Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66-2016 PÀ®A: 279, 336 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 11 (1), (A), (D), (E) Off Prevention Of Cruelty Animal Act 1960 And 93 KP Act, 2 (1) IMV Act:- ¢£ÁAPÀ: 29/03/2016 gÀAzÀÄ 04;30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« gÁoÉÆÃqÀ ¦.¹ 269 gÀªÀgÉÆA¢UÉ 01-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ 02-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ UÀAd 1 £Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqï (zÉÆøÀÛ) UÀÆqÀì PÁåjAiÀÄgï £ÀA§gÀ PÉJ 33 ¹ 3414 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Á®ÄÌ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÆægÀªÁV PÀnÖ ºÁQPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ E®èzÉ JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀgÀ fêÀ UÀAqÁAvÀgÀQÌÃqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ªÁºÀ£À ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è £Á®ÄÌ zÀ£ÀUÀ½UÉ PÀÆægÀªÁV PÀnÖ ºÁQzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1] £ÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ|| 50 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA, G|| ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| PÀ¸Á§ªÁr AiÀiÁzÀVj 2] gË¥ï vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀÄå ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ|| 35 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA, G|| qÉæöʪÀgÀ, ¸Á|| ºÁUÀgÀUÁ PÁæ¸ï PÀ®§ÄgÀV CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. 02-30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 03-30 ¦.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 04-30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2016 PÀ®A 279, 337,338, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 29/03/2016 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀwÛPÀÄt UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, PÉ-6974 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå ¸ÉÃqÀA-ºÀwÛPÀÄt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ ¸ÀªÀzÁUÀgï vÁAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÉÃqÀA PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25, J-2366 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹zÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¨Ájà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÉå §AzÀ½î ºÀÛwgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¨Ájà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.   

 

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2016 PÀ®A. 147,148, 324, 420, 506 s¸ÀA.34 L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 28/02/2016 gÀAzÀÄ 11 JJAPÉÌ  ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV ¦gÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦gÁå¢UÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.30/1 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÉÆøÀ  ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¦gÁå¢ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2016 PÀ®A. 279, 337 338, L¦¹   :- ¢£ÁAPÀ:29/03/2016 gÀAzÀÄ 9-10 JJAPÉÌ  ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ DgÉÆævÀ£À ªÉÆøÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33-PÀÆå-9914 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄ°£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹Ìqï ªÀiÁr C¥À WÁvÀUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2016 PÀ®A.323,324,504,506,s¸ÀA 34  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 29-03-2016 gÀAzÀÄ 7-30 ¦JAPÉÌ ¦gÁå¢ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀPÉÌ  ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢UÉ 6 JPÀgÉ ºÉÆ® £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ©ÃqÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2016 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹., ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«. DPÀÖ  :- ¢£ÁAPÀ: 29/03/2016 gÀAzÀÄ 03:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ zÉêÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ wAxÀt PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-36 J£ï-1085 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ rQÌ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÀzsÀ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!