¥ÀÆ¯ï ªÀAiÀÄ|| 45 ªÀµÀð G|| ªÁå¥ÁgÀ eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| zÉÆÃgÀ£À½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÀA¸ÀªÉãÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀªÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉ£ÉÃAzÀgÉ £À£ÀUÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CzÀgÀ°è zÉÆqÀتÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ PÉÆãÉAiÀĪÀ¼ÀÄ M§â¼ÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë CAvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ 16 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÁVgÀÄvÁÛ¼É EzÉ wAUÀ¼À°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥ÀjPÉë §gÉ¢gÀÄvÁÛ¼É.

    »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/04/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw £À£Àß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ 7-40 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀªÀgÉ DzÀ 1.ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀ±ÀnÖ 2.¸Á§tÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §ÆvÁ EªÀj§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉÃAzÉgÉ FUÀ vÁ£É CAzÀgÉ 7-30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄr ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀ£É DzÀ ¤ªÀÄä »A¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÀ®ÆègÀ eÁ|| G¥ÁàgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁªÀj¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ

ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á«§âgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆr K.K CAvÀ C£ÀÄßvÀÛ DvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀĪÀµÀÖgÀ°èAiÉÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸Á§tÚ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ C£ÀªÀgÀ FvÀ£À lA lA CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä HgÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃr¤AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁ£Á¥ÀÆgÀ, AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §¸Àì ¤¯ÁÝt, gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀPÁqÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀ¢®è.  PÁgÀt vÀqÀªÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/04/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 ¦JA PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹gÀÄvÉÛªÉ. PÁgÀt £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀAiÀÄ|| 16 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÀ®ÆègÀ eÁ|| G¥ÁàgÀ ¸Á|| zÉÆÃgÀ£À½î FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦AiÀiÁ¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2016 PÀ®A: 366(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                            

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2016 PÀ®A. 366(A)  ¸ÀA. 34 L.¦.¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ  PÀĪÀiÁj. ²¯Áà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÉÄð£ÀªÀĤ ªÀAiÀÄ-17 ¸Á:ºÀÄt¸ÀV EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:20/04/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ªÀÄzÀå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀļÀ¨Á¼À qÁPÀÖgï zÀªÀSÁ£É ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ²¯Áà EªÀ½UÉ eÉÆÃgÁªÀj¬ÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ PÀj §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EzÉ.

 

 

 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!