Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 11, 2016Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2016 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10-02-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.15 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢ü ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®-£ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ZÁPÀ¯ÉÃl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄ®Ä gÉÆÃqÀÄ zÁlwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-33-8221 £ÉzÀÝ£ÀÄß UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, gÉÆÃqÀÄ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢ü ªÀÄUÀ jÃAiÀiÁ£ï 5 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ¯Áj ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ ¨Á®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2016 379 L.¦.¹ & 21(1),(2),(3),(4),(4J),(5) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ. :- ¢£ÁAPÀ 10/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ LPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA© PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÁzÀ 1). Masse Ferguson Engine No: S337A65246 mÁæ° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. 2). Mahindra Sarpanch Engine No: NFTC00951 mÁæ° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. 3). Mahindra Bhoomiputra No: KA-36 TB-6308 mÁæ° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. 4). Massey Ferguson Engine No: S3251F53451 mÁæ° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/02/16 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 66 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À vÀ¼Àî½î(©) UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÄÝ F ºÉÆ®ªÀÅ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ EgÀÄvÀÛzÉ. F ºÉÆ®zÀ §UÉÎ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C¯Áè¨sÀPÀë vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀÅ vÀ£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆÃnðUÉ ºÁQ PÉøÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ PÉøÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ £ÁªÀÅ D ºÉÆ®ªÀÅ £ÀªÀÄäzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ PÀÆqÀ £ÁªÀÅ D ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄ ºÁQ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄ PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 09/02/2016 gÀAzÀÄ eÉÆüÀzÀ gÁ²AiÀÄÄ ªÀiÁrzÀÄÝ gÁ² ªÀiÁrzÀ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ,C¯Áè¨sÀPÀë ªÀÄÄeÁªÀgÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ÃªÉÃPÉ gÁ² ªÀiÁr¢ÝÃj £ÁªÉà gÁ² ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ F gÁ²AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ £ÁªÀÅ ©wÛ ¨É¼É¢zÉÝÃªÉ ¤ÃªÉÃPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj £ÁªÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁV ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.£ÀAvÀgÀ ¤£Éß gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAeÉ §ºÀ¼À ºÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁr ¹UÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ eÉÆüÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ C¯Éèà ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ UÀÄr¸À°£À ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÁªÀÅ gÁ² ªÀiÁrzÀÝ 2 aî eÉÆüÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 5000-00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÄÝ ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ UÀÄr¸À°£À°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀQãÁ©Ã ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ ¥sÁwêÀiÁ ºÁUÀÆ 4 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄ®VPÉÆArzÉݪÀÅ.DUÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÀgÉ gÁwæ 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¯Áè¨sÀPÀë vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ, ¨sÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ PÀ®PÉÃj ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è F 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆ®zÀ°ènÖzÀÝ 2 aî eÉÆüÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.PÁgÀt £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è gÁ² ªÀiÁrnÖzÀÝ 2 aî eÉÆüÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
.PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2016 78 (111) PÉ ¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:09.02.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ  ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ºÉÆøÀÆgÀ ¸Á:§®±ÉnÖºÁ¼À vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥Á£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ 17:05 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ gÁd£ÀPÉÆüÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV ²æÃ. ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸ÀzÁݪÀĺÀĸÉãï vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á¨ï ZËzÀj  ¸Á: E§âgÀÆ PÉÆqÉÃPÀ®è EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï ¹ 125 ¸ÀAUÀ¥Àà ,¦¹-248 ªÉPÀlgÀªÀÄt, ¦¹-132 ªÉAPÀmÉñÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 17:30 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀlÄ 17:50 UÀAmÉUÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀQÌ ºÉÆÃV 18:00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ºÉÆøÀÆgÀ ¸Á:§®±ÉnÖºÁ¼À FvÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ¤AzÀ 1 ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï,  ºÁUÀÆ 1 ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn, 660/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 18:00 UÀAmɬÄAzÀ 19:00 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 19:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÉÆøÀÆgÀ ¸Á:§®±ÉnÖºÁ¼À  ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕà C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ¦¹-130 ±ÁAvÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀªÀ¤UÉ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ. ¤£Àß ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥Á£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2016 PÀ®A: 78 (111) PÉ.¦. JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2016 PÀ®A 323.354.504.506.L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 11/02/2016 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ  00.15 ಗಂಟೆಗೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ   ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊರಿ ಸಾ|| ಎಮ್ ಕೊಳ್ಳುರು   ಈತನು ಠಾಣೆಗೆ  ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ 10/02/2016 ರಂದು   ರಾತ್ರಿ  20.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ   ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ಯಾಮನಾಳ   ಈತನು ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ ಅಮನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ  ನೀಮತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ   ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿರುವೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೋಳೆ ಮಗನೇ ನಿನೇಕೆ ಕೇಳಿತ್ತಿರುವೆ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಎದಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಎಡ ಕಾಪಳೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರವದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ  ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಜಗ್ಗಾಡಿ ನೊಕಿ  ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  30/2016 ಕಲಂ  323.354.504.506. ಐ.ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ   ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2016 PÀ®A 498(J) 306 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 10/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JAPÉÌ ²æà gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ¸Á§tÚ UÉÆ®ÆègÀÄ ¸Á: ©¯PÀ¯ï vÁ: ¸ÉÃqÀA f: PÀ®§ÄgÀV FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨Á¬ÄPÀr ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ÆègÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ©®PÀ¯ï F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ  £ÁªÀÅ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÉÛêÉ. CªÀgÀ°è £À£Àß vÀA¢ ¸Á«vÀæªÀÄä EªÀ¼ÀÄ J®ègÀQÌAvÀ ¸ÀtÚªÀ½zÀÄÝ CªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÀAvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ©ZÀÑ¥Àà ¥ÉzÀÝUÉÆ®è EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ¥Àà¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÀUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆ£ÀåªÁV EzÀÝgÀÄ, CªÀjUÉ 2 d£À UÀAqÀÄ  ªÀÄPÀ̽zÀÝgÀÄ. 1] ¥Àæ«Ãt 5 ªÀµÀð UÀuÉñÀ 21/2 ªÀµÀðzÀªÀjvÁÛgÉ. FUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß ¨ÁªÉÄÊzÀÄ£À(vÀAVUÀAqÀ) PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Àà UÉƯÁè ªÀiÁªÀ ©ZÀÑ¥ïà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà UÉƯÁè CªÀ¼À £Á¢ü¤ ªÀiÁuɪÀÄä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt ,UÉƯÁè EªÀgÀ®ègÀÆ ¸Á«vÀæªÀÄä½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ºÉýzÀ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÀëÄ®èPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀ½UÉ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¸Á«vÀæªÀÄä¼À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÁUÀÆ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ  §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý £ÁåAiÀiÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:  10/02/2016 ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á«vÀæªÀÄä¼À UÀAqÀ , ªÀiÁªÀ, ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÉt EªÀgÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ F ¢£À 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¸Á«vÀæªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉà ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ  PÀÄwÛVUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ü DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2016 PÀ®A: 498(J), 306, ¸ÀAUÀqÀ  34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!