Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 17, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2016 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/03/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï.-12, J¥sï.JPïì-1083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVgÀ-ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ªÀPÀð±Á¥ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÁ£Éà ¹Ìqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ C¥ÀUÁvÀªÁzÁUÀ vÁAiÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Ájà M¼À¥ÉmÁÖV JqÀQ«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, JqÀUÉÊ ¨sÀÄd¢AzÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀuÉAiÀÄ §® ºÀÄ©âUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ vÁAiÀÄ¥Àà£À ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ F ªÉÆzÀ®Ä UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/03/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ ¦.JZï.¹ D¸ÀàvÉæ PÀAzÀPÀÆgÀ¢AzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀįÁVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ºÉÆgÀ¥ÉÃl ¸Á;PÀAzÀPÀÆgÀ FvÀ£À ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁAiÀÄ¥Àà¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CzÉà ¢£À gÁAiÀÄZÀÄj£À jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¤ªÀiÁí£ïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15/03/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄgÀ½ PÀAzÀPÀÆj£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ vÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/03/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 3-10 J.JA.PÉÌ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2016 ಕಲಂ 297.304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ. ಸಂ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ :- ದಿನಾಂಕ 16/03/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಗುರಣ್ಣ ಘನಾತೆ ವಯಾ: 43 ಉ: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಾ: ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಾ: ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ  ಹಾಜರಾಗಿ  ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ  , ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ತಂದೆ ಗುರಣ್ಣ ಘನಾತೆ ವಯಾ:48 ಉ: ಟೆಲರಿಂಗ್ ಜಾ: ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಾ: ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ಶಹಾಪೂರ ಇವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಈತನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:15/03/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08.30 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದನು.
       ಹೀಗಿದ್ದು ನೀನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 15/03/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:45 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರಾದ ಅಮರ ತಂದೆ ಖಂಡೋಬಾ ಮಹೇಂದ್ರಕರ ಇವರು ಪೋನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳೀಸಿದ್ದೇನಂದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಬಾಸುತ್ಕರ ಇಬ್ಬರು ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಈತನು ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸವೆಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ರೋಡಿನ ಮದ್ಯ ಇರುವ ರೋಡ ಡಿವೈಡರ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಅಂದರೆ, 11.10 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಸಿದಾಗ ಅವನು ಕಳಗೆ ಬಿದ್ದನು ಆಗ ಸದರಿ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ಜ್ಷಾನೆಶ್ವರ ಈತನ ಮುಖ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಾಗೇ ಹತ್ತಿಗೂಡರ ಕಡೆಗೆ ಹೋರಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ನಿವು ಭಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳೀಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ದತ್ತಾತ್ರಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಜಮುನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭೀ. ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಈತನಿಗೆ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ಮುಖ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ಮುಖ ಮತ್ತು ತಲೆ ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ದರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೂದಲು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಶವವನ್ನು ಸಕರ್ಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದೆವು. ಸದರಿ ಅಪಘಾತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಜಮುನಾ ಇವರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಸೋನ್ನಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಂದಿರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಸದರಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಮರ ತಂದೆ ಖಂಡೋಬಾ ಮಹೇಂದ್ರಕರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಬಾಸುತ್ಕರ ಇವರು ಮರಳಿ ಬಂದು ತಾವು ಇಬ್ಬರು ಸದರಿ ಕೂಜರ ವಾಹನವನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವಾಗ ವಾಹನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ-37-4927 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕ ನಾವು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ದೇವದುರ್ಗ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ಎಂ ಕೋಳ್ಳುರ ವರೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಸಿಗದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
   ಕಾರಣ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಸಿದ ಸದರ ಕ್ರೂಜರ ವಾಹನ ನಂ: ಕೆಎ-37-4927 ನೇದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.  ಅಂತಾ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 65/2016 ಕಲಂ  279.304(ಎ) ಐ.ಪಿಸಿ ಸಂ  187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2016 PÀ®A 279 338 L¦¹ & 187 L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ :- £Á£ÀÄ F ªÉÄïÁÌt¹zÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ°è UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ JqÀgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÀÄ ºÉtĪÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ. £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀnUÉÃgÁ ªÀ|| 60 G|| MPÀÌ®vÀ£À  eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á|| PÁ¼É¨É¼ÀUÀÄA¢ EªÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ 15/03/2016 gÀAzÀÄ UÀÄqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀUÀð zÉêÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄÆägÀ UÀt¥ÀÆgÀ ¢AzÀ  UÀÄqÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £À£Àß vÀªÀgÀÆgÀÄ CjPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CtvÀªÀÄQÃAiÀÄgÀÄ PÀÆqÀ §A¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ  £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä CtªÀÄäQÃAiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¨sÉÆÃd¥Àà EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä lA lA DmÉÆÃzÀ°è eÁUÀ EzÉ CjPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¤ªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀPÀwÛV ¨Á CAvÀ PÀgÉzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ DzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÀ £ÀªÀÄä zÉÆÃqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¨sÉÆÃd¥Àà £À£Àß vÀªÀgÀÆj£À vÀAzÀ DmÉÆÃzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆj£À ¸ÀA§A¢AzÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀÄä £ÀªÀÄä zÉÆÃqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¨sÉÆÃd¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄqÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÀªÁUÀ £Á£ÀÄ DmÉÆÃzÀ £ÀqÀÄ«£À ¹Ãn£À §®PÉÌ PÀÄAwÛzÀÄÝ £À£Àß ¨ÁdÄ £ÀªÀÄä zÉÆÃqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¨sÉÆÃd¥Àà£ÀÄ PÀĽwÛzÀÝ£ÀÄ. EªÀ£À ¨ÁdÄ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÀĽwÛzÀÝgÀÄ. AiÀiÁzÀVj gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÉÄãï gÉÆÃqÀzÀ Q®è£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ¸Àé®à  ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä DmÉÆà ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ.  7 ¦. JªÀiï. zÀ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃgÀl DmÉÆà ¸ÉÊqï¢AzÀ ºÉÆgÀl DmÉÆÃPÉÌ vÀað¹zÁUÀ  £À£ÀUÉ §¯ÉÊAiÀÄ ¨sÀÄdzÀ PɼÀV£À PÉÊ ¥ÀÆwð ªÀÄÄjzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ. ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.  ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ §® ¨sÁUÀzÀ UÀ®èPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ¥ÁzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä zÉÆÃqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¨sÉÆÃdªÀÄ¥Àà¤UÉ §®UÉÊAiÀÄ ªÉƼÀPÉÊAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ. ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj £ÀA J.¦. 20 «í. 9009 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀzÀåPÉÌ UÉÆvÁÛV¯Áè CAvÁ £ÁªÀÅ PÀĽvÉÆgÀl DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ¸Á»§gÉrØ vÀAzÉ ¨ÉÆÃd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ EªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ £ÀªÀÄäUÉ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CAvÁ ºÉý UÀtQÃPÀj¹zÀ  ¤d«zÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2016 PÀ®A,323,504,506 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25-12-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ UËj±ÀAPÀgÀ E§âgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¨sÀÆ«ÄAiÀiÁ ªÉÄÃgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è  KPÉ Cwà PÀæªÀÄt ªÀiÁrwÛ¢ÝÃj CAvÁ PɼÀ®Ä DUÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýë. EzÀgÀ°è ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÀA§AzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. «£Á PÁgÀtPÁÌV £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è QüÀÄ vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ. CªÀgÉà §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ eÉUÀ¼À vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀѱÀ§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝzÁÝgÉ CzÉAzÀgÉ ¨ÉÆøÀr dAUÀªÀÄ ¸Àƽ ºÁUÀÄ dAUÀªÀÄ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ Cwà PÀæªÀÄt ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ eÉÆÃgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj. JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âjUÉ ¸ÀªÀÄÄeÁ¬Ä¹ PÀ¼ÀÆ»¹zÀgÀÄ. C°èAzÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀUÉ PÀÆvÀÄPÉÆAqÁUÀ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ 7 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ PÀÆrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ J¯Éà dAUÀªÀÄ ¸Àƽ ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÁ¼À §A¢zÉ. £ÀªÀÄä ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ §AzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É CªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À¢zÀÝgÉ. £ÀªÀÄä fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ «gÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀAvÀUÀgÀ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¸ÀzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀgÁ¢üPÀUÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ. EzɯÁè ¹«® ªÁådåUÀ¼ÀÄ EzÀÝ PÁgÀt £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÉÆÃlðUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁrj CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ zÀÄrؤAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀ ªÀåPÀÛUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ, £ÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀiÁzÉÆgÀQgÀĪÀ¢¯Áè. DzÀ PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw CzÉ.¸ÀzÀj C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÁzÀgÀÄ ªÀiÁr DUÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ vÀAmɪÀiÁr £ÀªÀÄä ªÉÄÃgÉAiÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß Cwà PÀæªÀÄt ªÀiÁr  £ÀªÀÄä PÀ§ÓAiÀÄ£ÀÄß ©r¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CzÉà jÃw DzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AªÀ «gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯É ¸ÁPÁµÀÄÖ Cwà PÀæªÀÄt ªÀiÁrzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ §AzÀÄ QgÀÄPÀƼÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  £ÁªÀÅ §qÀªÀjzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DyÃðPÀ zÀȶ֬ÄAzÀ »AzÀĽÃzÀªÀ jzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. DzÀ PÁgÀt vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ «£ÀAw  CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2016 PÀ®A 323.504.506 ¸ÀA 149 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÉÝ CzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 16-03-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.45 J.JAPÉÌ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁ±À¥Àà ºÁUÀÆ ªÉAPÀl¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà vÀA. £ÀgÀ¹AºÀ®Ä PÀÄgÀ§gÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfãÀ £ÀA. J¦-22-JPïì-5964 £ÉzÀÄÝ mÁæöå° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀAzÀgÀQ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆgÀr UÁæªÀÄzÀ PÀ°è£À UÀtÂAiÀÄ°è ¥ÉaAUï PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ¦gÁå¢üà ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁ±À¥Àà, ªÉAPÀl¥Àà PÀÄwvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 ¦.JA PÉÌ ªÀÄgÀ½ «Ä£À¸À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ gÁwæ 8.30 ¦.JA PÉÌ ZÉ¥ÉmÁè UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ZÉ¥ÉmÁè-UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÉ¥ÉmÁè UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ E½eÁj£À gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® PÀqɬÄAzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ §¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄäÃ¯É PÀmï ªÀiÁr JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è mÁæöPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢üUÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ J ¸ÉÆAlzÀ PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÉÆߧâ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁ±À¥Àà FvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¥ÉaAUï PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀ vÉÆqÉUÉ, vɯÉUÉ, §® ªÉƼÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÉÆqÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀßPÉÌ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2016 PÀ®A: 143,147,498(J),504,506,307 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 16-03-2016 gÀAzÀÄ 09-00 ¦.JªÀiïPÉÌ ¹.¦L AiÀiÁzÀVjgÀªÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄ¢AzÀ l¥Á®Ä ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ °TvÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀ¸ÀÆ®Ä DVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¹Ãj£À UÀAqÀ dºÀÄgÉÆÃ¢Ý ±ÀPÀ£Á, eÁw” ªÀÄĹèÃA  G|| ªÀÄ£ÉUÉÉ®¸À, ¸Á|| ¸ÀzÀgÀ zÀgÀªÁd JzÀÄgÀÄUÀqÉ §ÄPÁj ªÉÆúÀ¯Áè AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄĹèÃA ¸ÀA¥ÁæzÀAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀz SÁºÁ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ dºÉÆgÉÆÃ¢Ý EvÀ£À£ÀÄß «ºÁªÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ°è UÀAqÀ£ÁzÀ dºÉÆgÉƢݣÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ SÁeÁªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¥ÀÄvÀ½, EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtPÁÌV ¦r¹ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¢£Á®Ä QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ FVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24/01/2016 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ dºÉÆgÉÆ¢Ý §AzÀªÀ£Éà “ PÁåUÉ cãÁ° vÀÄeÉ QvÉÛèÁgÀ ¨sÁAiÉÆÃAPÉ ¥Á¸À¸É ¥ÉÊ¸É ¯ÉÃPÉ D¨ÉÆî£Á “ CªÀÄzsÀªÀ£É £À£Àß PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄÝ UÉÆÃqÉUÉ MwÛ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß CvÉÛ ¥ÀÄvÀ½, ªÀiÁªÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ,ªÉÄÊzÀÄ£À ¨Á¨Á , ªÀÄÄzÀ¹ìgï, £Á¢¤AiÀiÁzÀ ªÉƺÀä¢ , ªÉÄúÀgÁeï, ¥ÉʪÀÄÄzÁ EªÀgÀÄ “ bÉÆÃqÀ £ÀPÉÆÌà ¸Á°PÉÆà eÁ£ï ¸Éà ªÀiÁgï vÀÄeÉ CaÑ ¥ÉʸɪÁ° zÀĸÀj ®qÀQ¸Éà ±Á¢ü PÀgÉAUÉ” JAzÀÄ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÉÆúÀäzÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀßUÀAqÀ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. E®è¢zÀÝgÉà £À£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ, PÁgÀt ªÀgÀzÀQëuÉUÁV ¦r¹, PÉÆ¯É ªÀÄqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ ££Àß UÀAqÀ , ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ EzÀÝPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀÝ£É ¤ÃrzÀÝ ¨ÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤AiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw  CAvÁ eÁë¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 61-2016 PÀ®A: 143,147,498(J),504,506,307 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ- PÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!