Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2015Yadgir District Reported Crimes

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2015 PÀ®A 279,337 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/12/2015 gÀAzÀÄ 8-30 ¦JªÀiï PÉÌ ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄAr ¸Á|| PÉ®ÆègÀ vÁ|| ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/12/2015 gÀAzÀÄ PÀ®§ÄgÀÄVAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¤«ÄvÀå C«ÄãÀUÀqÀ¢AzÀ PÀ®§ÄgÀÄVUÉ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA PÉJ- 29 J-3404 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©üÃ.UÀÄr PÀqɬÄAzÀ eÉêÀVð PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ 7-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ®PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è gÉÆÃrUÉ ºÁQzÀ gÉÆÃqï ¨ÉæPï zÁn ¤zsÁ£ÀªÁV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38JªÀiï- 2711 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fæUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ PÁj£À°èzÀÝ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2015 PÀ®A 279,337 L¦¹   £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:24/12/2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀÄt¸ÀVUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁågÉÃd ªÉÄùÛçUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀ®Ä §AzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ CVßUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄt¸ÀV-PÉA¨sÁ« gÉÆÃr£À UÀÄAqÀ®UÉÃgÁ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæUÉ vɯÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÁ Q«¬ÄAzÁ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÁ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:24/12/2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀÄt¸ÀVUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁågÉÃd ªÉÄùÛçUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀ®Ä §AzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ CVßUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄt¸ÀV-PÉA¨sÁ« gÉÆÃr£À UÀÄAqÀ®UÉÃgÁ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæUÉ vɯÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÁ Q«¬ÄAzÁ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÁ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/12/2015 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆæ ²æñÉÊ® vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸ÀUÀgÀ ¸Á:CVß EªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ ¸Á:CVß EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ:24/12/2015 gÀAzÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀAf«£À D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ:52 ¸Á: CVß FvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:26/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉýzÀÝjAzÁ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A.304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÉâü¹PÉÆAqÀÄ F ²ÃWÀæªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2015 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 109 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ zÀAqÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ UÁ½ ªÀÄgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¥ÀÆeÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÁAiÀħtÚ PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ FvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 305/2015 PÀ®A 323.324.504.506 ¸ÀA 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 24/12/2015 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ À DgÉÆævÀgÀÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉAl MAiÀÄÄåªÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è¬ÄgÀĪÀ ¸ÉÃAUÁ ¨É¼ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ PÀA§ ºÁQ PÀgÉAl vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖUÉAiÀÄ PÀA§ ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ K ¨ÉÆøÀr à ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀQ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¦gÁå¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ  ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!