Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 19, 2016Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2016 PÀ®A 110 (E) &(f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 18-1-16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 J.JA PÉÌ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â ªÀåQÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉƸÀzÁV ºÉjUÉAiÀiÁVzÀÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §AzÀ d£ÀjUÉ ¤A¢¸ÀÄvÀÛ, eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀåªÁV vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀ d£ÀjUÉ ¤A¢¸ÀÄvÀÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À°è ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀ®A 110 (E) & (f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2016 PÀ®A: 323, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦.¹ 38, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀgïì DPÀÖ 1961 ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆ滩µÀ£ï D¥sï ZÁfðAUï JPÁì©ðqÉAmï EAlgɸïÖ DPÀÖ 2004 :- ದಿನಾಂಕ: 11/12/2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ 1 ರೂ, ಬಡ್ಡಿ ದರದಂತೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೋಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2016 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ 18/01/2016 gÀAzÀÄ 12:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀuÉPÀ¯ï ªÀAiÀÄ|| 30 ªÀµÀð, eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ, G|| ¥ÀA¥À D¥ÀgÉÃlgï ¸Á|| UÀÄAd£ÀÆgÀ ºÁ|| ªÀ|| ¦gÁÎ ¸ÁºÉç zÀUÁð ºÀwÛgÀ §ArUÉÃgÁ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ PÀÄ|| CA©PÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀuÉPÀ¯ï ªÀAiÀÄ|| 20 ªÀµÀð, eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| «zÁåyð ¸Á||  UÀÄAd£ÀÆgÀ ºÁ|| ªÀ|| ¦gÁÎ ¸ÁºÉç zÀUÁð ºÀwÛgÀ §ArUÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/01/2016 gÀAzÀÄ 10:00 J.JªÀiï UÉ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ °APï gÉʯÉéÃUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ 10:30 J.JªÀiï UÉ §AzÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. £ÁªÀÅ UÁ§jUÉÆAqÀÄ J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä vÀAV PÀÄ||  CA©PÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀuÉPÀ¯ï §A¢zÁݼÀ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ¼ÀÄ E°è §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÉÄʧtÚ UÉÆâ §tÚ«zÀÄÝ, UÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, ¤ÃmÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, «zÁå¨sÁå¸À ©.J CAwªÀÄ ªÀµÀð NzÀÄwÛzÁݼÉ. ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ EgÀÄvÀÛzÉ.  ªÀAiÀÄ|| 20 ªÀµÀð, zsÀj¹zÀ §mÉÖ DPÁ±À ¤Ã° §tÚ ZÀÆrzÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. JvÀÛgÀ 5 ¦Ãl EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÀAV §¼À¸ÀĪÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 7829329276 EgÀÄvÀÛzÉ.
    PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß vÀAV CA©PÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀuÉPÀ¯ï EªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÁV ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2016 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2016 ಕಲಂ 143 147 148 353 308 427 ಸಂ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 3 & 4 ಕೆ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್ ಆಕ್ಟ :- ದಿನಾಂಕ 18/01/2016 ರಂದು 01-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ  CA¨ÁgÁAiÀÄ JªÀiï. PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 21 d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ., ¢£ÁAPÀ 17/01/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀÝ ²ªÁf ªÀĺÁgÁd PÀmËmï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ CªÀºÉüÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ »AzÀÄ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà PÁ¼À¥Àà JªÀiï §rUÉÃgï ¦.J¸ï.L[C«], ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà J.J¸ï.L, gÁuÉÆÃf J.J¸ï.L, ¹§âA¢üAiÀÄgÁzÀ ºÉZï.¹ 23, 119, 126, 70, ¦.¹ 260, 31, 379, 320, 271, 410, 348, 40, 174, 99, 145, gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV 21-15 UÀAmÉUÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ. 1] ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ eÁzÀªÀ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2] ¸ÀÄ¢üÃgÀ aAZÉÆý ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  3] ¸À¤Ã¯ï ªÀiÁ£ÀÄ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  4] C§Äݯï vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Àà GvÀÛwÛ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 5] C«£Á±À UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ  6] CgÀÄt vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ  UÁAf ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 21-35 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ©ÃzÀgÀ- ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀÄvÀÛ®Ä mÁAiÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉưøÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ UÉ ¸ÉÃjzÀ §¸ï £ÀA PÉJ-38-J¥ï-883 £ÉÃzÀÝPÉÌ  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ªÀÄvÀÄÛ QlQAiÀÄ UÁè¸À MqÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀévÀÄÛ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj zÉÆA©ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀaÑ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè  vÀÆgÁl ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹ÛºÁ¤ªÀiÁrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÀ ªÉÄð£À 6 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ 7]  ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà UÉÆÃV ¸ÁB ºÉÆvÀ¥ÉÃoÀ 8] QgÀt vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²gÀ¸ÁUÀgÀ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  9] gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd §rUÉÃgÀ ¸ÁB ªÀĪÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 10] dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÁB ¨Éë£ÀºÀ½î 11] ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà ºÉÆvÀ¥ÉÃoÀ ¸ÁB ²gÀªÁ¼À 12] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ªÀÄqÁß¼À ¸ÁB ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 13] «gÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà £Á« ¸ÁB EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 14] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁªÀiÁ ¸ÁB UÁA¢üZËPÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 15] ©üêÀigÉrØ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸ÁB ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 16] ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÁB «zÁå £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 17]  ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå UÀ¢Ý ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 18] zÉëAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ  §AzÉÆÃr ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 19] UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀiÁåPÀ®zÉÆrØ ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 20]  ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà  ¨ÉÆêÀÄä£À½î ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 21] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr  ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 22] ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀnÖªÀĤ ¸ÁB ºÀ½¸ÀUÀgÀ 23] DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ ZÀAqÀÄ ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 24] ºÀĸɣÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÀnÖªÀĤ ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 25] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 26] ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÉÄÃn ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 27] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà ©eÁ¥ÀÆgÀ@gÀƨÁ¨ï ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  28] §¸ÀªÀgÁd ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 29] ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà dªÀÄRAr ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  30] §¸ÀÄ gÀvÁÛ¼À ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 31] ²ªÀÅ ºÀÆUÁgÀ ¸ÁB±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 32] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  33] ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 34] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄ£ÀUÁgÀ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 35] CgÀ«AzÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ G¦à£À ¸ÁB UÁA¢üZËPÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ zÉÆA© ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄð£ÀªÀgÀ ¥ÉÊQ C.£ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C.£ÀA 07 jAzÀ 26 £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÁ¨ÉUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/2016 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 01-30 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁåj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä F ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2016 PÀ®A 143 147 148 353 308 427 ¸ÀA 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 &4 PÉ.¦.r.J¯ï DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2016 PÀ®A: 295 L¦¹ :- ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw¹PÉÆ®ÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. 18/01/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-10 ¦.JA PÉÌ ¦AiÀiÁ𢠠²æà CA§è¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄgÁAiÀÄ §AzÉÆÃrØ ªÀAiÀiÁ: G:38 eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ (¥Àj¹µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ) ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛªÁV HgÀ°è ²æÃ. ¢VÎ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄrAiÀÄ ²æà ¨sÀ®©ÃªÉÄñÀégÀ ¥À®èQÌ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ ¸À®ÄªÁV £ÁªÀÅ Hj£À°è PÉøÀj zÀéd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁj ªÀÄvÀÄÛ UÀtå ªÀåQÛUÀ¼À, zÉêÀgÀÄUÀ¼À ¨ÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß Hj£À°è C®APÁgÀ ªÀiÁr ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 17/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À ªÀÄ®ègÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÀnÖªÀĤ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä, ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÁr J®ègÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆÃvÁÛVzÉÝãÉAzÀgÉ, AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆêÀÄÄ zÉéñÀ¢AzÀ »AzÀÆ d£ÀgÀ ¨ÁªÀ£ÉUÀ½UÉ £ÉÆêÀÅ HAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄÆäj£À CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æÃ. ²ªÁf ªÀĺÁgÁdgÀ ¨ÁªÀavÀæPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆÃvÁÛV £ÁªÀÅ 4 d£ÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj £ÀªÀÄÆäj£À CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æÃ. ²ªÁf ªÀĺÁgÁdgÀ ¨ÁªÀavÀæPÉÌ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆêÀÄÄzÉéñÀ¢AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQzÀÝgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ «£ÀAw. F §UÉÎ £ÁªÉ®ègÀÆ «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 14/2016 PÀ®A 295 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!