Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2015Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2015 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉ  §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gËrAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄAqÁ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄ©vÀUÉƽ¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4.35 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2015 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉ  §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gËrAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄAqÁ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄ©vÀUÉƽ¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 05.05 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2015 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉ  §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gËrAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄAqÁ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄ©vÀUÉƽ¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6.00 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2015 PÀ®A 107 ¹Dgï ¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:08/12/2015 gÀAzÀÄ 9.00 JJªÀiï PÉÌ  C¥ÀgÁzÀ vÀqÉ ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀÄvÀÄÛ  ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹. 405,122 EªÀgÉÆA¢UÉ  PÁ¼À¨É¼ÀUÀÄA¢, ªÀiÁzÁégÀ vÉÆgÀtw¥Àà   UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃn ¤Ãr £ÀAvÀgÀ £ÀAzÉ¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ 5 ¦JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr £ÀAzÉ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è£À ¥ÀgÀ¹Üw §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀAzÉ¥À°è UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀÀ 1) ¸ÀtÚ ªÉÆUÀ®¥Àà @ ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ §ÄUÀÎ¥ÀÎ ªÉÄvÀÄÌ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀ§ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà £ÁUÀ¥ÀàUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀ§ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà £ÁUÀ¥ÀàUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀ§ ¸Á|| J®ègÀÆ £ÀAzÉ¥À°è EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ F ªÉÆzÀ®Ä ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2012 ªÀÄvÀÄÛ 87/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è gËr d£ÀgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzsÀå «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ ZÀÄ£ÀªÁuÉ ¤UÀ¢AiÀiÁVzÀÝjAzÀ DgÉƦvÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ 6 ¦JªÀÄ PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉƦvÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A 116(3) ¹Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è EAnjAiÀiÁªÀiï ¨ÁAqÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è  «£ÀAw.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2015 PÀ®A. 87 Pɦ DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 07/12/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ©ÃgÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ªÉAPÀlgÁdÄ ±Éqï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݧUÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ 5510=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2015 420 L¦¹ & 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ  :- 08/12/2015 gÀAzÀÄ 18:25 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÁªÀÄ£ÀlV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ¦.J¸ï.L ºÉZï.¹-14, 08  ¦¹-262, 322, 293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 2080=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï   MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ £ËQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C:Q:100 , MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ £ËQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C:Q:100 d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2015 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ºÁUÀÄ vÁ®ÄPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¤«ÄvÀå  ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ, UÁæªÀÄzÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ  w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¥ÀæwªÁ¢ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÀA§zÀ ªÀ||29 eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||²gÀªÁ¼À FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É FUÁUÀ¯Éà ¢£ÁAPÀ 24/11/2012 gÀAzÀÄ gËr ²Ãmï vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÁUÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ dgÀUÀzÀAvÉ  ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ±ÁAw ¥Á®£ÉUÁV ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2015 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ºÁUÀÄ vÁ®ÄPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¤«ÄvÀå  ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÀÄgÀ¸ÀUÀÄAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ, UÁæªÀÄzÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ  w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¥ÀæwªÁ¢ K¸ÀÄ«ÄvÀæ vÀAzÉ ¤AUÀtÚ £ÁnÃPÁgÀ ªÀ|| 45 eÁ|| ¥À.eÁw G||MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀÄgÀ¸ÀUÀÄAqÀV FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É FUÁUÀ¯Éà ¢£ÁAPÀ 03/09/2013 gÀAzÀÄ gËr ²Ãmï vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ºÀÄgÀ¸ÀUÀÄAqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÁUÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ dgÀUÀzÀAvÉ  ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ±ÁAw ¥Á®£ÉUÁV ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 353/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 08/12/2015 ರಂದು 04-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ರವಿ ಪಿಸಿ 45 ರವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಹೊರಟು  ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ (1)ತೆಜರಾಜ ತಂದೆ ಬಾಬು ರಾಠೋಡ ವಯಾ:32 ಸಾ: ಗಾಂದಿ ನಗರ ಯಾದಗರಿ 02) ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ದೆವಪ್ಪ ಗಡೆಸುಗೂರ  ವಯಾ:24 ಸಾ: ವಾಲ್ಮಿಖಿ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ 03) ಮುರ್ತಜಾ ತಂದೆ ಗುಲಾಮ್ ರಸೂಲ್ ಸಾ:ಶಾಂತಿ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ ಸದರಿಯವರ  ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು  ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ , ತಾಲ್ಲಾಕ ಪಂಚಾಯತ  ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಹಾಗೂ  ಸದರಿಯರ ಮೇಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ಅವರು ರೌಡಿ ಶೀಟರಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಡಕುಂಡು ಮಾಡುವ  ಸಂಬವ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 353/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 352/2015 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11-00 J,JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æà £ÁUÀgÁd UËqÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚUËqÀ ªÀiÁ£À¸ÀUÀ®è ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð eÁ; E®UÉÃgÀ G; ªÁå¥ÁgÀ  ªÀÄvÀÄÛ ªÉʨsÀ« »AzÀÄ ¸ÉêÁ ¸À«Äw UËgÀªÁCzÀåPÀëgÀÄ ¸Á; ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ CUÀ¹ AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¹æà ªÀÄÄPÁA©PÉ zÉëAiÀÄ zÀ±Àð£ÀPÉÌ  ²æà ¢Ã°¥À PÀĪÀiÁgÀ §AqÉïɪÁ® EªÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁVÃ®Ä Qð PÉÆÃAr ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ  ºÁUÀÄ QlQAiÀÄ eÁ° ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CªÀÄvÁ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥ÀæPÁ±À¥ÀAZÁå¢AiÀÄ E§âgÀÄPÉÆr ªÀÄÄPÁA©PÉ zÉëAiÀÄ UÀÄrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®  Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÀgÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ QlQ d° ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV UÀÄrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV  UÀÄrAiÀÄ°ènÖzÀ JA¦è¥ÁAiÀÄgÀ EgÀ°¯Áè EzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®ÄPÉÆAr  ªÀÄvÀÄÛ QlQ  eÁ° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀÄrAiÀÄ°ènÖzÀÝ JA¦è¥ÁAiÀÄgÀ J,¹,J6J¸ï.n. r¯ÉPÀì PÀA¥À¤ÃAiÀÄ zÀÄ C,Q, 4000/- gÉÆ QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ  FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ PÉÆqÁ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ²æà zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ°è a®ègÉ ºÀtzÀ ºÀÄAr PÀ¼ÀîvÀ£À DVgÀÄvÀÛzÉ
 PÁgÀt ²æà ªÀÄÄPÁA©PÉ zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ°ènÖzÀ JA¦è¥ÁAiÀÄgÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆPÀÛ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 352/2015 PÀ®A 457.380 L¦,¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 354/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 08/12/2015 ರಂದು 04-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ರವಿ ಪಿಸಿ 45 ರವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದಾಗ ನಗರ ಸಭೆ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿ (1) ರಮೆಶ ತಂದೆ  ಗಿರೆಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಮನಿ ವಯಾ:33 ಸಾ: ಬೊವಿವಾಡ ಯಾದಗರಿ 02) ಶಿವರಾಮ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ  ವಯಾ:49 ಸಾ: ಸದರ ದರವಾಜ ಯಾದಗಿರಿ 03) ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯನ ಗೌಡ ಸಾ:ಶಾಂತಿ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ 04) ವಿನೊದ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಶಿರಗೊಳ ವಯಾ;40 ಸಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ 05) ಮಹ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ ತಂದೆ ನಜೀರೆ ಸಾ: ಆಸರಮೊಹಲ್ಲಾ ಯಾದಗಿರಿ 06)ಮಹ್ಮದ್ ಜಾವೇದ್ ತಂದೆ ಹಬೀದ್ ಸಾ: ಕಸಬವಾಡಿ ಯಾದಗಿರಿ 07) ಮುಷರುಫ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದಲ್ ಅಜೀಜ್ ಸಾ: ಮುಸ್ಲೀಂಪುರ ಯಾದಗಿರಿ  ಸದರಿಯವರ  ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ನಗರ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು  ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ , ತಾಲ್ಲಾಕ ಪಂಚಾಯತ  ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಹಾಗೂ  ಸದರಿಯರ ಮೇಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ಅವರು ರೌಡಿ ಶೀಟರಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಡಕುಂಡು ಮಾಡುವ  ಸಂಬವ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 354/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 278/2015 PÀ®A 107, 151 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀPÀð£À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ¤UÉ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ®Që UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà EªÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÆ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄPÁÌV DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 279/2015 PÀ®A 107, ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀªÁV UÁæªÀÄzÀ°è D ¥ÀPÀë F ¥ÀPÀë CAvÁ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀ«zÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀ®Ä DvÀ£À «gÀÄzsÀ FUÁUÀ¯Éà 2011 £Éà ¸Á°£À°è gËr ²Ãl vÉUÉ¢zÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®° UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄPÁÌV PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 280/2015 PÀ®A 107, ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀªÁV UÁæªÀÄzÀ°è D ¥ÀPÀë F ¥ÀPÀë CAvÁ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀ«zÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀ®Ä DvÀ£À «gÀÄzsÀ FUÁUÀ¯Éà 2011 £Éà ¸Á°£À°è gËr ²Ãl vÉUÉ¢zÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®° UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄPÁÌV PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!