Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 19, 2016Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2016 PÀ®A 279.338.L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 18/03/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀæUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ JA.J¯ï.¹.ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ 14-15 UÀAmÉUÉ C¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀjñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á|| gÁRAUÉÃgÁ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/03/2016 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁRAUÉÃgÁ¢AzÀ PÉlÄÖ ¤AwzÀÝ ©Ã¸À¯Áj UÁr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ £ÀA PÉ.J.33 eÉ- 4544 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ ¥Á®PÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA PÉ.J.-33 JA-4575 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ  C®PÀëöå£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃljUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß §®UÁ°UÉ wêÀæªÁzÀ gÀPÀÛªÁVzÀÄÝ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2016 PÀ®A 279.338 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!