Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2016 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸ÀA 34 L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ:19/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà zsÀgÉtÚªÀgÀ ¸Á:AiÀÄtÂÚªÀqÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ “¤ÃªÀÅ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ UËqÀ¥Àà¤UÉ C¯ÁÌ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛÃj ¤ªÀÄäzÀÄ  wAr eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ AiÀiÁPÉ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛÃj” CAvÁ CAzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ ¨ÉÊ¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛ¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉýzÁUÀ UÀzÉÝ¥Àà£ÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ vÉPÉÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ EvÀgÀ DgÉÆÃ¥ÀvÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2016 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸ÀA 34 L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ:19/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀ zsÀgÉtÚªÀgÀ FvÀ¤UÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ “¤ÃªÀÅ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ UËqÀ¥Àà¤UÉ C¯ÁÌ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ “¯Éà ¸Àƽà ªÀÄUÀ£Éà CzÀ£É߯Áè ¤Ã£ÁåPÉ PÉüÀÄwÛ £ÁªÀÅ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ªÀÄUÉ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ zsÀgÉtÚªÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ MzÀÄÝ PɼÀUÀqÉ ©Ã½¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ dUÀ¼ÀzÀ UÀzÀÝ® PÉý§AzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ zsÀgÉtÚªÀgÀ, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ zsÀgÉtÚªÀgÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2016 PÀ®A : 323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- : ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÉÆÃUÀÄAqÀ¨Á« ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.55/4£ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ §ÆzÀ¥Àà ¥ÀªÁígÀ, gÀ« ¥ÀªÁígÀ, GdÄÓ¨Á¬Ä ¥ÀªÁígÀ, ¥ÉæêÀĨÁ¬Ä ¥ÀªÁígÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á:UÀqÀØzÀvÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ »mÁa¬ÄAzÀ ¨sÁ«AiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ ¦gÁå¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÀÄ PÉøï£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DªÁV¤AzÀ CªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¢:18/04/2016gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ gÀ« vÀAzÉ §ÆzÀ¥Àà ¥ÀªÁígÀ EªÀgÀ CPÀÌ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ “¯Éà ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¨ÁgÀ¯Éà ¤ªÀÄäzÀÄ JµÀÖgÀ wAr EzÉ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÉ ºÉÃUÉ vÁAqÁzÀ°è fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ EªÀvÀÛ ¤£ÀUÉ R¯Á¸ï ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛêɔ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀPÉÌPÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ §rUɬÄAzÀ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉ ªÀiÁr UÀzÀÝzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §® ºÁUÀÆ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F dUÀ¼ÀzÀ UÀzÀÝ®èªÀ£ÀÄß PÉý §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ GdÄÓ¨Á¬Ä ¥ÀªÁígÀ, ¥ÉæêÀĨÁ¬Ä ¥ÀªÁígÀ F ¸ÀƽzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DUÉzÀ ©ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁåqÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁr¹ zÀ©â¹PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr §®UÉÊ CAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2016 PÀ®A.143,147,323,324, 504,506, ¸ÀA:149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 20-04-2016 gÀAzÀÄ  3 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ü ²æêÀÄw ¸ÀĨsÀzÀæªÀiÁä UÀAqÀ CªÀiÁvÉ¥Áà UÀÄqÉØÃgÀ ªÀAiÀiÁ:45 eÁ: ZÀ®ªÁ¢ G: PÀÆ° ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ vÁ: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ FUÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÁzÀ ºÉÆ£ÀßAiÀiÁå vÀAzÉ ¤AUÀAiÀiÁå UÉÆgÀªÉà EªÀjUÉ PÉÊUÀqÀ ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÉÝ£ÀÄ. CªÀgÀÄ  ºÀt MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁvÁVvÀÄÛ. DzÀgÉà 3 ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄUÉ CªÀgÀÄ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆnÖgÀ°¯Áè. »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19-04-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÁzÀ ºÉÆ£ÀßAiÀiÁå vÀAzÉ ¤AUÀAiÀiÁå UÉÆgÀªÉà EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ºÀtzÀ CqÀZÀt §ºÀ¼À EzÉ PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁzÀVjUÉ §¤ßj ¤ªÀÄUÉ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ  £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ CªÀiÁvÉ¥Áà E§âgÀÆ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-30 UÀAlUÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ºÀ¼É §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §AzÉêÀÅ. C°è ºÉÆÃvÀ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ  1) ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ UÀÄqÀÆgÀ 2) ¥ÀæªÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀßAiÀiÁå  UÉÆgÀªÉ 3)  ¥Àæ¢üÃ¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀßAiÀiÁå  UÉÆgÀªÉ  ºÁUÀÆ zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À AiÀĪÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ 4) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå UÉÆgÀªÉà ºÁUÀÆ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ  5)  ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀÄqÉØÃgÀ  EªÀgÉ®ègÀÆ EzÀÄÝ  £ÁªÀÅ ºÉÆ£ÀßAiÀiÁå EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ  CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉÆqÀÄvÉÛ£É ¨Á CAvÁ F ªÉÄîÌAqÀ LzÀÄ d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj- ±ÀºÁ¥sÀÄgÀ gÉÆÃr£À gÉïÉéà NªÀgÀ ©æÃrÓ£À ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. C°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä CªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¥ÀæªÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ MªÉÄäÃ¯É ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ ºÀt  ¨ÉÃPÁ CAvÁ CAzÀªÀgÉà E§âgÀÆ ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀ ºÁUÉà PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. E£ÀÆß½zÀªÀgÀÆ PÀÆqÁ F ªÀÄUÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃrj ZÀ£ÁßV ºÉÆqɬÄj EvÀ¤UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ¨Á¼À §A¢zÉ CAvÁ CªÀgÀÆ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀgÀÄ. CµÀÖgÀ°è C°èAiÉÄà EzÀÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä CqÀØ §AzÁUÀ £À£ÀUÉ  ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ UÀÄqÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉ ©VAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¥Àæ¢üÃ¥ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß §®UÉÊ »qÀQ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á«§âgÀÆ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀÄ aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ C°èAiÉÄà CmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®Äè vÀAzÉ RAqÀ¥Áà PÀr¥ÁAªÀlV EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÀjUÉ ºÉý £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ E£ÉÆßêÉÄä £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄå°è ¹UÀj ¤ªÀÄäö£ÀÄß R¯Á¸À ªÀÄqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀgÀÄ. F WÀl£É  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ dgÀÄVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ F §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ  ¸À°è¹zÀÄÝ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸ÀA: 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ

                                        

 

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2016 PÀ®A 341.323.504.506. L¦¹ :- Á£ÀÄ ªÀıÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¹Qæ ªÀ|| 65 G|| MPÀÌ®vÀ£À  eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á|| §½ZÀPÀæ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj  EzÀÄÝ. vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀîªÀÅzÉ£ÀAzÀgÉ. ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨ÉÆë£À ªÀ|| 28 ¸Á|| §½ZÀPÀæ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÀAqÁUÉƪÉÄä  PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è K ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÌ §ºÀ¼À DVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ HgÀ°è fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ MzÀÄgÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß. EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÁå¥Á£À PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è MzÀgÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EªÀvÉÆ £Á½UÉ ¸ÀĪÀÄ£É EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ.

      »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19/04/2016 gÀAzÀÄ 7 UÀAmÉ ¦.JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä C½AiÀiÁ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀgÁzÀ  ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ dQ (Qæ±ÀÑ£À) ªÀ|| 45 . ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÉÄÃwæ  eÁw ºÀjd£À ªÀ|| 40 £ÁªÉîègÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨ÉÆë£À (zÉÆù) ¸Á|| §½ZÀPÀæ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹. K ªÀıÁå ¸ÀĽ ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ gÀAr ªÀÄUÀ£É ¨ÉÆùr ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ ªÀÄĶתÀiÁr £À£ÀUÉ JzÉUÉ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤V fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ 1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ dQ ªÀ|| 45 2) ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÉÄÃwæ eÁw ºÀjd£À ªÀ|| 40 ¸Á|| §½ZÀPÀæ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß. £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ

 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!