Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 12, 2016Yadgir District Reported Crimes

©ü. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 11/03/2016 gÀAzÀÄ 7-15 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄzÀæQ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/03/2016 gÀ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢ü¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 04/03/2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄzÀæQ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä D¥É CmÉÆà £ÀA: PÉ-33/9954 JAf£À £ÀA: MBX0000ZFNA450414 CHESSI NO- R2A2086329 CAzÁdÄ 48,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CmÉÆêÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2016 PÀ®A 279, 337, 338  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 11-03-16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ü FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀA. ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§ vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ vÁ½PÉÆlUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-28-J£ï-8874 £ÉzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À°è vÀ£Àß JqÀ §¢UÉ §gÀĪÁUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® PÀqɬÄAzÀ vÉ®AUÁt gÁdåPÉÌ ¸ÉÃjzÀ §¸ï £ÀA. nJ¸ï-08-AiÀÄÄ©-4653 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀUÉ »AzÉ ºÁPÀĪÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è JzÀjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÁjUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢üÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄå JA§ 5 ªÀµÀðzÀ ¨Á®QUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!