Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2016Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2016 PÀ®A 341.323.504.506.L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ  11/02/2016 ರಂದು 13.30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಲಚಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮನ್ಯಾಳ ಸಾ|| ಎಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳುರು ಇವರು ಠಾಣೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆನಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ  10/02/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  08.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರ  ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋರಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋರಿ ಈತನು ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲೇ ಸೋಳೆ ಮಗನೇ   ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ತಿರುಗಾಡಲು ನಾಚಿಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಎಡ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು  ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೂ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  31/2016. ಕಲಂ 341.323.504.506 ಐ ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ   ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2016 PÀ®A 498(J). 304(©), ¸ÀA.34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦. DPïÖ :- ªÀÄÈvÀ ®Qëöäà EªÀ½UÉ 2012 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj JA§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀÄvÉÛ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ EwÛÃaUÉ ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, EzÉà QgÀÄPÀļÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 10/02/2016 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄvÉÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ C°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ «¥ÀjÃvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄzÁåºÀß 2-30 ¦.JA.PÉÌ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¸ËzÁUÀgï PÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄgÀvÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-45 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¼ÁVzÀÝgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2016 PÀ®A 457,380 L¦¹. :- ¢£ÁAPÀ: 11-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ C£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥sËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 08-02-2016 ºÁUÀÆ 09-02-2016 gÀ ªÀÄzÀågÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥sËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ºÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr PÀA¥ÀÆålgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹zÀ EDUCOMP PÀA¥À¤AiÀÄ 16 ¨ÁåljUÀÀ¼ÀÄ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 18000/- EzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!