Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 241/2015 PÀ®A: 504, 307, 302 L¦¹ :- ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ CAvÁ JgÀqÀÄ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è ¥ÁèlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ°è E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÉÆAzÀÄ ¥Áèl PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥Áèl£ÀÄß ºÀ½î¸Á§ FvÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥Áèl¤ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉýzÀÝgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁwUÉ Q« PÉÆqÀzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉýzÀÄÝ EzÉ.   ¢£ÁAPÀ: 20/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ªÀÄÄ¢ gÀAr ¸ÁAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ KPÉ gÉÆPÀÌ ¨ÉÃPÀÄ ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀzÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ PÀrØ¥ÉÆlÖt¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
         »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:27/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.10 J.JªÀiï PÉÌ F ªÉÄÃ¯ï ¸ÀAzÉñÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ f.f.ºÉZï. D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀV¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀtªÀÄAw UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà CA©UÉÃgÀ ¸Á:wAxÀt vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ qÉvï JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀægÀPÀtzÀ°è PÀ®A 302 L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀqÀ¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤ªÉâ¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ªÀiÁ»w ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 338/2015 PÀ®A 143.147.323.324.504.506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ;27/12/215 ರಂದು 20.15 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಮುಂಡಾಸ ಸಾ|| ಹಳಿಸಗರ ಶಹಾಪೂರ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 21.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ಜನರು ಕೂಡಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.338/2015 ಕಲಂ.143,147,323,324 504,506 ಸಂ.149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!