Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 28, 2016Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2016 PÀ®A:420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:27/01/2016 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ gÀAUÀA¥ÉÃoÀ¢AzÀ zÉëPÉÃgÁ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ d£ÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉAiÀÄÄvÀÛ, d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 04-05 ¦.JªÀiï PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥ÀqÀ¹PÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀÆArzÀÄÝ CzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2016 PÀ®A  279, 427  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/01/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ PÁå¸À¥Àà£À½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà ªÀiÁåQì læPï ¦PÀ¥ï £ÀA. JªÀiï.JZï.45, n-0164 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ PÉ.E.©. AiÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä PÉ.E.© AiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ PÀA§UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À C.Q. gÀÆ. 45,000=00 zÀµÀÄÖ £ÀµÀÖªÀÅAlÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj  §Ä¯ÉgÉÆà ªÀiÁåQì læPï ¦PÀ¥ï £ÀA. JªÀiï.JZï.45, n-0164 £ÉÃzÀÝgÀ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j ªÀÄvÀÄÛ eɸÁÌAUÉ DzÀ £ÀµÀÖzÀ §UÉÎ ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽîj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2016 PÀ®A 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 27-01-2016 gÀAzÀÄ 4-00 ¦,JAPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀgÀ£ÀÄß §gɬĹj 1 gÀÆ¥Á¬Ä §gɬĹzÀgÀ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ. zÉʪÀzÀ £ÀA§gÀ §gɬĹj CAvÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 2120=00 gÀÆ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1 ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀÄrüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2016 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 27/01/2016 gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà ±ÀA¨sÀÄgÁªÀ ºÉZÀ,¹,26 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L.¸ÁºÉçgÀ DzÉñÀ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ ±ÀA¨sÀÄgÁªÀ ºÉZÀ,¹, 26 gÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ©. ¸ÀPÀð®¢AzÀ ªÉÆÃaUÀqÀØzÀ ªÀgÉUÉ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðªÀ»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ gÉÆÃr£À ªÉÄïɠ ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV MzÀgÁqÀÄvÁÛ aÃgÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß zÉúÀ zÁqÀåðvÉ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀ¢¯Áè MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀ¥Àà UÉÆÃV ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÉÃgÁ G|| CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| UÀÄwÛ¥ÉÃl ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ FvÀ£À£ÀÄß CUÀAiÉÄà ©lÖ°è  AiÀiÁªÉÇzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀA©üÃgÀªÁzÀ C¥sÀgÁzÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ C¹Û ¥Á¹Û ºÁUÀÆ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2016 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.                        
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2016 PÀ®A 363 L¦¹ :-   ¢£ÁAPÀ 14-01-16 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ¨Á®PÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ eÁvÉæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-01-2016 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä zÉÆqÀتÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 17-01-16 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¸Àé-UÁæªÀĪÁzÀ ElÌ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ §¹ì£À ªÀÄÆ®PÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ  6.30 ¦.JA PÉÌ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ ¥ÀævÁ¥ï PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉÃgÀ PÁ¦ü vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦gÁå¢üUÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. £ÁªÀÅ J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÀÄqÀÄQ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢ü ªÀUÉÊgÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2016 PÀ®A: 2 OF THE PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR ACT 1971 AND SECTION 67 OF IT ACT 2000 :- ¢£ÁAPÀ: 27/01/2016 gÀAzÀÄ 02:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «dAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉÃ£É f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á|| ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ  AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆgÉãÉAzÀgÉ, MIM KHAN (asad)  JA§ CPËAmï¤AzÀ ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ ¥ÉÆÃmÉÆÃUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÝ ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁrzÀ ¥ÉÆÃmÉÆà ¥Éøï§ÄPï £À°è ºÀjzÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ ¥ÉÆÃmÉÆà ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ avÀæªÀ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀĺÀªÀÄzÀ jAiÀiÁd C£ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¯ÉÊPï ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj MIM KHAN (asad) ,  ªÀĺÀªÀÄzÀ jAiÀiÁd C£ÀégÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¯ÉÊPï ªÀiÁrzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä°è ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. CzÉà jÃwAiÀiÁV MIM KHAN (asad) JA§ ªÀåQÛAiÀÄ ¥Éøï§ÄPï CPËAl£À°è zÉñÀzÀ ¥ÀæzsÁ¤ ¥ÉÆÃmÉÆà CwPÉlÖzÁÝV ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À«AiÉÆA¢UÉ ¥ÉÆÃmÉÆà ®UÀwÛ¹gÀÄvÉÛêÉ. ¦AlÄ JA§ÄªÀgÀ CPËAl£À F SÁvÉUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ F ¢£À £ÀªÀÄUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹AiÀÄ°è ¤AvÁUÀ vÉÆÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ avÀæªÀ£ÀÄß ¥Éøï§ÄPï £À°è ©nÖzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ CzÀ£ÀÄß ¯ÉÊPï ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2016 PÀ®A 2 OF THE PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR ACT 1971 AND SECTION 67 OF IT ACT 2000 UÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2016 PÀ®A: 279,338, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 27/01/2016 gÀAzÀÄ 09:45 J.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 10:00 J.JªÀiï PÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀjAzÀ CªÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ|| 28 ªÀµÀð, eÁ|| ®A¨Át G|| UËArPÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄÄzÁß¼À ¸ÀtÚ vÁAqÁ vÁ||f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 11:30 J.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ,  ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ|| 40 ªÀµÀð, eÁ|| ®A¨ÁtÂ, G|| UËArPÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄÄzÁß¼À ¸ÀtÚ vÁAqÁ vÁ||f|| AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ UËAr PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¢£ÁAPÀ: 27/01/2016 gÀAzÀÄ 07:00 J..JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVjUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÉÝ£ÀÄ. 09:30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÁdÄ eÁzsÀªÀ vÀAzÉ xÁªÀgÀÄ eÁzsÀªÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄ®PÀ w½¹zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ±ÉÊ£À ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É D±ÀæAiÀÄ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¸ÀĨsÁ±À ZËPÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqï UÀÆqÀì PÁåjAiÀÄgï (DOST LS)  ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ 33 J 5198 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀĨsÁ±À ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÉ rQ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¤ªÀÄä CtÚ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ £Á£ÀÄ Nr ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ J©â¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JqÀvÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀrUÉ (UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ) ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.ºÁUÉAiÉÄà DvÀ¤UÉ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. DvÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä CtÚ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ UÁr ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉý UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ±ÀºÁPÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqï UÀÆqÀì PÁåjAiÀÄgï (DOST LS) ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2016 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ £ÉÃzÀÝPÉÌ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2016 PÀ®A:279 337 338 304(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:27/01/2016 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÀgÀ£Àß  J®ègÀÆ DgÉÆævÀ£À  lAlA CmÉÆà £ÀA.PÉJ33 J-2508 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀPÀ®è PÉƼÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ°è ¨sÁV ªÀÄgÀ½  HjUÉ UÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀªÀrªÀÄnÖ zÁn ±É¼ÀîV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢Azï £ÀqɬĹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà EªÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛªÁVzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À«zÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!