Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2016  PÀ®A  279, 337, 338, 304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 02/03/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ¢AzÀ NgÀÄAZÁ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV lA,lA, DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33, J-5492 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå  ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ½î UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DlªÁqÀÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀÄVUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ lA,lA £ÉÃzÀÝPÉÌ MªÉÆä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ lA,lA DmÉÆà ¹Ìqï DV ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ  DUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀUÁvÀzÀ°è DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ 1) gÁ«Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀPÁæöå gÁoÉÆÃqÀ ªÀ;50, eÁ;®A¨ÁtÂ, G;PÀÆ° 2) ZÁA¢¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀvÀÄÛ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ;40, eÁ;®A¨ÁtÂ, G;PÀÆ° 3) ¥À¤ß¨Á¬Ä UÀAqÀ zÁªÀįÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ;40, eÁ;®A¨ÁtÂ, G:PÀÆ°, ¸Á;J®ègÀÆ NgÀÄAZÁ vÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ lA,lA, DmÉÆÃzÀ°è E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝgÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁðzÀÄ

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 01/03/2016 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÄ zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸À£Àßw, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà eÉêÀVð ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ªÀįÉèÃzÀ ¸Á|| ¢VÎ J®ègÀÄ PÀÆr mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-33 nJ-0234 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ. eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CgÀ¼ÀºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ-50 JªÀiï-5065 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢A¢ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à mÁæöåPÀÖgÀ£À »AzÉ §®ªÁV rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ zsÀªÀÄðtÚ ºÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ fæ£À°è EzÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ ¥ÀzÁäªÀw vÀAzÉ zÉêÀtÚ EªÀjUÉ vÀÄnUÉ , ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EªÀ½UÉ JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt fÃ¥À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉýPÉ

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 498(J), 354, 504,
506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 r.¦ AiÀiÁPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 02-03-2016 gÀAzÀÄ 7 J.JAPÉÌ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥ï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ £ÀA 12/2016 £ÉzÀÝgÀÄ  oÁuÉUÉ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¦gÁå¢AiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀÄ DzÀ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗೀತಾ ಇವರು ಜಿತೆಂದ್ರಕುಮಾರ ಇತನನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಸಂಗೀತಾ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮತ್ತು ನಾದನಿಯರು ಮೈದುನ ರವಾರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಇವರು ತನಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಗಂಢನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಳು  ಇದಾದನಂತರ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಮಾವನಾದ ಅಮರಪ್ಪ ಇವರು ಕೂಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವರದಕ್ಷೀಣೆಯಾಗಿ ರೂ 150000/- ಮತ್ತು 2 ತೋಲೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತರುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿನೇನು ವರದಕ್ಷೀಣೆ ತರತ್ತಿ ತಿರುಬೋಕಿ ಮನೆಯವಳೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಾದನಂತೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲೇ ರಂಡಿ ಬೋಸಡಿ ಎಂದು ಬೈಯುತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿಏನು ಅಂತ ಅಂದು ಸಂಗೀತಾ ಇವಳ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 24-01-2016 ರಂದು 9 ಎ.ಎಂಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ವರದಕ್ಷೀಣೆ ಹಣ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರ ತರುವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಎಂದು ಬೈಯುದು ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  

PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2016 PÀ®A PÀ®A: 323, 498(J), 354, 504,
506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦AiÀiÁPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 02-03-2016 gÀAzÀÄ 8 J.JAPÉÌ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥ï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ £ÀA 15/2016 £ÉzÀÝgÀÄ  oÁuÉUÉ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¦gÁå¢AiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀÄ DzÀ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯಾದ ರೇಣುಕಾ ಇವರು ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನ ಹೆಂಢತಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಆರು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನ ಮನೆಯ ಮುಂಧೆ ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿರ್ಯಾದಿ ರೇಣುಕಾ ಇವಳು ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷಕರ ವೈವಾಹಿಕ  ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಳು. ನಂತರ ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ತೋಲಿ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 50 ಸಾವಿರ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ದಿನಾಲೂ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ರೇಣುಕಾ ಇವರ ತವರು ಮನೆಯವರು ಬಡವರು ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ವರದಕ್ಷೀಣೆ ತರಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನು ದಿನಾಲೂ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 16-02-2016 ರಂದು ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನು ಎರಡನೇ ಲಗ್ನವಾದ ವಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಎಲೇ ಸೂಳಿ ರೇಣಿ ವರದಕ್ಷೀಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ನಾವು 2 ನೇ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈಯಿಂಧ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವ ಇವರು ಈ ಸೂಳೆ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಬಂಗಾರ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಇವಳನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟುಬಿಡರಿ ಅಂತ ಅಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2016 PÀ®A: 143, 147, 341, 342, 323, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10), 2(5) J¸ï.J¸ï/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989:- ¢£ÁAPÀ 02-02-2016 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀjUÀgÀ °AUÀAiÀiÁå UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀUÉ΢AzÀ PÉÊ PÁ¼ÀÄ PÀnÖ §rUÉ, gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!