Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 308/2015 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ 24-11-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¥sÀÄEgÁå¢ü ºÉÃAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw¸Á§ªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà vÉÆ£À¸À£À½î ªÀAiÀiÁ:33 G: PÀÆ° eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: ªÀÄÄzÁß¼À EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆV zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄÄzÁß¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀ¢zÁÝUÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ J¯Áè PÀqÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!