Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2015Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2015 PÀ®A. 87 Pɦ DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 05/12/2015 gÀAzÀÄ 4 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ vÀr©r UÁæªÀÄzÀ ¦.ºÉZï.¹ PÀA¥ËAqï ªÀÄgÉAiÀÄ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݧUÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ºÀ£ÉßgÀqÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ 6370=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀqÀÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1),(2),(3),(4),(4J),(5) JA.JA.Dgï.r DåPÀÖ 1957 :- ¢£ÁAPÀ: 06/12/2015 gÀAzÀÄ 9 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆÃqÁ® UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢PÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ  PÉ.J-33 n.J-6313 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J-33 n-6622 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2015 PÀ®A:279,338  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 06/12/2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï n.«.J¸ï.¸ÁÖgï ¹n £ÀA.PÉJ-33, Dgï-4116 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁr¬ÄAzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ  C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄgÀUÉƼÀ-AiÀiÁzÀVgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ ²æà zÁåªÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹Ìqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, ¦ügÁå¢üUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝgÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21 (3) 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r. DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ:06/12/2015 gÀAzÀÄ 0700 J.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ «±ÉõÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ ¨Áwä§AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  MAzÀÄ UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 33 J. 3045 £ÉÃzÀÝgÀ°èCPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzÀ£À vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ 4 WÀ£À «ÄÃlgï CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ C¥ÁgÀzsÀ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 06/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-05 UÀAmÉUÉ  ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀzÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛ 02 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 02 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ ºÀwÛgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹, CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀæUÀ¼À d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ. 
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2015 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 05/12/15 jAzÀ ¢: 07/12/15 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁqÀAUÉÃgÁ ©. UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ©ÃgÀÄ«£À°è EnÖzÀÝ 20,000=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1 vÉÆ¯É ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ CAzÁdÄ 25,000=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 5 UÁæA Q«AiÉÆÃ¯É C.Q: 12,500=00 gÀÆ. 5 UÁæA UÀÄAqÀÄ C.Q: 12,500=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÁåªÀĸÀAUï UÀÄgÀÄ ¹ªÀiï £ÀA: 8970982802 C.Q: 1000=00 gÀÆ. MlÄÖ 71,000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ, ªÉƨÉÊ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!