Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2016Yadgir District Reported Crimes

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2016  PÀ®A 302, 201 L¦¹:- ZÁAzÀ©Ã UÀAqÀ ªÀi˯Á° £ÁAiÀiïÌ ªÀ||45 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA, G|| ºÉÆ® ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| PÀqÉZÀÆgï UÁæªÀÄ «£ÀAw¹PÉƼÀîªÀzÉ£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ £Á®ÄÌ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, CªÀgÀ°è 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ªÀi˯Á° ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ »Ã£À¨ÉÃUÁA ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀqÉZÀÆgï UÁæªÀÄzÀ°è EgÀÄvÉÛªÉ. £À£Àß UÀAqÀ ªÀi˯Á° mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ:31/01/2016 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ 10 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ Hl ªÀiÁræ CAvÁ ºÉýzÉ £À£Àß UÀAqÀ £Á£ÀÄ DªÉÄÃ¯É Hl ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÉ. £Á£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzɪÀÅ C¢£À gÁwæ DzÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è £Á£ÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 3,4 ¸À® CªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ JvÀÛ°®è gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqɪÀÅ. ¨É¼ÀUÁzÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV £À£Àß UÀAqÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹UÀ°®è DªÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉƨÉÊ®UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ SWICH Of CAvÁ §gÀÄwzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ.
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:03-02-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀqÉZÀÆgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ©üÃgÀ¥Àà UÀqÀØzÀ EªÀgÀ KIADB ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀĪÀ §UÉÎ HgÀ°è d£ÀgÀÄ CAzÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¨ÁªÀ ZÁAzÀ¥ÁµÀ E§âgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀqÉZÀÆgÀgÁZÀ£À½î PÀZÁÑ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è KIADB gÉÆqÀ ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ PÀqÉ eɹ©¬ÄAzÀ ºÀrzÀ vÉVΣÀ°è £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ CgɧgÉ PÉƼÉvÀ ¹ÜwAiÀÄ°èvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®Äè ºÁQzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9008150361 ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ Q¸ÉÃAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁUÀzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ©¢ÝzÀݪÀÅ. AiÀiÁgÉÆ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁªÀzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÃUÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁPÀëöåzÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉtªÀ£ÀÄß vÀVΣÀ°è ºÁQ PÁtzÀAvÉ ªÀÄtÂÚ£À ºÉAmÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ ºÀÄ®è£ÀÄß ºÁQ CgÉ §gÉ ªÀÄÄaÑ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2016 PÀ®A 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:- 02/02/2016 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-14 ¦.¹-233, 290 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 260=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!