Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 7, 2016Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2016 ಕಲಂ 323 354 504 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ :- ದಿನಾಂಕ 06/03/2016 ರಂದು   ರಾತ್ರಿ  9.30 ಗಂಟೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತಾ ಭಂಗಿ  ಸಾ|| ಕೊಳ್ಳುರು ಎಮ್  ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ದೂರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ  ಹಿಂದನ ಜಗಳದ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 06-03-2016 ರಂದು 3.00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲನಾಥ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬರಾವ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು  ಎಲೇ ಬೋಸಡಿ  ಸೋಳೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ  ನನ್ನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ದೂರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  53/2016  ಕಲಂ  323.354.504.506 ಐ.ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು     .                                                                                                

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 28/2016 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 sM.34  L¦¹    :- ¢£ÁAPÀ:06/03/2016 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä w¥ÉàUÉ ºÉArPÀ¸À ºÁQ§gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ,  ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  F ¸ÀÆ¼É gÀAqÉ ¨ÉÆøÀrzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉ. ¤ªÀÄäzÀÄ E°è eÁUÀ E¯Áè, CAvÁ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ F PÀqÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀÅ¢®è R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÀ¼Àî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.28/2016 PÀ®A 323, 324, 504, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ©ü. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2016 PÀ®A 406,420 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 06/03/2016 gÀAzÀÄ 9 JJªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/07/15 gÀAzÀÄ 10-30 JJªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ UÀÄwÛUÉ PÉ®¸À ¹QÌzÉ CzÀÄ 200 PÉÆÃn gÀÆ UÀ¼À N.J¥sï.¹ ¥ÉÆæeÉPÀÖ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀå vÀªÀÄUÉ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ EZÉѬÄAzÀ ºÀt vÉÆqÀV¹zÀgÉ PÉ®¸À ¥ÀÆwðAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è 10 ®PÀë gÀÆ vÉÆqÀV¹zÀgÉ 25 ®PÀë gÀÆ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÀt PÉÆqÀĪÀzÁV £ÀA©¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ £ÀA 1 «Ä®ì gÀ« EªÀgÀ SÁvÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23/07/15 gÀAzÀÄ 10-30 JJªÀiï PÉÌ 10 ®PÀë gÀÆ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£À M°¹ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¯Á¨sÀzÀ D¸É vÉÆÃj¹ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁå¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2016 PÀ®A 406,420 ¸ÀA 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2016 PÀ®A 406,420 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 06/03/2016 gÀAzÀÄ 11-30 JJªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/07/15 gÀAzÀÄ 11 JJªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ UÀÄwÛUÉ PÉ®¸À ¹QÌzÉ CzÀÄ 200 PÉÆÃn gÀÆ UÀ¼À N.J¥sï.¹ ¥ÉÆæeÉPÀÖ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀå vÀªÀÄUÉ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ EZÉѬÄAzÀ ºÀt vÉÆqÀV¹zÀgÉ PÉ®¸À ¥ÀÆwðAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è 10 ®PÀë gÀÆ vÉÆqÀV¹zÀgÉ 25 ®PÀë gÀÆ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÀt PÉÆqÀĪÀzÁV £ÀA©¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ £ÀA 1 «Ä®ì gÀ« EªÀgÀ SÁvÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22/07/15 gÀAzÀÄ 10 ®PÀë gÀÆ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£À M°¹ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¯Á¨sÀzÀ D¸É vÉÆÃj¹ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁå¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2016 PÀ®A 406,420 ¸ÀA 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2016 ಕಲಂ 279.338.304(ಎ) :- ದಿನಾಂಕ 06/03/2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7-00 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಕರಿಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಸಲಿಂ ಸಗರಿ ಸಾ|| ಆಸರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಯಾದಗೀರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಸ್ತೂರ ಮೂಲಕ ಬರೆಯಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮ ಸಗರಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಮಹ್ಮದ ಕಾಲಿದ ಗೋಗಿ ಸಾ|| ಯಾದಗಿರ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ- 32 ಬಿ-8023 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಯಾದಗೀರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 06/03/2016 ರಂದು 1-15 ಎ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಪೂರ-ಯಾದಗೀರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಶಹಾಪೂರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಂಗಿಲಾಲ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಸಮೀಪ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕಾರ ನಂ  ಕೆಎ- 35 ಎಂ- 9702 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾಹೇಬರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸುಭಾಸರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಕಂಚನಕವಿ ಈತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಡಿನ ಬಲಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕುಳಿತು ಹೊರಟ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮ್ರತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.ಕಾರ ಚಾಲಕರುಗಳಾದ ಮಹ್ಮದ ಖಾಲಿದ ಮತ್ತು ಸಾಹೇಬ ರಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾದಿದ್ದು  ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ಕಾರ ಚಾಲಕನಾದ ಸಾಹೇಬರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೆಕೆಂದು  ಅಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 52/2016 ಕಲಂ 279.338.304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನುನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!