Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 6, 2016



Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼ÉPÁuÉ :- ದಿನಾಂಕ:05-01-2016 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಮ್. ಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ಬಂಡಾರಿ ಸಾ: ರುಕ್ಮಾಪುರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಘಾ 30 ವರ್ಷ ಇವಳು  ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 00-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ  ಅವಳ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿಯು ತೆಳ್ಳನೆ ದೇಹ ಗೋದಿ ಬಣ್ಣ ನೀಟಾದ ಮೂಗು  ಎತ್ತರ ಅಂದಾಜು 4'8'' ಇದ್ದು ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಬಾಷೆಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕುಪ್ಪಸ ಮತ್ತು ಹಸಿರು,ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಸದರಿ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು  ಪತ್ತೆಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.08/2016 ಕಲಂ ಮಹೆಳೆಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.  
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2016 PÀ®A. 457,454,380 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ:05-01-2015 ರಂದು 8-45   ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಧನಸಿಂಗ ತಂದೆ ಸಿತಾರಾಮ ರಾಠೊಡ  ಪ್ರಧಾನಗುರುಗಳು ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಖ ಶಾಲೆ ಬಂಡೋಳಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:04-01-2015 ರಂದು 4-30 ಪಿ.ಎಮ್. ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ5-01-2016 ರಮದು 9-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ಒಳಗಿದ್ದ ಬಿಸಿಯೂಟದ  21910/- ರೂ, ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನಮಾಡಿಕೊಮಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.09/2016 ಕಲಂ457.454 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 05-01-2016 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è PÀnÖzÀ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CQ 48000-00 £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 19-12-2015 gÀ 0-12-2015 ªÀÄzÀågÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2016 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:05-01-2016 gÀAzÀÄ 7-30 ¦JªÀiï PÉÌ ²æà JªÀiï.r.E¨Áæ»A vÀAzÉ C§Äݯï¸Á§ PÉÊ£ÀÆgÀ ¸Á|| UÉÆÃV¥ÉÃoÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÝgÀ,  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,   ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV §¼À¸ÀĪÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä, PÀ¯Á® PÁA¥ÉèÃPïì £À°è EgÀĪÀAvÀ ªÀĽUÉ ¸ÀASÉå: 11/90 gÀ°è ºÉƸÀzÁV vÉgÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ,  “ gÁeÁ ºÉÆêÀiï ¤Ãqïì “ JA§ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°£À°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ  MlÄÖ 34,370/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀwzÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ  PÁzÀÄ PÀĽwzÀÄÝ,  ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 04-01-2016 gÀAzÀÄ 10-00 JJªÀiï PÉÌ CAUÀrAiÀÄ §½ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĽUÉUÉ ©üÃUÀ dqÉAiÀįÁVvÀÄÛ.  PÁgÀt CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ gÁd£ï vÀAzÉ CgÀÄuÁZÀ®ªÀiïZÉnÖ ¸Á|| ªÉA§£ÀUÀÄr vÁ|| CgÀvÀAV f|| ¥ÀqÀÄPÉÆmÉÖöÊ gÁdå: vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ ¸ÀAUÀqÀ 65 d£ÀjUÉ MlÄÖ 6,62,105 gÀÆ. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß EvÀgÀjAzÀ PÀÆqÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!