Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 30, 2016Yadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 29-01-2016 gÀAzÀÄ 4 ¦.JAPÉÌ UÉÆræºÁ¼À- ªÀiÁ«£ÀªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÀgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 3950/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                       
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2016 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 28/01/2016 gÀAzÀÄ 18:50 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ  CgÀPÉÃgÁ(eÉ) UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀAiÀÄå vÁvÀ£À ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-300, 304 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 440=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2016 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 28/01/2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ºÉ¨Áâ¼À(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-290, 78 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 320=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2016 78(3), PÉ.¦. DPÀÖ , 420L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:29/01/2016 gÀAzÀÄ 08-05 ¦.JªÀiï PÉÌ ²²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L   gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/01/2016 gÀAzÀÄ 06:15 ¦.JªÀiï PÉÌ MAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ CzÉãÉAzÀgÉ, ªÁ°äQ £ÀUÀgÀzÀ ªÀıÁªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 50 ¦¹ 263, 261, 196 ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¸Á AiÀiÁzÀVgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ ¸Á; zÀÄSÁ£À ªÁr AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ  ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À ¸ÀASÉå PÉ.J-33-0075 £ÉzÀÝgÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ°äQ £ÀUÀgÀzÀ ªÀıÁªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 06:30 ¦.JªÀiï PÉÌ £ÁªÉ®ègÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀzÀj UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä  UÉ°èj ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɹj CAvÁ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 06:45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÉÆÃAiÀÄ¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ|| 24 ªÀµÀð, eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀÄ, ¸Á|| ªÁ°äQ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2330/- gÀÆ 2} ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3} MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï zÉÆgÉwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ PÉüÀ¯ÁV ªÀÄ®è¥Àà  vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà PÀrØ eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á|| ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï AiÀiÁzÀVj  §ÄQÌAiÀĪÀ¤zÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɸÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä UÉ°èj ªÀÄlPÁ §gɬĹj CAvÁ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà PÀrØ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤Ãr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2016 PÀ®A 78 (3) Pɦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/2016 78(3), PÉ.¦. DPÀÖ , 420L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:29/01/2016 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L   gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/01/2016 gÀAzÀÄ 10:30 ¦.JªÀiï PÉÌ MAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ CzÉãÉAzÀgÉ, zÀÄSÁ£ÀªÁrAiÀÄ ªÀÄfÃzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 50 ¦¹ 263, 261, 196 ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¸Á AiÀiÁzÀVgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ ¸Á; zÀÄSÁ£À ªÁr AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ  ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À ¸ÀASÉå PÉ.J-33-0075 £ÉzÀÝgÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÄSÁ£ÀªÁrAiÀÄ ªÀÄfÃzÀ£À ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥ï ¤°è¹ £ÁªÉ®ègÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀzÀj ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä  UÉ°èj ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɹj CAvÁ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 09:10 ¦.JªÀiï PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÁfÃzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ªÀAiÀÄ|| 45 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA, G|| ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ¸ÀzÀgÀ zÀgÀªÁd AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1820/- gÀÆ 2} ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3} MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï zÉÆgÉwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ PÉüÀ¯ÁV ¯ÉõÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ|| 35 ªÀµÀð, eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á|| ªÁ°äQ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj §ÄQÌAiÀĪÀ¤zÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä UÉ°èj ªÀÄlPÁ §gɬĹj CAvÁ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁfÃzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ  ªÀÄvÀÄÛ  ¯ÉõÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤Ãr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2016 PÀ®A 78 (3) Pɦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!