Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 4, 2016Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2016 PÀ®A 4(1J),21 22 JA.JA.Dgï.r DPÀÖ ¸ÀAUÀqÀ 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 03/01/2016 gÀAzÀÄ 12-30 J.JA PÉÌ ²æà ±ÀAPÀgÀ J.J¸ï.L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï  oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgï, ZÁ®PÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ 02/01/20105 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-55 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ J¸ï. ªÁ°PÁgÀ ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ wý¹zÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ gÀeɬÄAzÀ ªÀÄgÀ½ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ (UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ) §gÀÄwÛzÉÝãÉ. PÀAzÀPÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¹§âA¢d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ vÀPÀët ¹§âA¢AiÀiÁzÀ zÀªÀ®¸Á§ ¦¹ 23 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj-UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÉÆÃqÀ ZÉ¥ÉmÁè PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤AvÁUÀ, AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ qÉæöʪÀgÀUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà PÉÆÃnæQ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, eÁ|| gÉrØ G|| mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á|| ©rQPÀmÁÖ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÁºÀ£ÀzÀ£À £ÀA§gÀ PÉüÀ¯ÁV ªÁºÀ£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀÄ£Áå£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ ºÁ|| ªÀ|| ZÀAræQ gÉÆÃqÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÀªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ°PÀ £ÀgÉÃAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝãÉ. £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À (gÁAiÀÄ°Ö) EgÀĪÀÅ¢®è, CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß  RavÀ ¥ÀlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj MAzÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀægï ºÁUÀÆ CzÀgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ.
PÉÆqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2016 PÀ®A: 447,324,504,506,R/W 34 IPC :- ¢£ÁAPÀ 03.01.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠠©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥ÀàUËqÀ ºÀ½î ªÀ:36 eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀj¹zÀ  ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   PÀPÉÌÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £À£ÀßzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 289 ºÉÆ®«zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ §UÉÎ £À£ÀUÀÆ £À£Àß  ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ºÀ½î ¸Á: ºÀ¼ÉîÃgÀzÉÆrØ PÀPÉÌÃj, £ÀAzÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀ½î , zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 02.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀªÀ½ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖjAiÀÄ qÉæöʪÀgÀzÀ£ÁzÀ  ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ  ªÀÄAr gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀªÀ½ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ºÀ½î ¸Á: ºÀ¼ÉîÃgÀzÉÆrØ PÀPÉÌÃj, £ÀAzÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀ½î , zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀ½î gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è  CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý F ºÉÆîzÀ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛ¯Éà CAvÁ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄ dUÁÎqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄAr FvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ºÀ½î  FvÀ£ÀÄ ©üêÀÄtÚ ªÀÄAr FvÀ¤UÉ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É ¸ÀĪÀÄä£É mÁæöåPÀÖgÀ £ÀqɸÀĪÀzÀÄ ©lÄÖ ©r¸À®PÉÌ §gÀÄwÛzÉ£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À  §®¥ÀPÀÌrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ £ÀAzÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀ½î, FvÀ£ÀÄ ©üêÀÄtÚ ªÀÄAr Fv¤UÉÀ JqÀUÀqÉ Q«UÉ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©üêÀÄtÚ ªÀÄAr FvÀ£À PÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ zÀ¨Áår ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ  ªÀiÁ£À¥Àà  vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ºÀ¼ÉîÃgÀ, ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á:  E§âgÀÄ PÀPÉÌÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj  F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼Éà EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G¼À¢j E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆzÀgÀÄ. PÁgÀt ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÉƼÀUÉ  Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ E§âjUÀÆ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ DVzÀÝ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ «£ÀAw. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2016 PÀ®A 447,324,504,506,¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ (C¸À® ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆlð ¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢üUÉ ®UÀwÛqÀ¯ÁVzÉ).
©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2016 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 03/01/2016 gÀAzÀÄ 4 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ  EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 3060/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 5-20 ¦JªÀiï PÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 6-20 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2016 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506, 448, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 03/01/2016 ರಂದು 03:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹುಡಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿರೆನಲೇ ಅಂತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506, 448, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 03/01/2016 ರಂದು 02.30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವನ C½AiÀÄ  ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ C½AiÀĤUÉ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀVUÉ AiÀiÁPÉà ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É CAvÁ  ಇಬ್ಬರಿಗೂ  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!