Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2015Yadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2015 PÀ®A: 333, 353, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 04-12-2015 gÀAzÀÄ 11-45 J JAPÉÌ oÁuÉUÉ f.f.JZï ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÀ AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄPÉÌ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-12-2015 gÀAzÀÄ 10 J.JAPÉÌ £Á£ÀÄ AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄ®zÀ°è ºÉÆÃV C°è £À£ÉÆßA¢UÉ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà C¼ÀîzÀªÀĤ ©®PÀ¯ÉPÀÖgÀ, ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÀjd£À PÀA¥ÀÆlgÀ D¥ÀgÉÃlgÀ, ¸ÀAUÀtÚ PÁAiÀÄðzÀ²ð EªÀgÉÆA¢UÉ £ÁªÀÅ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è JA¢£ÀAvÉ zÉÊ£ÀA¢£À PÀvÀðªÀåzÀ°è vÉÆqÀV ¥ÀAZÁAiÀÄw PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤jÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ 1) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄqÀؽî 2) PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄqÀ½î 3) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÀUÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄPÉÌ NqÀÄvÁÛ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¦.r.N ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ £ÀªÀÄä CdÓ£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà EvÀ£À ¨ÁQ ºÀt DgÉüÀÄ wAUÀ¼À ¨ÁQ ºÀt 5000 gÀÆ gÀAvÉ ¥ÀUÁgÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £À£ÀUÉ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀAUÀtÚ PÀÆr E¯Áè CªÀ¤UÉ 60 ªÀµÀðzÀªÉUÉ ¥ÀUÁgÀ ¤ÃrzÉÝêÉ. FUÀ ¤ÃqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¸À¨sÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¤ÃqÀ®Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ J®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ PÉüÀÄ CAzÀgÉ PÉüÀÄvÁÛ E¯Áè CAvÀ CzÀgÀ°è zÉêÀ¥Àà AiÀÄqÀؽî EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀAoÉ¥Àà AiÀÄqÀؽî EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÀUÀ£ÀÆgÀ, EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà ¥ÀAZÁAiÀÄw PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §AzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÉƸÀªÀĤ. C«ÄãÀgÀrØ ¥Ánî EªÀgÀÄ  ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ C°èAzÀ CªÀgÀÄ NqÀÄvÁÛ ªÀÄUÀ£Éà CªÀjªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÝgÉ CAvÀ £ÁªÀÅ EµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£Éà ©nÖ« E¯ÁèAzÀgÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝ« E£ÉÆߪÉÄä £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £À£ÀUÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ C«ÄãÀgÀrØ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉA¨sÁ«UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1 ¦.JAPÉÌ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2015 PÀ®A 333, 353, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 349/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:03/12/2015 gÀAzÀÄ 11:15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ \d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ:03/12/2015 gÀAzÀÄ 09:30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄĹèA¥ÀÆgÀ ªÀÄfÃzÀ ¸À«ÄÃ¥À £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ªÀĽUÉ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ  ºÉZï.¹.50, ¦¹ 02, 173, 334. 18 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) C§ÄÝ® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©ÃgÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA.PÉ.J.33-f.0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è  oÁuɬÄAzÀ 09:45 ¦..JªÀiï.PÉÌ ºÉÆgÀlÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ªÀÄĹèA¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ªÀĽUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 3 d£ÀgÁzÀ 1} ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà °AUÉÃj ªÀAiÀiÁ, 22 ªÀµÀð, eÁ, ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á, ªÁ°äQ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 2} C§ÄÝ® ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀAiÀiÁ, 25 ªÀµÀð, eÁ, ªÀÄĹèA, ¸Á, ¸ÀzÀgÀ zÀgÀªÁd AiÀiÁzÀVj 3} ¸ÀzÁݪÀÄ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀ°ÃªÀÄ ªÀAiÀiÁ, 22 ªÀµÀð, eÁ, ªÀÄĹèA, ¸Á, gÁAiÀÄZÀÆj ªÉƺÀ®è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 10:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 4200/-gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄè° PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕÃAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:04/12/2015 gÀAzÀÄ 03-45¦.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 349/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                            
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/2015 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 04/12/2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CmÉÆà £ÀA PÉ.J-33-4558 £ÉzÀÝgÀ°è C£À¢ÃPÀævÀªÁV ¸ÉA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁågÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ MAzÀÄ ©½AiÀÄ aîzÀ°è ¹.JZï. ¥ËqÀgÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAzÁd 1 PÉ.f. ¹.JZï. ¥ËqÀgÀ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 800/gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!