Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2016 PÀ®A: 498 (J), 323, 504, 506 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 02/02/2016 gÀAzÀÄ 07:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ|| 26 ªÀµÀð, eÁ|| Qæ±ÀÑ£ï, G|| ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á|| ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï £ÀdgÀvÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, »ÃUÉ 03 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ, ªÀAiÀÄ|| 30 ªÀµÀð, G|| f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üøï£À°è qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ®UÀߪÁV 2 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £À£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FUÀ 05 wAUÀ¼À UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ FUÀ 2-3 wAUÀ½¤AzÀ ¢£Á®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. ¢£ÁAPÀ: 01/02/2016 gÀAzÀÄ 10:00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ÀdgÀvÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ E¯Éè EgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2016 PÀ®A: 498 (J), 323, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2016 PÀ®A. 323, 376, 504, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹:- ¦gÁå¢UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ©nÖzÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÁUÀ ¦gÁå¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10/08/2015 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ £Á£Éà ¤Ã£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÀAvÀªÁV ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  ¦gÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2016 PÀ®A. 143,147,323,504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦J DåPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ: 29/01/16 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzÀåPÀë½zÀÄÝ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀqɬÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀĪÀiï ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉüÀzÉ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÃUÉ ªÀÄgÀªÀÄ ºÁPÀÄwÛ¢ÝgÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2016 PÀ®A 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 02/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æà gÀªÉÄñÀ PÉ ºÁ®Ä vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/02/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£ÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁUÀÆ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÇzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.-33 n.J.-4825 (EAf£À £ÀA ZKBC02655)  ºÁUÀÆ CzÀgÀ mÁæ° £ÀA.PÉ.J.33 n.5377 EzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©gÀĪÀ §UÉΠ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á|| JqÀVªÀÄÄ¢æ  CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£ÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 01 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß EAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ CzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2016 PÀ®A 379 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ¥ÀæPÁgÀ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.   


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!