Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2016 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ 13/04/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-15 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀB 13.04.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ WÁl ¸ÉPÀë£ÀzÀ°ègÀĪÀ mÉÃPÀ£ÀÄß KgÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ wgÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ E½eÁgÀÄ£À°ègÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ rQÌ ¥Àr¹ CzÉ gÀ§¸ÀzÀ°è ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQgÀĪÀ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ vÀqÉ UÉÆqÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ vÀPÀët £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¯Áj¬ÄAzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwð dRAUÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÁUÉà ¸ÉÖÃjAUÀ ªÉÄÃ¯É PÁå©£ÀzÀ°è ¹PÁÌöåQPÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ºÁUÀÆ §®UÉÊ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛvÀÄÛ. ºÁUÀÆ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É C®è°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV MzÁÝqÀÄvÁÛ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ QèãÀgÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ GaÑgÀ¥Àà UÉƯÁè ¸Á|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. §½PÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ZÁ®PÀ£ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ C¨Áâ¸À ¸Á|| PÀÄgÀr CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ªÀÄ»§Æ§ ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-36-6103 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è  £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ¨sÁUÀ ¸ÀºÀ dRA DVgÀÄvÀÛzÉ.C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-36-6103 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ C¨Áâ¸À ¸Á|| PÉÆgÀr FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀB 13.04.2016 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ WÁl ¸ÉPÀë£ÀzÀ°ègÀĪÀ wgÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ E½eÁgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2016 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 13/04/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀ®Ä ¥ÉæÃgÉÃ¥ÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7200/gÀÆ, JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯï, MAzÀÄ ¨Á®¥É£Àß, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2016 PÀ®A 143.147.148.323.324.504.506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ 13/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 15-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀƪÀ¥Àà  C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸Á|| «¨sÀÆwºÀ½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è  mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ     ¤£Éß  ¢£ÁAPÀ 12/04/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀzÉà zÉÆqÀØ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÁUÀ¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ, DvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¸ÀtÚ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ, ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÉïÁègÀÆ w¥Àà£ÀºÀ½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä  ºÉÆîzÀ ¸ÀªÉÃð 41 £ÉÃzÀÝgÀ°è CªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä  ºÉÆîzÀ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆîzÀ MqÀØ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ CzÀ£ÀÄß PÉr¹gÀÄvÁÛgÉ £ÁªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/04/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ  ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆîzÀ MqÀØ£ÀÄß  PÉr¹gÀĪÀ §UÉÎ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£ÀUÉ w½¹zÀ£ÀÄ, CUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £Á£ÀÄ zÉÆqÀØ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ MqÀÄØ £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ JPÉà PÉr¹gÀĪÉà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ zÉÆqÀØ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ MqÀÄØ £ÁªÀÅ PÉr¹zÉÝÃªÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ PÉüÀĪÀªÀ JAzÀÄ £À£ÉÆßÃA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÁUÀ¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ, DvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¸ÀtÚ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ, ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ J¯ÁègÀÆ §AzÀªÀgÉà £À£ÉÆßÃA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §ºÀ¼À CVzÉ CAvÁ  CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊzÀªÀgÉà zÉÆqÀØ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß §® ªÀÄÄAUÉÊ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÁUÀ¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ »rUÀ°è¤AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀtÚ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ £À£ÀUÉ mÉÆAPÀPÉÌ MzÀÝ£ÀÄ, ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À CVzÉ CAvÁ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà, £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ  ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉïÁègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. dUÀ¼À ©r¹zÀ £ÀAvÀgÀ zÉÆqÀØ £ÁUÀ¥Àà C£À¸ÀÆUÀÆgÀÄ DvÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸À® ºÉÆîzÀ MrØ£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà ¤£ÀߣÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2016 PÀ®A 323.324.354.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ 14/04/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÉÆlð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ²æà ¨sÉÆÃdÄ ºÉZÀ.¹.23 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è zÁR¯ÁzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj zÀÆj£À  ¸ÁgÁAªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/02/2016 gÀAzÀÄ vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ /f¯Áè ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ  ¦gÁå¢AiÀÄ  ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉêÁ¯Á® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgɪÀÄä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ K UÀAUÁ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀw AiÀiÁjUÉ Nl ªÀiÁr¢j ªÀÄvÀÄÛ  AiÀiÁªÀ  ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁQ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ ¦gÁå¢ £ÁtÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ªÀÄvÀ£ÁzÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CzÀ£ÉßïÁ PÉüÀªÀgÀAiÀÄ ¤ªÁågÀÄ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉïÁègÀÆ ¸ÉÃj ¦gÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀUÁ CªÀ½UÀÆ ¨sÉÊzÀÄ CªÀ¼À£À£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!