Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2016Yadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2016 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ಭೊವಿ ವಯಾ|| 26 ಸಾ|| ಕೆಂಭಾವಿ ಇವಳು ತನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ರತ್ನಾ ವಯಾ|| 03 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕ ವಯಾ|| 01 ವರ್ಷ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ದಿ: 06/01/15 ರಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 03/16 ಕಲಂ: ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506, ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 08-01-16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 J.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ±ÀgÀtÄ ºÉÆl® ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EvÀgÀ 5-6 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢üUÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÆædgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ ¤AvÀÄ ¥Áå¸ÉAdgÀ vÀÄA§Ä CAw ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¦gÁå¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÁ°¤AzÀ vÉÆqÀj£À ºÀwÛgÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, PÁ°UÉ, ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2016 PÀ®A 143,147,323,448,354,504504 ¸ÀA 149 L¦¹ :- £Á£ÀÄ ®Qëöä UÀAqÀ ¸ÀtÚ ¸ÉÆ¥ÀàtÚ  PÀ¯Á® G|| ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀ|| 35 eÁw E½UÉÃgÀ ¸Á|| D£ÀÆgÀ (©) vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀîªÀÅzÉ£ÀAzÀgÉ . £À£ÀUÉ 1) ®UÀªÀÄAiÀÄå ªÀ|| 20 2) ªÀÄ®è¥Àà  3) ²æäªÁ¸À 4) ªÀĺÉñÀ ªÀ|| 06 £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ.  ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä £ÀªÀÄäUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £Á¢¤AiÀiÁzÀ UÀAUÀªÀÄä EªÀjUÉ D¹ÛAiÀÄ «ªÁzÀ¢AzÀ £ÁªÀÅ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÉʪÀÄ£Àì¢AzÀ E¢ÝgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ 6/1/2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ §ÄUÀΪÀÄä UÀAqÀ ®UÀªÀÄAiÀÄå ªÀ|| 65 EªÀjUÉ £ÀªÀÄä £Á¢¤ UÀAUÀªÀÄä¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄzÀPÉÌ §AzÁUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä CvÉÛUÉ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀªÀ ¸À®ÄªÁV PÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ §gÀÄ¢®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ EªÀ½UÉ PÁ®Ä PÉÊ PÀnÖ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀt D ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ ¸ÉÆ¥ÀàtÚUÀ K£ÀÄ PÉüÀzÀÄ CAvÀ MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ  AiÀiÁåPÉ ¸ÀƼɪÀÄUÀ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ  £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ  ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EzÀÄ ¤K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ zÀ©âUÁzÀ  CªÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄAiÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
      ¢£ÁAPÀ 08/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA n.J¸ï. 07 AiÀÄÄ.J. 6592  £ÉÃzÀÝgÀ1) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀ¯Á® 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® 3) £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå PÀ¯Á® 4) AiÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà PÀ¯Á® 5) ªÀÄgÀıÀÄgÁªÀÄ (alÄÖ) vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà PÀ¯Á® 6) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® 7) D£ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà 8) ªÀĺÁ®Qëöä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà  EªÀgɯÁègÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ M¼ÀUÉ §AzÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ gÀAr ¨ÉƸÀr CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ.  £À£ÀUÉ  UÉÆÃ¥Á® EvÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄß  ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ¤UÉ UÀAUÀªÀÄä  EªÀ¼ÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÁUÀ D£ÀAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ®Qëöä EªÀgÀÄ JgÀqÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ vÀÄgÀħ »rzÀÄ J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd, ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ (aAlÄ) EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆmÉUÉ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨É£Àß §Vι PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £À£Àß zÉÆÃqÀØ ªÀÄUÀ ®UÀªÀÄAiÀÄå¤UÉ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ  AiÀÄ®è¥Àà ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ ©qÀ¨ÉÃqÀj EªÀjUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆr¬Äj CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.  £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C¯ÉèAiÉÄ EzÀÝ 1) CZÀÑ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀiÁ¸À£ÀÆgÀ  ªÀ|| 50 eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á|| D£ÀÆgÀ (©) 2) w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ºÀĸÀ£ÀAiÀÄå PÀ¯Á® eÁw E½UÉÃgÀ ªÀ|| 55 ¸Á|| D£ÀÆgÀ (©) EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ. dUÀ¼À ©r¸ÀzÉ E®è¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄäUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÄïÁÌt¸ÀzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ  ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (1), (2), (3), (4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 08/01/2016 gÀAzÀÄ 03.-15 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÉ.E.©. PÁélæ¸ï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï  ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ©üêÀıÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð, ¸Á; CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀAiÀiÁ:32 ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ£ÀÄß ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÉ.E.©. PÁélæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢,ºÉZï.¹-51 ¦.¹-45 gÀ« gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÉ.E.©. PÁélæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÁdjzÁÝUÀ 03-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA.ºÉÆøÀ½î  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁzÀUÀjAiÀÄ ºÉÆøÀ½î PÁæ¸ï PÀqÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°UÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀgÀÄ NrºÉÆVzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¹°¹£ÉÆqÀ¯ÁV 01)PÉ.J-33, n.J-1003 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA EgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á§gÉrØ ¸Á:P˼ÀÆgÀÄ vÁ: AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĸÉÛ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 23 G: qÉæöʪÀgÀ eÁw:¨ÉÃqÀgÀÄ ¸Á:ªÀÄĸÀÆÖgÀÄ CAvÁ PÉý w½¬ÄvÀÄÛ 02) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA JFNB01013. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖ£À ªÀiÁ°PÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ VgÉ¥À£ÉÆÃgÀ ¸Á: ªÀÄĸÀÆÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ ªÉÆ£ÀAiÀÄå ¸Á: ªÀÄĸÀÆÖgÀÄ CAvÁ PÉý w½¬ÄvÀÄÛ  ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä  ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 01) 241 ªÀÄ¹ì ¥sÁUÉÆÃðµÀ£ï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-33, n.J-1003 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200/-gÀÆ 02) ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA JFNB01013 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 5,00,400/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 08/01/2015 gÀAzÀÄ 05-00 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  21 (1), (2), (3), (4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!