Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 7, 2016Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2016 PÀ®A 96 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ :- ದಿನಾಂಕ 06/01/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 20-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದರಾದ ಶ್ರೀ ಉಮಾಕಾಂತ ಸಿಪಿಸಿ 197 ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೇನಂದರೆ ಇಂದು  ದಿನಾಂಕ 06/01/2016   ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ. ಸಾಹೇಬರು ಶಹಾಪೂರ  ರವರ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು  ನಗರದಲ್ಲಿ   ಬೀಟ್ ನಂ 01 ಮತ್ತು 02  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಹಗಲು ಗಸ್ತು  ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು  ಹೋರಟು  ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ  ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ   ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ  ಕಡೆಗೆ  ಇರುವ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹಗಲು ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು  ತಮ್ಮ  ಕೈಯಲ್ಲಿ  ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು  ಬೀಗ್ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತಿದ್ದರು ನಾವು  ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು ಆಗ ನಾವು  ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ  ಓಡಿ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ  ನಾವು  ಅವರನ್ನು  ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ  ಸಾಯಂಕಾಲ 7-45 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡ ಹತ್ತಿರ  ಹಿಡಿದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಪ್ರಾ -ತಪ್ರಾ ಹೇಳಲಾರಂಬಿಸಿದರು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ  ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು 1)ರಮೇಶ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮುನಮುಟಗಿ ವಯಾ 22 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಎಸ.ಸಿ. ||ಅಟೋಚಾಲಕ ಸಾ||ದೇವಿನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ  ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು 2) ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ಹೊಸೂರು ವಯಾ 21 ವರ್ಷ ಜಾ||ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ ||ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ|| ಗಂಗಾನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರುಸದರಿಯವರನ್ನು ಅಗೆಯೇ  ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಬೀಗ್ ಹಾಕಿದ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-55 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಬೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 20-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು  ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅದರ ಅಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 04/2016 ಕಲಂ  96 ಕೆ.ಪಿ ಯಾಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2016 PÀ®A 341,323,324,354,504,506 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® PÀ¯Á® G|| «zÁåyð ªÀ|| 23 eÁw PÀ¯Á® ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀîªÀÅzÉ£ÀAzÀgÉ. £ÀªÀÄä CfÓAiÀiÁzÀ §ÄUÀΪÀÄä  EªÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä zÉÆÃqÀØ¥Àà£ÁzÀ §ÄUÀÎ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀتÀÄä¼ÁzÀ PÀªÀÄ䮪ÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä zÉÆÃqÀتÀÄägÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ  ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÉAiÀÄå  ¸Á§tÚ vÀAzÉ ªÀÄUÀ®AiÀÄå  ªÀÄvÀÄÛ zÉÆÃqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«vÁæªÀÄä UÀAqÀ D±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä zÉÆÃqÀتÀļÁzÀ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀAqÀ §ÄUÀÎ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ  ¢£ÁAPÀ 06/01/2016 gÀAzÀÄ   ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ D£ÀÆgÀÄ (©) UÁæªÀÄPÉÌ  ºÉÆÃgÀlÄ 3.30 ¦.JªÀiï. PÉÌ £ÀªÀÄä CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀ®Ä¦ £ÀªÀÄä CfÓAiÀÄ£ÀÄ £ÁªÀÅ J¯ÁègÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹ ªÀÄgÀ½ 5.30 ¦.JªÀiï. PÉÌ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D£ÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ  1) ¸ÀtÚ ¸ÉÆ¥ÀàtÚ vÀAzÉ ®UÀªÀÄAiÀÄå PÀ¯Á® 2) ªÀÄ®è¥Àà  vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¸ÉÆ¥ÀàtÚ  PÀ¯Á® 3) ®UÀªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¸ÉÆ¥ÀàtÚ 4) ®Qëöä UÀAqÀ ¸ÀtÚ ¸ÉÆ¥ÀàtÚ PÀ¯Á® ¸Á|| J¯ÁègÀÄ D£ÀÆgÀÄ (©) EªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄ £ÉÆÃr D¹ÛAiÀÄ ºÀ¼É zÉéµÀ  ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄUÉ  K ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä HjUÉ AiÀiÁåPÉ §A¢¢Ýj C£ÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà  EªÀvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ ¸ÉÆ¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ  EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöä E§âgÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ ®UÀªÀÄgÉrØ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ £É®PÉ ºÁQ ¨É¤ßUÉ UÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É.  ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬Ä PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ.   zÉÆqÀتÀļÁzÀ PÀªÀÄ䮪ÀÄä EªÀjUÉ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §® PÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ F ¸ÀƼÉî ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄÆäjUÉ §gÀÄvÁÛgÉ. EªÀjUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀ¨ÉÃqÀj CAvÀ fêÀzÀ  ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁjgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ºÁUÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬÄAiÀÄĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ §A¢zÀÝ £ÀªÀÄä zÉÆÃqÀØ¥Àà£ÁzÀ §ÄUÀÎ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀ|| 65 ¸Á|| UÁdgÀPÉÆÃl, ªÀÄvÀÄÛ ¸Á«vÀæªÀÄä UÀAqÀ D±À¥Àà PÀ¯Á® ªÀ|| 45 ¸Á|| PÉÆlUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼À ©r¸ÀzÉ E®è¢zÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄ E£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄäUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2016 PÀ®A:279,338  L¦¹ :-  ¢£ÁAPÀ 29/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¨ÉÊPï £ÀA.PÉJ-33, J¸ï.-1063 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÁUÀ ºÉqÀVªÀÄ¢æ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DmÉÆà lA, lA, £ÀA. PÉJ-33, J-0829 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀUÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ°£À »ªÀÄärUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝgÀ §UÉÎ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV ¤ÃrzÀ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2016 PÀ®A: 379,337,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 06-01-2016 gÀAzÀÄ 06.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦¹-334 CªÀÄgÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¢AzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀ£ÀßAiÀÄå gÁoÉÆÃqÀ ªÀ|| 54 ªÀµÀð eÁ|| ®ªÀiÁt ¸Á|| «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05-01-2016 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33/9706 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢üãÀUÀgÀ vÁAqÁ ¢AzÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä vÀļÀÄeÁ¨Á¬Ä ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ ªÀiÁªÀ ¨ÉÆÃdÄ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ UÁA¢üãÀUÀgÀzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ wgÀÄV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ZÀªÁít ¸Á|| UÁA¢üãÀUÀgÀ vÁAqÁ AiÀiÁzÀVj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÁA¢üà ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ DmÉÆà ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ JqÀªÉƼÀPÁ®Ä, ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁr ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 06-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02.00 ¦.JªÀiï PÉÌ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä vÀļÀÄeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀ£ÀßAiÀÄå gÁoÉÆÃqÀ ªÀ|| 80 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt ¸ÀzÀj DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33/9706 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ZÀªÁít ¸Á|| UÁA¢üãÀUÀgÀ vÁAqÁ AiÀiÁzÀVj FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2016 PÀ®A: 279,337,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!