Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2016

Yadgir District Reported Crimes

©üÃ. UÀÄr ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2016 PÀ®A 279 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 12/02 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ dPÀÌgÉrØ ¸Á||ºÀ½¥ÉÃl ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¯Áj £ÀA PÉJ-25 r-704 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï EAd£ïUÀ¼À£ÀÄß PÀ®§ÄgÀÄV¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D£ÉÃPÀ¯ïPÉÌ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À FvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀºÀ CzÉà ¯ÁjAiÀÄ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ ªÀgÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ  ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ºÀÄ®PÀ¯ï ©æeï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©æfÓ£À UÀÆlzÀ PÀ®ÄèUÀ½UÉ rQ̺ÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀ ZÀPÀæ PÀmï DV gÉÆÃr£À JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è CqÀدÁV ©zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ ¯Áj ZÁ®PÀ£À CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£ÀzÀ ZÁ®£ÉAiÉÄà PÁgÀt CAvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2016 PÀ®A 279 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.« DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 12/02/16 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀl¥Àà E§âgÀÆ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-33-PÀÆå-9570 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVj-UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® gÉÆÃqÀ zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ WÁl wgÀÄ«£À°è PÁgÀ £ÀA. PÉJ-41-PÀÆå-9205 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ü ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢üÃUÉ §® vÉÆqÉUÉ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ªÉAPÀl¥Àà FvÀ¤UÉ §® vÉÆqÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV  ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §AzÀÄ §® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ PÁgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV PÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2016 ಕಲಂ  110 (ಇ&ಜಿ)  ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ :- ದಿನಾಂಕ 12/02/2015 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 06.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ದೊಡ್ಡಮನಿ (ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಕಾ&ಸು)  ಶಹಾಪೂರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ  ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು   ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆನಂದರೆ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚ  ಹತ್ತಿರ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ್  ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ  ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೊಗು ಬರುವ ಜನರಿಗೆ  ಬೈಯ್ದಾಡುತ್ತಾ ಚಿರಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ದೇಹದರ್ಡೆವನ್ನು ಪ್ರದೇಶಸಿತ್ತಾ ಯಾರಾದರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ  ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಚಿರಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಆತನನ್ನ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು  ಅನೀಲ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಸಾ|| ಕಡೆಚೂರು  ತಾಲೂಕಾ & ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವದಾದರು ಗಂಭೀರವಾದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಠಾಣೆ ಕರೆತಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ  32/2016 ಕಲಂ  110 (ಇ&ಜಿ)  ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನುನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!