Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1, 2016
Yadgir District Reported Crimes

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2016 PÀ®A:498(J), 304(©) ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ &  3, 4 r¦ AiÀiÁPïÖ :- ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀÄt¸ÀV gÀWÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÁåA¥ïzÀ £ÁUÀ§¸ÀªÀ ¥ÀZÀÑAZÀnÖ EªÀ¤UÉ 10 vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ zÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ EgÀĪÀzÀjAzÁ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ £ÁUÀ§¸ÀªÀ CwÛ ¥ÁªÀðw ªÀiÁªÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt J®ègÀÆ PÀÆr ¤£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ EzÉ E£ÀÄß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢:28/02/2016 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁªÀ CwÛ J®ègÀÆ PÀÆr E£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨Á E¯ÁèAzÉæ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ JtÂÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ¸Á¬Ä CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÉ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÁ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ QæëģÁ±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄt¸ÀVAiÀÄ°è ºÁUÀÆ PÉA¨sÁ«AiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ¹AzÀVAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 29/02/2016  gÀAzÀÄ 4-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/02/2016 gÀAzÀÄ 7-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ vÀªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ E§âgÀÄ PÀÆr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ §AzÀÄ ©üÃ.UÀÄrAiÀÄ PÉÆÃjPÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀįÉÃjAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉJ-33 J¸ï-1298 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ¤UÉ PÀ®§ÄgÀÄVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ ªÉÆÃ/¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ£À CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£ÀzÀ ZÁ®£ÉAiÉÄà PÁgÀt CAvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 29/02/2016  gÀAzÀÄ 6-15  ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ CfÓ §¸ÀªÀÄä ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀgÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ-32 J£ï-4907 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ 28/02/2016 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ eÉêÀVð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1-30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ®PÀ¯ï ºÀwÛgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀÄrªÁ¼ÀPÀgï ¸Á|| PÉ®ÆègÀ FvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÁj£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæ §¸ÀÖ DV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀªÀÄUÀή°è ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33 PÀÆå-7003 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°è£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉƽ¹ PÁgï ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è PÁj£À°è EzÀÝ £À£ÀUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DzÀgÉ £ÀªÀÄä CfÓAiÀĪÀgÁzÀ §¸ÀªÀÄä EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É MqÉ¢vÀÄÛ. ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀjUÉ PÉÊUÉ ¸Àé®à vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä CfÓUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁªÀÄ¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2016 PÀ®A: 379 L.¦¹ :- ದಿನಾಂಕ  29/02/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 .ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಉಸ್ಮಾನ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಖಾಜ  ಪಟೇಲ  ಅನವಾರ ಸಾ|| ಸಿಗರತಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾ| ಜೀಲಾನಬಾದ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ   ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವನೆಂದರೆ ಾನು ಉಸ್ಮಾನಪಟೇಲ ತಂದೆ ಖಾಜಾಪಟೇಲ ಅನವರ ವಯಾ: 60 : ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾ: ಮುಸ್ಲೀಂ ಸಾ: ಸಿಗರತಿಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಜೆವಗರ್ಿ ಹಾ:: /11/4758 ಖಿಔ 4840 ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಏರಿಯಾ ಗುಲಬಗರ್ಾ ಇದ್ದು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಲ್ಳುವದೇನಂದರೆ, ನನ್ನವು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಟಿಪ್ಪರಗಳಿದ್ದು ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ ವ್ಯವಹಾರ ನೇಡಿಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ 2 ಟಿಪ್ಪರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಜಲಪೂರದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೋಂದು ಟಿಪ್ಪರ ನಂ: ಎಪಿ-26 ಎಕ್ಷ್: 9833 ಅಂ.ಕಿ: 4,50,000=00 ರೂ ನೇದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಪವರ್ ಆಪ್ ಅಟಾನರ್ಿ ಇರುತ್ತದೆಹಿಗಿದ್ದು ಸದರಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ: ಎಪಿ-26 ಎಕ್ಷ್: 9833 ನೇದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬು ತಂದೆ ಖಾಜಾಹುಸೇನ ದೋಡ್ಮನಿ ಸಾ: ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರ ತಾ: ಶಹಾಪುರ ಇವರು ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ ಶಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ದಿನಾಂಕ:12/11/2015 ರಂದು ಚಾಲಕನಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ ಅಗಸರ ಸಾ: ಟೋಕಾಪೂರ ತಾ: ಶಹಾಪೂರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಟಿಪ್ಪರ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 18/11/2015 ರಂದು 07 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬು ತಂದೆ ಖಾಜಾಹುಸೇನ ದೋಡ್ಮನಿ ಇವರು ಪೋನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನಂದರೆ, ಸದರಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ನಾನು ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ 3-4 ದಿವಸ ಗ್ಯಾರೆಜದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:17/11/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಇತರೆ ಟಿಪ್ಪರಗಳ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ಸುರಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಪೈನಾನ್ಸ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ  ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನು. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 18/11/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.00 ಎಎಂ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರಾದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ ಹತ್ತಿರ ಟಿಪ್ಪರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಾಹೇಬ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಚಾಂದಪಟೇಲ ಬಿಳವಾರ ಮತ್ತು ಮೌಲಾಸಾಬ ತಂದೆ ಖಾಸೀಂ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾವಾಲೆ ಇವರು ಸಾ: ಇಬ್ಬರು ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೆಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ನಾವು ಟಿಪ್ಪರ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡೈವರ ಬಸವರಾಜ ಈತನಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಟಿಪ್ಪರ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿಯೇನು ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೆಳಿದ ಅವನಿಗೆ ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದ್ದೆನೆ ನೀವು ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಹೆಳಿದ. ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಶಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ಇತರರೂ ಮೇಲಿನಂತೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದರಿ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ  ನಂ: ಎಪಿ-26 ಎಕ್ಷ್:9833 ನೇದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕ ದಿನಾಂಕ: 17/11/2015 ರಂದು 08.00 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ದಿ: 18/11/2015 ಬೆಳಗಿನ 06 ಎಎಂ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕಾರಣ  ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ ತಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಬಾಬು ತಂದೆ ಖಾಜಾಹುಸೇನ ದೋಡ್ಮನಿ, ಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಸಾಹೇಬ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಚಾಂದಪಟೇಲ ಬಿಳವಾರ ಮತ್ತು ಮೌಲಾಸಾಬ ತಂದೆ ಖಾಸೀಂ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾವಾಲೆ ಇವರು ಸಾ: ಇಬ್ಬರು ಶಹಾಪೂರ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಹತ್ತಿಗೂಡುರ, ಸುರಪೂರ ದೇವದುರ್ಗ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವಾರದ ಸದರಿ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಬಾಲ್ಕಿ, ಕೊಲಾಪೂರ ಮತ್ತು ಆಳಂದ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗೆಲ್ಲಾ ಉಡುಕಿದೆವು ಆದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹುಡುಕಾಡಿ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಅಜರ್ಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ: ಟಿಪ್ಪರ ನಂ: ಎಪಿ-26 ಎಕ್ಷ್:9833 ಅಂ.ಕಿ: 4,50,000=00 ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊದವರನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.   ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  46/2016 ಕಲಂ  379 .ಪಿಸಿ  ನೇದ್ದರ  ಪ್ರಕಾರ   ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!