Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 8, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2016 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 07/03/2016 gÀAzÀÄ 11:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ gÁeÉñÀ ¥Ánïï vÀAzÉ «gÀtÚUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ:32 eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ G:f¯Áè GzÀAiÀĪÁt ªÀgÀ¢UÁgÁgÀÄ ¸Á: ®Qëöäà £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ »ÃUÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ  ²æÃPÁAvÀ gÉrØ UÀÄAd£ÀÆgÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ EzÀÄÝ »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:06/03/2016 gÀAzÀÄ  gÁwæ 08-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®¸À ¤«ÄvÀå ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉ£ÀÄ , ¢£ÁAPÀ:07/03/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä  ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æÃPÁAvÀgÉrØ EªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÇ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ gÁwæ £Á®ÄÌ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼ÀͼÀªÁVzÉ PÀÆqÀ¯Éà §¤ß CAvÁ wý¹zÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄÄAd£É 08-00 J,JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Á±ÀV® PÉÆAr ªÀÄÄgÀÄzÀÄ ¸Àé®à vÉgÀ¢vÀÄÛ, DUÀ £Á£ÀÄ ºÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¨ÉÃqÀ gÉÆêÀiï £À°èlÖ D¯ÁgÁªÀÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ §mÉÖ §gÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覯ÁèªÁV ©¢ÝzÀªÀÅ D¯ÁªÀiÁjAiÀÄ°è ElÄÖzÀÝ CAzÁdÄ 15000/-gÀÆ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀÄî gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄgÀÄzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉÃqÀ gÉÆêÀiï £À°èzÀÝ ªÀÄAZÀzÀ qÁæzÀ°è EnÖzÀÝ D¯ÁªÀiÁj Qà vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ D¯ÁªÀiÁj vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000/-gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ,
   PÁgÀt £ÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2016 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2016 PÀ®A  279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 06/03/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 ¦.JªÀÄ.PÉÌ oÁtUÀÄA¢ PÁæ¸Àß°è §gÀĪÀ PÉ.E.© ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, Dgï-6235 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÈvÀ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁzÀVjUÉ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, J¸ï-6660 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀÆqÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ oÁ£ÁUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆgnzÁÝUÀ  E§âgÀÄ ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀUÁvÀzÀ°è E§âgÀÄ ¸ÀªÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ »A§¢ PÀĽvÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33,Dgï-6235 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀ;19 FvÀ£ÀÄ aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå gÁwæ 9-30 ¦.JA.PÉÌ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀî¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ E§âgÀÄ ªÉÆmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÝgÀ §UÉÎ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2016 PÀ®A:, 506, 341, 504, 34, 323, 324 ¸ÀAUÀqÀ 34
L.¦.¹ :- ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀªÉð£ÀA§gÀ 108 gÀ°è EzÀÝ 8 JPÀgÉ 14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ eÉƬÄAmÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è 4 JPÀgÉ 7 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀÄPÀÆÛªÀĸÁ§ ªÀÄPÀ£ÁzÁgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ ªÀÄPÀÆÛªÀĸÁ§ vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀzÉà CAzÁdÄ ¯ÉPÀÌzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ DVzÀÝPÉÌ C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹ ºÀzÀÄÝ §¸ÀvÀÄ ºÁQ¹PÉÆrj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀ°è PÀÆr ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2016 PÀ®A:, 506, 341, 504, 323, 324 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 07-03-2016 ರಂದು 12-15 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕೀಯ ರಂಜಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಮೈದಿನಸಾ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ  1) ಮೌಲಾಷಾ ತಂದೆ ಮಾಬುಷಾ ಮಕನದಾರ 2) ಲಾಲಸಾ ತಂದೆ ಮೌಲಾಷಾ ಮಕನದಾರ 3) ಷಾಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮಾಬುಷಾ ಮಕನದಾರ 4) ತೊಯಿಂದ ತಂದೆ ಮಲಂಗಷಾ ಮಕನದಾರ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಮುದನೂರ(ಬಿ) ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಸಿ ಲೇ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನದಾರ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾ ನಮ್ಮದರೇ ಆಗಬೇಕು ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ಹೊಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುಬೇಕು ಬೋಸಡಿ ಮಗನೇ ಅಂತ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಒದರಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ತಡೆಯಿರಿ ಊರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಾ ಮಗನೇ ಇವತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಮೌಲಾಷಾ ಇತನು ಒಂದು ಹಿಡಿಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಉಳಿದವರು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮೈಮಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಜಯರಡ್ಡಿಚೌದ್ರಿ ಇವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೇ ಇದ್ದಿವಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಒಳಗೆ ಹೊಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2016 PÀ®A: 498(J) 504 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ರವರ ಜೋತೆ ದಿನಾಂಕ:30/05/2014 ರಂದು  ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ  ಆರೋಫಿತರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾಧೀಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕರುಕುಳ ನೀಡಿ ಅವಳನ್ನು  ದಿನಾಂಕ:12/01/2016 ರಂದು 10.30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!