Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2016Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2016 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ 22/02/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÁ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV vÉÃgÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä HgÁzÀ ZÉ¥ÉmÁèPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä lA lA DmÉÆà £ÀA PÉ.J 33 3795 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¢©â Kj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ZÁ®£ÉAiÀÄ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆêÀÅ »AzÀPÉÌ (jªÀgïì) §AzÁUÀ vÉVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2016 PÀ®A 323, 324, 504, 506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¦gÁå¢ü ²æà ¹zÀÝAiÀÄå vÀA. §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸Áé«Ä FvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ CtÚ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ FvÀ£ÀÄ AiÀÄA¥ÁqÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÉzÉÝgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV MAzÀÄ ¯ÉÆÃAiÀÄ (¥À²ð) vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÉà «µÀAiÀĪÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-02-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢ü  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CtÚ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥À²ð ªÁ¥À¸ÀÄìPÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦gÁå¢ü ¹zÀÝAiÀÄå FvÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ ¦gÁå¢ü CtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ £ÀÆQ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉà jÃw fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2016 279,337, 338, 304(J) L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:23/02/2016 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ºÁ®UÉÃgÁ AiÀÄ®èªÀÄä zÉëAiÀÄ eÁvÉæAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ£À PÁgï £ÀA. PÉJ-04 JªÀiï¹-8123 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀqÀUÉÃgÁ-AiÀiÁzÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ UÀqÉظÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ zÁn ºÁ®UÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÁgÀC£ÀÄß  Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¥sÀQÃgÀ¸Á¨ï zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §®UÀqÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06 ¦.JªÀiï PÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁj£À°ègÀĪÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV CA§Ä¯É£ïì£À°è AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀå 06-20 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ «±Àé£ÁxÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁAzÀ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2016 PÀ®A: 143 147 148 323 326 504 307 354 506 ¸ÀAUÀqÀ  149  L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) (11) 2(5) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989 :- ¢£ÁAPÀ:23/02/2016 gÀAzÀÄ 12.30 ¦.JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ wªÀÄätÚ  E§âgÀÆ PÉÆrPÉÆÃAqÀÄ vÀªÀÄägÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ü AiÀiÁåPÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£À°è 2 ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÁåqÀ eÁwAiÀĪÀgÀÄ EzÀÄÝ £ÁªÀÅ  ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀë¢AzÀZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤AvÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀºÁPÀzÉ  ¨ÉÃgÉ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁQ Dj¹ vÀA¢¢ÝÃj CAvÁ CªÁZÀå  ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ DgÉÆævÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ £É®PÉÌ ºÁQ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ wªÀÄätÚ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀÝ PÉʬÄAzÀ ,PÁ°¤AzÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. wªÀÄätÚ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛPÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀĪÀé EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀƸÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ ºÁQ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀ®ègÀÆ ¦AiÀiÁð¢üUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2016 PÀ®A 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 23-02-2016 gÀAzÀÄ 9 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ದಿನಾಂಕ 23-02-2015 ರಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮೂರಾದ ಆಲ್ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರಿತು ಹೋಗಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನುಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಆಲ್ಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ತಾಳಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟಂ-ಟಂ ಆಟೋ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಬಿ7111 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರು ಕುಳಿತು ತಾಳಿಕೋಟಿಯಿಂದ ಆಲ್ಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾದ ಚಂದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಉಕ್ಕಲಿ ಸಾ: ಸಾತಖೇಡ ಇತನು 6-15 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಆಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಂಭಾವಿ ಕಡೆಯಿಂಧ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ 20 ಬಿ 8014 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಪಲಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಇತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡ, ಬಂಗಾರೆಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇತನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಾಳಿಕೋಟಿಗೆ ಬಂದು ಉಪಚಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ23-02-2016 ರಂದು 7-15 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಂಧೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ವಯ 50 ಸಾ: ಆಲ್ಹಾಳ ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 22/2016 PÀ®A 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ vÀ¤SÉ  PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2016 PÀ®A 279.338.L.¦.¹.¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.«.AiÀiÁPïÖ :- ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 23/02/2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 15-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಬಿರದಾರ ಸಾ||ಜಂಬ(ಬಿ).ತಾ|ಜಿ||ಕಲಬುರಿಗಿ.ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಫ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ14/02/2016 ರಂದು ಸನ್ನತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗನಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಈತನ  ಎಂಗಜ್ ಮೆಂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ ಮೋಟರ ನಂ ಕೆ.ಎ.-32 ಇ.ಬಿ.-6428 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ಸನ್ನತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಹಳಿಸಗರ ಹತ್ತಿರ ಶಹಾಪೂರ ಯಾದಗಿರಿ ಮೇನ್ ರೋಡ  ಎಸ.ಕೆ.ಪೇಟ್ರೋಲ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 20-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀರುವದನ್ನು ಕಂಡು  ನನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೋಟರನ್ನು  ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ತೆಗದುಕೊಂಡರು ಕೂಡ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ನನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೋಟರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಫಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ನಾನು ಮತ್ತು  ನನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೋಟರ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೇವು. ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು  ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸೈಕಲ ಮೋಟರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೀರುವ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರಾದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಸನ್ನತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅದರ ಕಾರ ನಂ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆ.ಎ.- 33  ಎಂ-4284 ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು.ಕಾರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೋತ್ತಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಕಾರ ಚಾಲಕನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗುರುಸುತ್ತೇನೆ  ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ತೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ   ತೀವ್ರವಾದ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ,ಬಲ ಮುಂಗೈ ರಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಯಾವೂದೇ ತರಹದ ಗಾಯವಾಗಿರುದಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ  ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವನವರಾದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಿಗಿಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕಲಬುರಿಗಿಯ ಕಾಮರಡ್ಡಿ ಅಸ್ಪತ್ರಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.ನನಗೆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದುಕೊಂಡು ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಕೇಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು  ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ ಮೋಟರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಫಘಾತಪಡಿಸಿ ಓಡಿಹೋದ ಕಾರ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ  ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 40/2016 ಕಲಂ 279.338.ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಯಾಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 41/2016 PÀ®A: 323.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ  23/02/2016 ರಂದು  17.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ತಂದೆ ಯಂಕಣ್ಣ ಗುರಿಕಾರ ಸಾ|| ಮುಡಬೂಳ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  23/02/2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ಹ 14.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ   ಶಹಾಪೂರ  - ಭೀ ಗುಡಿ  ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಹಿಂದ್ರ ಶೋ ರೋಂ  ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು  ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ   ನಾನು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶಾಮರಾಯ . ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೋಪಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಗಡ 3 ಜನ ಕೂಡಿ ಎಲೇ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೇ  ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ  ಎಕೆ ಓಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗಳ ತಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಿಂದ   ಹೊಡೆದು  ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ   ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  41/2016 ಕಲಂ  323, 324, 504, 506, ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿಸಿ  ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.                                           
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2016 PÀ®A: 341, 504, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989 :- EAzÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð dAiÀÄUÀ½¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/02/2016 gÀAzÀÄ 06:30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÀmÁQ ºÀZÀÄÑwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀmÁQ ºÀZÀѨÁgÀzÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, CAV »r dUÁÎr fêÀ§gÀzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2016 PÀ®A: 323, 324, 341, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 23/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀÀªÀÄÆägÀ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ «gÀÄzÀÞªÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ£À¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA¸À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2016 PÀ®A: 323, 324, 341, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 23/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 06:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ dAiÀÄUÀ½¹zÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀmÁQ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞªÁV NlÄ ºÁQ¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10), 2(5) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989 :- EAzÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ°è eÉqï.¦ ªÀÄvÀÄÛ n.¦ UÀ¼À°è £ÀªÀÄä ©.eÉ.¦ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ dAiÀÄUÀ½¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/02/2016 gÀAzÀÄ 09:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄÆägÀ ªÀįÉèò qÁPÀÖgï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ gÀÆ«Ä£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÉÆïÁgï ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ, dA©, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀ§gÀzÀjPÉ ºÁEzÀ §UÉÎ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2016 PÀ®A: 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 23/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ©.eÉ.¦ ¥Ánð¬ÄAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ C¨sÀåyð dAiÀÄ UÀ½¹zÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÁmÁQ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢£ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ  DUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ  ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ «gÀÄzÀÞªÁV Nmï ºÁQgÉãÀ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E§âjUÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÉÊA»rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀ§gÀzÀjPÉ ºÁEzÀ §UÉÎ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!