Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2016


Yadgir District Reported Crimes


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2016 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 3 & 4 r.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 17/05/2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀgÀ NtÂAiÀÄ C§Äݯï SÁzÀgÀ ¯ÉÊ£ï EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï EªÀiÁæ£ï EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀiÁvÁrzÀ ¥ÀæPÁgÀ 1 ®PÀë 1 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 35 UÁæA §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAq£ÁzÀ ªÀĺÀäzï EªÀiÁæ£ï, CvÉÛAiÀiÁzÀ C«ÄãÁ¨Á£ÀÄ, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ C§Äݯï SÁzÀgï ¯ÉÊ£ï, £Á¢¤AiÀiÁzÀ £ÀeÁä UÀAqÀ ¦ügÉÆÃeï ¥sÀAiÀiÁeï EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ jAiÀįï J¸ÉÖmï ©¹£É¸ï ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀĺÀäzï ¨ÁªÀÅ¢Ýãï, vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸Á¯ÉºÁ ¨ÉÃUÀA, CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï G¸Áä£ï gÀªÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV EgÀÄ CAvÁ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄ£ÀB ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤£ÀUÉ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ¤¤ßAzÀ £ÀªÀÄUÉ K£ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ©qÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÉÛ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ vÀ¯ÁSï PÉÆlÄÖ ©qÀÄ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ QgÀÄPÀ¼À vÁ¼ÀzÉ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 11/04/2016 gÀAzÀÄ 05:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß vÀAzÉvÁAiÀÄAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ E¯Éè §ªÀÄzÀÄ E¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAAiÀÄvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!