Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 22, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2016 PÀ®A: 363 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 21/01/2016 gÀAzÀÄ 08:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ®PÀëöät UÉÆù ªÀAiÀÄ|| 48 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÁ, G|| ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á|| ªÀiÁtÂPÉñÀéj £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, »ÃVzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀAV ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ|| 30 ªÀµÀð, FPÉUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀÄgÀPÀÄA¢ ªÀAiÀÄ|| 09 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä vÀAV ¥Àæ¨sÁPÀgÀ¤UÉ ±Á¯É NzÀ®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ ©nÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ£ÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀvÀßA QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 2 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 20/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:00 J.JªÀiï PÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß vÀAV ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] MAzÀÄ ºÀ¹gÀÄ PÀ®gÀ ±Àlð 2] PÀj§tÚzÀ ¥ÁåAlÄ 3] §ÆzÀÄ §tÚzÀ ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁzÁ PÉA¥ÀÄ §tÚ, JvÀÛgÀ 3 ¦ÃlÄ 2 EAZÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛªÉ. ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß vÀAV ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄQ CªÀ¤UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀªÀjUÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2016 PÀ®A 363 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2016 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 21/01/2016 gÀAzÀÄ 05:45 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21/01/2016 gÀAzÀÄ 04:00 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ZËPÀ£À PÁeÁ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.L r.¹.© «gÉñÀ PÀgÀr UÀÄqÀØ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 88, 117, gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ 04:30 ¦.JªÀiï PÉÌ PÁeÁ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ RAqÀ¥Àà ºÉƤUÉÃj ªÀAiÀÄ|| 60 ªÀµÀð, ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀjAzÀ 3200/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ 04:30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 05:30 ¦.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ §gÉzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 05:45 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¨Á®¥Àà vÀAzÉ RAqÀ¥Àà ºÉƤUÉÃj EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05:45 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2016 PÀ®A 78 (3) Pɦ DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2016 PÀ®A 366(J), 376 L¦¹  4 & 6 ¥ÉÆÃPÉÆìÃ
PÁAiÉÄÝ 2012 :- ¢£ÁAPÀ 21/01/2016 gÀAzÀÄ 12 ¦JAPÉÌ C¥ÀºÀgÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ ¨Á®Q PÀĪÀiÁj gÀÆ¥Á vÀA.¸ÀÄAzÀgÀgÁd ¸ÁB £ÁAiÀÄÌ® EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄj°AUÀ@ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà@ªÀiÁgÉ¥Àà PÀ®ä¤ FvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ §ºÀ¼À ¸À®ÄUɬÄAzÀ EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.  £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß vÀÄA¨Á ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É, ¤£Àß eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÉ  ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¨Á CAvÁ ºÉý ªÀÄĸÀ®ärUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥ÀA¥ÀºË¸ï EzÀÄÝ C°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  £Á£ÀÄ ºÉ½zÀ ºÁUÉ PÉüÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ CAvÁ 3-4 ¸À® £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ºÉÆÃzÀ wAUÀ¼ÀÄ Qæ¸ïªÀÄ¸ï ºÀ§â DzÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĸÀ®ärUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥ÀA¥À ºË¸ï ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄj°AUÀ@ªÀÄgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ gÁwæ 11-00 ¦.JAPÉÌ ¤£Àß ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ,  ¨Á CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°èAzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ  J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV E§âgÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆît CAvÁ ¨ÉzÀj¹ £À£ÀUÉ §®ªÀAvÀªÁV gÉÊ°£À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/01/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ AiÀiÁzÀVjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 21-01-2016 gÀAzÀÄ 2 ¦.JAPÉÌ KªÀÇgÀ-£ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉ£Á® zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÀgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 4350/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                       
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2016 PÀ®A 323, 504, 506,  ¸ÀA. 34 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPÀÖ 1989 :- ¢£ÁAPÀ 21/01/2016 gÀAzÀÄ  4-15 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£À ºÉÆÃl®zÀ°è dUï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ K ºÉƯÁå ¸Àƽà ªÀÄUÀ£Áå ¤ªÀÄä dUï ¨ÉÃgÉ PÀqÉ EnÖzÉÝªÉ D dUÀ£À°è ªÀiÁvÀæ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!