Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 8, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2015 PÀ®A143,147,148,323,324,504,506 ,420 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:07/01/2016 gÀAzÀÄ 06-20 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀÄð¢zÁgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ ¸À°A vÀAzÉ EPÀâ¯ï ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀiÁ:35 G:ªÁå¥ÉÆDgÀ ¸Á: UÁA¢ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀÄr¹zÀ MAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ºÁdgÀÄqÀ¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¥ÀqÉïï mÉæÃqÀgïì ºÉøÀjG£À°è UÀÄdj ªÁå¥ÁgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀ£É. 2014 d£ÀªÀj wAUÀ¼À°è ªÀqÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÉƧ §ÄfÓ EªÀgÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ fÃAiÉÆà UÉÆæêÀiï D¥ï PÀA¥À¤ PÀªÀÄvï lªÀgïì JgÀqÀ£Éà ªÀĺÀr PÉÆuÉ ¸ÀASÉå 206,UÉÆêÁ gÁdå F PÀA¥À¤AiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄÄ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ ºÀqÀUÀÄUÀ¼À£ÀÄß EqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢gÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¢£À AiÀiÁzÀVgÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß UÀÄdj ªÁå¥ÁgÀ £ÉÆr £À£ÀUÉ MqÉzÀÄ ºÁQzÀ ºÀqÀUÀÄUÀ¼À PÀ©ât ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤£ÀUÉ CzÀjAzÀ ºÉÃaÑ£À ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÀiÁwUÉ £Á£ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä M¦à ¢£ÁAPÀ:05/03/2014 gÀAzÀÄ JgÀzÀÄ ®PÀëö gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï ¤AzÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀÝzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ 48®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£Àß Dgï.n.f.J¸ï ªÀÄÆRAvÀgÀ dªÀÄ ªÀÄrgÀÄvÁ£É DzÀgÉ DgÉƦvÀ£ÀÄ PÀA¥À¤ ªÀåªÀºÁgÀzÀAvÉ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀ¼É PÀ©ât PÀ½¹gÀĪÀ¢¯Áè £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¤ÃzÉÃðPÀgÁzÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ 46®PÀë gÀÆ.£À ¨ÉÃgÉ ¨ÁåAPï £À ZÉÃPï UÀ¼ÀÄ ¤rzÀgÀÆ G½zÀ £Á®ÄÌ ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ¤qÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj ZÉÃPï UÀ¼ÀÄ £À£Àß ¨ÁåAPï SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁåAQUÉ ¸À°è¹zÁUÀ ºÀt ¥ÁªÀwAiÀiÁUÀzÉà ZÉÃPï ¨Ë£Àì ºÁVgÀÄvÁÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃF£À ªÀiÁr £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ¥ÀÆwð 50®PÀë gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¤qÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹ ¢£ÁAPÀ:04/01/2016 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉ 08-30 J,JªÀiï, ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £À£Àß CAUÀrUÉ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ ,¸ÀAUÀqÀ 04 d£ÀgÁzÀ  ¸ÁgÁ ¥ÁwêÀiÁ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ , £Á¹gï ,¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À«Äà ,fãÁ ¸ÀÄeÉÊ£ï UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀ°ÃªÀÄįÁè ºÀĸÉãÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ J¯ÁègÀÄ §AzÀÄ  MªÀÄä¯Éà £À£ÀߣÀÄ £É®PÉÌ vÀ½î PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ xÀ½¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄUÉ ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PɽzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÀzÀÝA , ªÀĺÀäzï gÀ»ÃªÀiï, ªÀÄvÀÄÛ ºÁf E§gÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹ CªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉÆr ºÉÆzÀgÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ £À£ÀUÉ ºÀtPÁ¹ªÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ºÉý PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß 05/2016 PÀ®A143,147,148,323,324,504,506 ,420 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2015 PÀ®A 279,337 L¦¹ :- UÀÄ£Éß £ÀA 84/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÀeÁä UÀAqÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/01/2016 gÀAzÀÄ 7-15 JJªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¥ÀÄ£ÀB MAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ 12/11/2015 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £À£Àß CtÚ E¨Áæ»A vÀAzÉ §²ÃgÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¸ÀvÀå D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀÄVAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 05/12/2015 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G¥ÀZÁgÀzÀ°è EgÀÄvÀÛ ¢£ÁAPÀ 06/01/2016 gÀAzÀÄ 8-30 ¦JªÀiï PÉÌ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄä CtÚ E¨Áæ»A FvÀ£ÀÄ UÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2015 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®A 304 (J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ «£ÀAw.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!