Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 25, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2016 PÀ®A 323.324.504.506,¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ : 24/01/2016 gÀAzÀÄ 11-15 J JªÀiï PÉÌ PÁ¹A ¸Á¨ï vÀAzÉ §qÉ ¸Á¨ï ºÀ½UÉÃgÁ ªÀ: 65 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀ½UÉÃgÁ ºÁ .ªÀ ®Qëöäà £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ :23/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£ï 2-30 ¦ JªÀiï PÉÌ  ¨ÉAUÀ¼ÉÆgÀ¤AzÀ §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀfAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA D½AiÀiÁ gÀ¦üPÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® ¨ÁµÀ FvÀ¤UÉ ªÀiÁvÁr¸À®Ä £À£ÀßA¢UÉ ¨Á®fà £ÀUÀgÀPÉÌ  3 d£À PÉÆr ºÉÆzÀUÁ £À£Àß ªÀÄUÀ C§ÄÝ® ¨ÁµÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAV  gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀAªÀÄäUÀ½UÉ ¨ÉÆøÀr E®èAiÀiÁPÉ §A¢AiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ¼ÀÄ CªÀ£À ºÉÃAqÀw ¥ÁwêÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ DPÉAiÀiÁ vÀ¯ÉAiÀiÁ ªÀįÉãÀ PÉÆzÀ®Ä »qÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ  ºÁUÀ £À£Àß D½AiÀiÁ dUÀ¼À ©qÀ¸À®Ä §AzÀUÁ CªÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ C°èèAiÀiÁ ©zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É £À£ÀßUÀÄ PÉÆqÀ £À£Àß ªÀÄUÀ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÉÄÊ ªÀÄ¯É ºÉÆr¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÁUÀ C°èAiÀiÁ EzÀÝ  ±À¦ü vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢£ï §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁۣɠ £ÀAvÀgÀ CªÀj§âgÀÄ PÉÆr £ÀªÀÄäUÉ ¤ªÀÅ E£ÉÆßêÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ ¤ªÀÄäUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2016 PÀ®A 323.324.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊAqÉ£ÀÄ
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 24-01-2016 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ï.L UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ GPÀÌ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà dnÖAUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è, ¨Á¥ÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚUËqÀ PÁgÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 40 ªÀµÀð eÁ|| gÉrØ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ 12 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-§ºÁgï JA§ dÆeÁmï DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 2900/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 12-45 ¦JªÀiï ¢AzÀ 1-45 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2016 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 24-01-2016 gÀAzÀÄ 3-15 ¦JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ï.L UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÉÆÃV (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ZÉ£ÁßgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ eÁUÀzÀ°è  ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ|| 50 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ 09 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-§ºÁgï JA§ dÆeÁmï DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 2500/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 3-30 ¦JªÀiï ¢AzÀ 4-30 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2016 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!