Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 11, 2016Yadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2016 PÀ®A 447, 323, 504, 34 ¸ÀA 341 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¨ÁµÁ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á|| ¤ÃgÀ®V EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ¼Àî½î © ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 66 £ÉzÀÝgÀ°è J¼Àî CªÀĪÁ¸Éå ¤«ÄvÀå ZÀgÀUÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2016 PÀ®A: 447, 323, 504, 34 ºÁUÀÆ 341 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2016 PÀ®A 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 10-01-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ¨sÁµÁ¸Á§ ªÀtÂPÁå, gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀĸÀÆw, ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¨sÁµÁ¸Á§ PÀ®PÉÃj, £À©¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉÆqÀتÀĤ EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÁzÀ ¸ÀªÉð£ÀA§gÀ 66 gÀ°è ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀĪÁ¸Àå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §ÄwÛAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀgÀUÁ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¸ÀA§AzÀ E®èzÀªÀgÁzÀ 1) ºÀĸÉãÀ¨sÁµÁ vÀAzÉ SÁzÁgÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ 2) f¯Á¤ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ LUÀ½ 3) C§Äݯï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¨sÁµÁ ªÀÄÄeÁªÀgÀ 4) µÀQ£Á UÀAqsÀ ºÀĸÉãÀ¨sÁµÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á: J®ègÀÆ ¤ÃgÀ®V EªÀgÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Áå C¯Áèöå ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ªÀÄUÀ£Áå F ºÉÆ®PÉÌ §gÀ¨ÁåqÀ CAzÀgÀÄ §gÀvÁÛ E¢Ý¢Ý CAvÀ £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄäÃ¯É vÉPÉÌPÀĹÛUÉ ©zÀÝgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ K£ÁVzÉ PÉÆlð E£ÀÄß r¸Á¬ÄqÀ ªÀiÁr¯Áè FªÀvÀÄÛ J¼Àî CªÀĪÁ¸Éå EzÉ ¸ÀgÀUÁ ºÉÆr°PÉ §A¢ªÉ CAvÀ £ÁªÀÅ CAzÁUÀ ªÀÄUÀ£Éà E ºÉÆ®PÉÌ §gÀ¨ÁåqÀ CAzÀªÀgÉà f¯Á¤ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ LUÀ½ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀÆqÀUÉÆð¤AzÀ £À£Àß §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀtÂPÁå¼À EªÀjUÉ ºÀĸÉãÀ¨sÁµÁ ªÀÄÄeÁªÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà £À£Àß eÉÆvÉ §AzÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ E°èUÉ ©nÖ« E¯ÁèAzÀgÉ fêÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©qÀÄwۢݫ CAvÀ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!