Yadgir District Crime Reported

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2016


Yadgir District Crime Reported

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2016 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 08-04-2016 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¨Á¼À¥Áà vÀAzÉ  §ÄUÀÎ¥Áà PÀ¯Á® EvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ CmÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ  E§âgÀÆ ¢£Á®Ä £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁV¸ÀÄvÉÛªÉ. F ªÉÆzÀ®Ä 2-3 ¸À® AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛPÀÄt PÁæ¹£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¥Á½ ¥ÀæPÁgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼À¥Áà vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Áà PÀ¯Á® E§âjUÀÆ vÀPÀgÁgÀÄ DUÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛªÉ.  »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 06-04-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀsÀVjAiÀÄ ºÀwÛPÀÄt PÁæ¹£À°è £À£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ¥Á½UÉ ºÀaÑ C°èAiÉÄà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÉÆøÀ½î ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÉÆøÀ½î ªÀÄÆgÀÄ C°èAiÉÄà ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÉÝêÀÅ. CzÉà ªÉüÀUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¨Á¼À¥Áà vÀAzÉ  §ÄUÀÎ¥Áà PÀ¯Á®  EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¥Á½ £À£ÀߢzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ  vÀÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.  ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄvÉÛ ¨Á¼À¥Áà vÀAzÉ  §ÄUÀÎ¥Áà PÀ¯Á® EvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ ºÀwÛPÀÄt PÁæ¹£À £ÀªÀÄä ºÀvÀÛj §AzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß CmÉÆÃzÀ ¥Á½ EzÀÝgÀÆ £À£ÀßQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè. EzÀÝQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä EzÉà jÃw 2-3 ¸À® EzÉà jÃw ªÀiÁr¢Ý CAvÁ CZÀªÀ¤UÉ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ  PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á¼À¥Áà vÀAzÉ  §ÄUÀÎ¥Áà PÀ¯Á® EvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É J¯Éà gÀAr ªÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ K£ÀÄ ¨ÉÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É ¤Ã£ÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ F eÁåUÉ ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÀ¯Áè CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CmÉÆÃzÀ ZÁ«¬ÄAzÀ £À£Àß PɼÀvÀÄnUÉ aaÑzÁUÀ £À£Àß vÀÄnUÉ vÀÆvÀÄ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÉʪÀÄĶ֪ÀiÁr JqÀUÀqÉÀ, §®UÀqÉ  ¥ÀPÉÌUÉ eÉÆÃgÁV UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ  PÁ°¤AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà £À£Àß eÉÆÃvÉUÉ EzÀÝ CmÉÆà ZÁ®PÀgÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÉÆøÀ½î ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÉÆøÀ½î E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨Á¼À¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÁUÉà £ÀªÀÄä GjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EEUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §ºÀ¼À £ÉÆêÁUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt £Á£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÉÃVgÀÄvÉÛ£É. ¤£Éß gÁwæ £À£Àß ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ºÉýPÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EAzÀÄ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¸À°è¹zÀÄÝ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀ ¨Á¼À¥Áà vÀAzÉ  §ÄUÀÎ¥Áà PÀ¯Á® EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:79/2016 PÀ®A 323,324,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåUÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2016 PÀ®A 143 147 447 323 324 354 504 506s ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 08/04/2016 gÀAzÀÄ 07.30 J JªÀiï PÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¦AiÀiÁð¢üAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆ®z°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ® £ÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ J¼ÉzÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÀÎ C¥ÀgÁzsÀ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2016 PÀ®A 143 147 447 323 324 504 506s   ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 08/04/2016 gÀAzÀÄ 07.00J JªÀiï PÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.85/9 £ÉÃzÀÝgÀ°è  UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj CAxÁ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆ®zÀ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr  EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® CAvÁ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ  CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ  PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ  §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÀÎ C¥ÀgÁzsÀ.

©üÃ. UÀÄr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2016 PÀ®A : 376(r) 504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3(1)(12),2(5) J¸ï.¹/J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ ºÁUÀÄ 4,6 ¥ÉÆÃPÉÆìà AiÀiÁPÀÖ ºÁUÀÄ 67, 67(J) ,67(©) Ln AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 10/04/2016 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JªÀiï PÉÌ PÀĪÀiÁj PÀĪÀiÁj ®Qëöä vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀ:17 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåy𤠸Á:ºÀÄ®PÀ¯ï vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄr ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¦.AiÀÄÄ.¹ .MAzÀ£É ªÀµÀðzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß F ªÀµÀð §gÉ¢gÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ £Á£ÀÄ ºÉʸÀÆÌ°UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝV¤AzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj FvÀ£À CmÉÆÃzÀ°è DUÁUÀ ¸ÀÆÌ°UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁV CªÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸À°UɬÄAzÀ EzÀÄÝ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦r¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¤ªÀÄä eÁw ¨ÉÃgÉ £ÀªÀÄä eÁw ¨ÉÃgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ £À£ÉÆßA¢UÉ §®ªÀAvÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄAiÀiÁð¢UÉ CAf £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉýgÀ°®è.

 

»ÃVzÀÄÝ ¢:24/03/16 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ §»ðzɸÉUÉAzÀÄ ¨ÉÊ»zÀð¸ÉUÉ  ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄrØUÉ  ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ  ¸ÉƪÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj eÁ:PÀÄgÀ§gÀ  ºÁUÀÄ  CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA.ZËqÀ¥Àà, ¸ÀPÉæ¥Àà vÀA ªÀÄ®ètÚ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀݧ¸ÀªÀ vÀA. ªÀÄ°èPÁdÄð£À F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ°è  ¸ÉÆêÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁªÀj¬ÄAzÀ £À£Àß §®UÉÊ »rzÀÄ MAzÀÄ VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ ªÀÄ®V¹ £À£ÉÆßA¢UÉ §®ªÀAvÀªÁV ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀºÀwÛzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄtÚ¤UÉ ¨ÉÃqÀ CAvÁ JµÀÄÖ ¨ÉÃrPÉÆAqÀgÀÄ PÉüÀ°®è. CµÀÖgÀ°è CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §A¢zÀÝ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä MAzÀÄ ªÉƨÉÊ®zÀ°è «rAiÉÆà jPÁrðAUï ªÀiÁqÀºÀwÛzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ «rAiÉÆà ªÀiÁqÀwj CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÀÄ PÉüÀzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð «rAiÉÆà jPÁrðAUï  ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ gÀAr F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ £ÁªÀÅ «rAiÉÆà jPÁrðUï ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ºÀj©qÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ PÀÆqÁ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄAiÀiÁð¢UÉ CAf F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ºÉüÀzÉ ºÁUÉ EzÉÝ£ÀÄ, DzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ D ¢ªÀ¸À «rAiÉÆà jPÁrðAUï ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß ªÉƨÉÊ® ªÁlì¥ïzÀ°è ºÀj©nÖzÀÝjAzÀ F «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛV £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ¤UÉ w½¹ vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁAzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ 38/2016 PÀ®A 376(r) 504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3(1)(12),2(5) J¸ï.¹/J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ ºÁUÀÄ 4,6 ¥ÉÆÃPÉÆìà AiÀiÁPÀÖ ºÁUÀÄ 67, 67(J) ,67(©) Ln AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2016 ¢£ÁAPÀ 10/04/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦ügÁå¢ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZï.¹ 65 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,    F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è £ÁªÀÅ   ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZï.¹ 65 ªÀÄvÀÄÛ GªÀiÁPÁAvÀ ¹.¦.¹ 197, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è   ªÀgÀ¢ PÉÆqÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ 10/04/2016   gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀ DzÉñÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀÅ  £ÀUÀgÀzÀ°è   ©Ãmï £ÀA 03 ªÀÄvÀÄÛ 04  £ÉÃzÀÝgÀ°è  ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ  PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ  ºÉÆÃgÀlÄ  UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå  ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÁ®¨Á« gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ  EgÀĪÀ ªÀÄrªÁ¼ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ C°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ  vÀªÀÄä  PÉÊAiÀÄ°è  PÀ©âtzÀ gÁqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ  ©ÃUï ºÁQzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwzÀÝ£ÀÄ £ÁªÀÅ  ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁaPÉƼÀÄîwzÀÝ£ÀÄ DUÀ £ÁªÀÅ  CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ  Nr ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ  £ÁªÀÅ  CªÀ£À£ÀÄß  »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrªÁ¼ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ  ºÀwÛgÀ  »rzÀÄ CªÀ£ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä 1] ªÀĺÀäzÀ E¥Áð£À vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ¸ÀzÁݤ ªÀAiÀÄ  20 eÁw ªÀÄĹèA G|| ¥ÀèA§gÀ PÉ®¸À ¸Á|| UÀÄ®±À£ï ºÀµÀðzÀ £ÀUÀgÀ  PÁ®Æ¤ ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀV 2] D¹Ã¥À¸Á§ vÀAzÉ ¨ÁµÀ¸Á§j E£ÀªÀiÁÝgÀ ªÀAiÀÄ 23 eÁw ªÀĹèA G|| ªÉ®ØAUï PÉ®¸À ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀV 3] ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ¨ÁóµÀ¸Á§ E£ÀªÀiÁÝgÀ ªÀAiÀÄ 28 eÁw ªÀÄĹèA  G|| ºÀZï.¦ gÉrØ ¥ÉmÉÆ殧APÀ£À°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß CUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ©ÃUï ºÁQzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£ÀÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-55 UÀAmÉUÉ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ  DgÉÆævÀ£ÀgÀ£ÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ 22.15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå£ÁåAiÀiÁAiÀÄ®zÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2016 PÀ®A 96 PÉ.¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2016 PÀ®A :  143 , 147  323, 324,  504, 506, ¸ÀA/ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n JPïÖ-1989 :- ¢£ÁAPÀ:  10/04/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ²æà UÀÄAd®¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà PÁ£ÀPÀÄwð ¸Á: £ÀeÁgÀ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ°è ZÉ£ÀßPÉñÀégÀ zÉêÀgÀ eÁvÉæAiÀÄ°è CUÀ¸ÀgÀ ºÀÄqÀÄUÀqgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¢UÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÀÄzsÀå UÀ¯ÁmÉ DVzÀÝjAzÀ F ¢£À gÁwæ 8 UÀAmÉUÀÆ PÀÆqÀ CUÀ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀ¯ÁmÉ DVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ°PÉÌ ºÉÆÃVzÀÝ ¦gÁå¢ü UÀÄAd®¥Àà FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÀ eÁw JwÛ ¤AzÀ£Éà ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!