Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2016

Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2016 PÀ®A : 323,324,504, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 21/02/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ K ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà »jAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®Ä DVgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eÁUÀ £ÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ü eÉÆÃvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÉAnæAUÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢ü ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀ¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2016 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ: 24/02/2016 gÀAzÀÄ 06:15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀÄtZÀ¥Àà ªÀZÀð£À½î ªÀAiÀÄ|| 41 ªÀµÀð, eÁ||PÀÄgÀħ, G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| ªÀÄÆqÀ§Æ¼À vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ K£ÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ºÀÄtZÀ¥Àà ªÀAiÀÄ|| 19 ªÀµÀð, G|| J£ï.«.JªÀiï ºÉÆÃmÉ® AiÀiÁzÀVjzÀ°è ¸ÉÆÖÃgÀ QÃ¥ÀgÀ PÉ®¸À EvÀ£ÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥sÉïÁVzÀÄÝ 3 wAUÀ½AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ J£ï.«.JªÀiï ºÉÆÃmÉ® AiÀiÁzÀVjzÀ°è ¸ÉÆÖÃgÀ QÃ¥ÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ FUÀ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉ®£À°è EgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ J°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀ 8747814655, 7338447443 EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¥ÁåAmï ±Àlð zsÀj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/02/2016 gÀAzÀÄ J£ï.«.JªÀiï ºÉÆÃmÉ® AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2016 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2016 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,336,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 24/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀªÀgÉà ªÀÄPÀ̼Áå F E¯ÉPÀë£ÀzÁUÀ UÉzÀÝgÉ K£ÀÄ DAiÀÄÄÛ. £ÁªÀÅ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÁUÀÄ JªÀiïJ¯ïJ E¯ÉPÀë£ÀzÁUÀ UÉ¢Ýë. K£ÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄzÉà £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄäzÀÄ K£ÁzÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝgÉ CªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÉÆÌÃj. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ §AzÀÄ MzÀgÁqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ “ ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ CzÉà ¥ÁnðAiÀĪÀ¼ÀÄ E¢Ýà ¤AzÀÆ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÁ¼À DVzÉ CAvÀ CAzÀªÀgÉà ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¸Àt§vï FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄArUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀtÚ , AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃPÀ¥Àà J®è d£ÀgÀÄ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä ºÁUÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ ºÁQ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ PÀAzÀPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DvÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀÆgÁr E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2016 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,336,427,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ : 24/02/2016 gÀAzÀÄ 10 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ MAzÀÄ JªÀiïJ¯ï¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀtÚ ¸ÀgÀ£ÉÆçvÀÛ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ ºÁUÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Áå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw E¯ÉPÀë£ÀzÁUÀ Dj¹ §A¢zÀÝPÉÌ §ºÁ¼À ºÁgÁrÛ¢æ. FUÀ £ÀªÀÄä ¥Ánð Dj¹ §AzÁzÀ ªÀÄPÀ̼Áå E£À ªÀiÁåUÀ ºÁgÁræ CAvÀ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ PÀAzÀPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ “ J¯Éà gÀAr E¯ÉPÀë£ÀzÁUÀ ¤AzÉà §ºÁ¼À EvÀÄÛ CAvÀ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÉÄʯÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ , UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ EªÀgÀÄ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä ºÁUÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ MUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ aÃgÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼ÀzÀ ¸À¥Àà¼À PÉý ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÀAzÀPÀÆgÀ ,ªÉÄʯÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ , AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ, ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀAzÀPÀÆgÀ ºÁUÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ ¸À£ÉÆð§vÀÛ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ §jæ ªÀÄPÀ̼Áå ¤ÃªÀÅ §gÀ° CAvÁ£Éà £ÁªÀÅ dUÀ¼Á vÉUɢë CAvÀ CAzÀªÀgÉà ªÀiË£ÉñÀ ,ªÉÄʯÁgÉ¥Àà ,AiÀÄ®è¥Àà , ¸ÀAvÉÆõÀ, ªÀÄ£ÉÆúÀgï ºÁUÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä EªÀjUÀÆ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ “ ªÀÄPÀ̼Áå E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ ºÉýzÀAUÉ PÉý HgÁUÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10),2(5) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989 :- EAzÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ°è eÉqï.¦ ªÀÄvÀÄÛ n.¦ UÀ¼À°è ©.eÉ.¦ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ dAiÀÄUÀ½¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 23/02/2016 gÀAzÀÄ 10:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄÆägÀ zÁªÀ®¸Á§ EªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀ§gÀzÀjPÉ ºÁEzÀ §UÉÎ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2016 PÀ®A: 143, 147, 341, 323, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989 :- EAzÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ°è eÉqï.¦ ªÀÄvÀÄÛ n.¦ UÀ¼À°è ©.eÉ.¦ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ dAiÀÄUÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 23/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆägÀ w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ UÁ¼É¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ÁgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ©.eÉ.¦ ¥ÁnðAiÀÄ C¨sÀåyð dAiÀÄ UÀ½¹zÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÁmÁQ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, CªÀjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀmÁQ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ¸Àé®à £ÉÆÃr ºÉÆqɬÄj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!