Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 14, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2016 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ 187 DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 13/03/2016 gÀAzÀÄ 9-30 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CPÀÌ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÉÆÃt CªÀÄxÁ PÀAzÀPÀÆgÀPÉÌ lA.lA. CmÉÆà £ÀA PÉ.J-33-J-5402 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ-gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀPÀð£À½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ lA.lA. ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CPÀ̽UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr lA.lA ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉøï zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2016 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 66(ಡಿ) ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ 2000 ನೇದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ :- ದಿನಾಂಕ 13/03/2016 ರಂದು 11-05 ಎ. ಎಂ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನಾಗನಗೌಡ ತಂದೆ ಭಿಮನಗೌಡ ತಿಕ್ಕರಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ AiÀiÁzÀVgÀ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗ ಶ್ರೀ ರವಿಂದ್ರ ಕುಮಾರ ತಂದ ನಾಗನಗೌಡ ತಿಕ್ಕರಡ್ಡಿ ಇವರು ಅಬುದಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ಪಡೆದ ವೇತನ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆ ಸ:000401183762 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಸದರಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಇದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 21/11/2015 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 23/11/2015 ರ ನದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳೂ ಆನ್ ಲೈನ ಮೂಲಕ ಮೋಸದಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೆಕೆಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 60/2016 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 66(ಡಿ) ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ 2000 ನೇದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2016 PÀ®A. 376,109,149,L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 4 ¥ÉÆPÉÆìà DPÀÖ 2012  :- ¢£ÁAPÀ: 13-03-2016 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj CAiÀÄåªÀÄä vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà UÀÄAd®gÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð G: «zÁåy𤠸Á: gÀvÁÛ¼À vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä AiÉÆqÀ£É oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ gÀAUÀA¥ÉÃlzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ¦.AiÀÄÄ.¹.¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è NzÀÄwÛzÉÝãÉ. £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ¢£Á®Ä CmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ £ÀªÀÄÆägÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ  ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ  ºÀtªÀÄAvÀ UÉeÉÓð J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UÉeÉÓð FvÀ£ÀÄ PÀ½¹zÁÝ£É. CªÀ£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ¦æÃwªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ ºÉý ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÉeÉÓð EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÁr¹zÀ£ÀÄ DV¤AzÀ  ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß £ÀqÀÄªÉ ¸À®ÄUÉ ¨É¼ÉzÀÄ ¢£Á®Ä E§âgÀÆ ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÉæêÀÄ §¼ÉzÀÄ ¦æÃw¹zÉݪÀÅ. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ 2015 £Éà ¸Á°£À DUÀ¸ÀÖ wAUÀ¼À 25 £Éà ¢£ÁAPÀ zÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£ÀߣÀÄß ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ PÀqÉ ªÁQAUÀ ºÉÆÃUÉÆÃuÁ CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. C°è UÀÄqÀØzÀ°è wgÀÄUÁr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ 3-00 ¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉÆà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛêÉ.CAvÁ ºÉý £À£ÀUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ £À£ÉÆßqÀ£É ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.  £Á£ÀÄ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ DvÀ D¢ªÀ¸À PÉüÀ°®è £Á£ÀÄ ºÉÃUÀÆ ¦æÃw¹zÉÝêÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ £ÀA© £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀ°®è. DzÀgÉ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ DUÁUÀ £À£ÀߣÀÄß CzÉà eÁUÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÉÆÃVzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀĤUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ CAvÁ PÉüÀÄvÁÛ §AzÉ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃqÁ C£ÀÄßvÁÛgÉ. ¸Àé®à vÀr CAvÁ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÁPÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ FUÀ ¸ÀzÀå £Á£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ,vÀAzÉ AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ ¢£ÁAPÀ: 10-03-2016 gÀAzÀÄ 10-30 J.JªÀiï.PÉÌ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UÉeÉÓð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät vÁ¬Ä CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ ¨ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ wªÀÄätÚà vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀĤUÉ, £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ CªÀ£ÉÆqÀ£É ¬ÄzÀÝ  ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà UÉeÉÓð, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ UÉeÉÓð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÉeÉÓð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÉeÉÓð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ DUÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ K ºÉÆÃUÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ¤£ÉÆßqÉ£É ªÀÄeÁªÀiÁrzÉÝÃ£É CµÉÖ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀvÉÛãÉ.CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ UÉeÉÓð EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ EµÀÄë ¢ªÀ¸À ªÀÄeÁªÀiÁrzÉÝøÁPÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. G½zÀªÀgÀÆ PÀÆqÁ £À£ÀUÉ »AiÀiÁ½¹ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «ZÁgÀªÀiÁr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13-03-2016 gÀAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¤ÃqÀÄwÛzÉÝãÉ.DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ £ÀA©¹ £À£ÀUÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀªÀiÁr  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ zsÁR°¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ AK°AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2016 PÀ®A 376,109,149,L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 4 ¥ÉÆPÉÆìà DPÀÖ 2012  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2016 PÀ®A. 498(J),323,504,506,¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 13-03-2016 ರಂದು 7-15 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಈರಪ್ಪ ಕಂಪೂರ ಸಾ: ದೇವರಗೋನಾಲ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಜರಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ಯೂಟರನಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶ ವೇನಂದರೆ  ತನಗೆ ಈಗ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ  ದೇವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮಪ್ಪ ಕಂಪೂರ ಇವರೊಡನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಹೇಣ್ಣುಮಗು ಇರುತ್ತದೆ.  ಮದುವೆಯಾದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು ವಿನಾಕಾರಣ ತೊಂದರೆಕೊಡುತ್ತ ಯಿದ್ದು  ಈಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ  ನಾನು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು  ದಿನಾಂಕ: 10-03-2016 ರಂದು 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಕೂಡಿ ದೇವಾಪೂರದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನಿಡಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 59/2016 ಕಲಂ 498(ಎ),323,504,506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಳಿಲಿಸಿಕೊಮಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು..
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!