Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2015Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1)(2)(3)(4)(4J)(5) JAJADgï.r DåPÀÖ1957 :- ¢£ÁAPÀ: 03/12/2015 gÀAzÀÄ 7 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  DgÉÆævÀgÀÄÄ ©gÀ£ÀPÀ¯ï vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀPÁðj ºÀ¼ÀîzÀ°è C£À¢PÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdzÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ  ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2015 PÀ®A 75 PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 03/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 04-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ««zsÀ PÀqÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ ºÁUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ E®èzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ºÁUÀÆ PÀ®A 75 PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀiÁ°PÀgÀ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ «¯ÉêÁj PÀÄjvÀÄ, PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2015 PÀ®A 75 PÉ.¦. DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2015 PÀ®A:279, 338, 304(J) L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 03/12/2015 ರಂದು 7-45 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಹುಣಸಗಿ- ಕೆಂಭಾವಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ವಯ 22 ಜಾತಿ: ಕುರುಬ ಸಾ: ಹದನೂರ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ 33 ಹೆಚ್. 1479 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಶಿವಪ್ಪ ತಂಧೆ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ ಯಾಳವರ ಸಾ: ಹದನೂರ ಇತನನ್ನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಣಸಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಮುತ್ತುರಾಜ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿರಿವಿನಲ್ಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸಿ ರೋಡಿನ ಬಾಜು ಇದ್ದ ಲೈಟಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುರಾಜ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ಪ ಇತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ.CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2015 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹  £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!