Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 335/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/12/2015 gÀAzÀÄ 09.15 UÀAmÉUÉ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦¹ 424 gÀªÀjNA¢UÉ D¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ªÀiÁr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ɽPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 10.45 JJA PÉÌ §A¢ ¦AiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä ¤AvÀ CmÉÆà £ÀA: PÉJ-33-J-0664 £ÉÃzÀÝPÉÌ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA: PÉJ-32 J£ï-7531 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ CmÉÆÃPÉÌ rQÌ ¥ÀqɹzÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÁV ¦AiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀvÀ£À CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀPÁgÀ ZÀ¯ÁPÀ ¤Ãw£À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ ¸Á: zÀvÀÛ£ÀUÀgÀ eÉêÀVð PÁ¯ÉÆä PÀ®§ÄgÀV FvÀ£À ªÉÄïÉPÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ  ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄgÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÆ®¸ï UÀÄ£Éß £ÀA 335/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 336/2015 PÀ®A 147.436 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgÀ  vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ¸ÀÆ® ¸Á§ ¢rØ ¸Á| ¸ÀUÀgÀ (©) UÁæªÀÄ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß  Qð ºÁQ §AzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 23/12/20015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà  ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| ¸ÀUÀgÀ (©) FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß J©â¹ ¤ªÀÄä J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÉ JAzÀÄ  «µÀAiÀÄ w½¹zÀ PÉÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üPÀ,ªÀĺÀäzÀ C£ÀégÀ, ªÀĺÀäzÀ CjÃ¥sÀ.£Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ HjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ C°èAiÉÄà ªÀĹâAiÀÄ°èzÀÝ ¤ÃgÀÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¹gÀÄvÉÛêÉ. CzÀjAzÀ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ  1)ªÉÊAiÀÄgï ¥sÉÊ£À¯ÉÃPÀì 118 C.Q.gÀÆ.12.000/- 2)«UÁqÀð ªÉÊAiÀÄgï 118 C.Q.gÀÆ.8,000/- 3) ¹AUÀ¯ï ¸ÁÖöåAqï 118 ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.4,500/- 4) 6 JA,JA,ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.9,000/- 5) 8 JA,JA,ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.4,500/- 6) 4 JA,JA,ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.8,750/- 7) 2.5 JA,JA,ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.5,600/- 8) ZÉÊ£Á ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.3,600/- 9) ZÁgÀ «ÄãÀgï ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.4,500/- 10) LgÀ£À ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.750/-  11) 400 CzsÀð EAZÀÄ ¥ÉÊ¥sÀUÀ¼À  C.Q.gÀÆ.20.000/-  12) 50 PÁ®gï nà dAPÀë£ï ¨ÁPïì C.Q.gÀÆ.10.000/- 13) J¯Áè ¸ÉÊeï ¨ÉÆÃqÀðUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.8,000/- 14)¥Áå£ï ¦Ã¸À C.Q.gÀÆ.1,320/- 15) AiÀÄÄ.¦.J¸ï.4¦Ã¸À C.Q.gÀÆ.24.000/- 16) PÀÆ®gï 2 ¦Ã¸ï C.Q.gÀÆ.8,000/- 17) 63 JA,JA,¥ÉÊ¥sÀ C.Q.gÀÆ.5,400/- 18) 25 JA,JA, ¥ÉÊ¥sÀ C.Q.gÀÆ.6,000/- 19) PÉù£À ¥ÀnÖ C.Q.gÀÆ.2,400/- 20) ¸ÀÆAiÀÄð lÆå©£À 2 ¨ÁPÀì C.Q.gÀÆ.2,400/- 21) « UÁqÀð ¸ÉÖÃ¥sÀèeÉgï C.Q.gÀÆ.6,000/- 22) ¸ÀįɱÉãï mÉÃ¥sÀ C.Q.gÀÆ.1,350/- 23) PÁgÀ mÉÃ¥sÀUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.3,600/- 24) jà ªÉÊArÃAUï ªÀĹãï C.Q.gÀÆ.3,6000/- 25) ªÉÊArAUï ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.3,100/- 26) ¥Áå£À ¨ÉèÃqï C.Q.gÀÆ.1,920/- 27) r.¦. C.Q.gÀÆ.2,500/- 28)§l£ï C.Q.gÀÆ.4,000/- 29) ¥ÉÊ£À¯ï N®Øgï C.Q.gÀÆ.3,500/- 30) §l£À N®Øgï C.Q.gÀÆ.3,500/- 31) ¹Ã°AUï gÉÆÃeï C.Q.gÀÆ.2,800/- 32) rAªÀÄgï C.Q.gÀÆ.7000/- 33) Qmï PÁåmï C.Q.gÀÆ.4320/- ºÁUÀÆ J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 2 PÁlÆð£ï CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß QªÀÄvÀÄÛ 49,981/- »ÃUÉ MlÄÖ 2,78,291 /- QªÀÄäwÛ£À  J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß  £ÀªÀÄÆägÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ D±Àæ¥sÀ vÀAzÉ ±Éæüà «ÄmÉå ¨Á¬Ä, D±À¥ÁPï vÀAzÉ  ±Éæüà «ÄmÉå ¨Á¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ ¸Á©Ãgï vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£ï ¨ÉÆUÀr,eÁQÃgï vÀAzÉ ±ÀªÀÄÄð¢Ýãï CZÉPÉÃj, EªÀÄwÛAiÀiÁeï vÀAzÉ JPÀ¨Á® ¯ÉÆúÁj EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 02.05 UÀAmɬÄAzÀ 04.30 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è  £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 336/2015 PÀ®A 147.436. ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. 
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2015 448,323,324,354,504,506,109 ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 25/12/2015 gÀAzÀÄ 6-15 ¦ JA. PÉÌ oÁuÉAiÀÄ J¸ïºÉZïr PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ²æà ªÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀgÉrØ PÀqÀPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á: ZÉ£ÀÆßgÀ (PÉ)  EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÉgÉ ZÉ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ZÉ£ÀÆßgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 68 gÀ°è 14 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà UÀÄdÓ¯ï FvÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ  ºÀt CzÀð PÉÆlÄÖ C£ÀAvÀgÀ CzÀð PÉÆqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛ£É £ÁrzÀÄÝ PÉÆqÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ ºÉý PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ 6 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ J®ègÀÆ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¹«í¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è zÁªÉ ºÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CA¢¤AzÀ gÀAUÀt UÀÄdή FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢¸ÀÄvÁÛ DUÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÁÝ£É. DzÀgÀÆ £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä¤zÉݪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-12-2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀªÀÄä E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ ªÀ£ÀzÀÄUÁð UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ £ÀUÁj ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀÄÄ£ÀªÀÄÄqÀUÀ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀªÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ £À«Ää§âgÀ£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ¨ÉÆøÀqÉgÉ gÀAqÉgÉ ¸ÀƼÉgÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄ vÀAzÀªÀgÉ £À«Ää§âjUÀÆ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr C¯Éè ©zÀÝ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁåªÀtÚ ±ÁAvÀ¥Àà E§âgÀÄ  §rUɬÄAzÀ £À£ÀUÉ £À£Àß vÀAV E§âjUÀÆ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀPÉÌ gÀAUÀtÚ UÀÄdÓ® EªÀ£À PÀĪÀÄPÀÌªÉ PÁgÀt EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2015 341, 323, 324, 504,506 ss¸ÀA. 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(I)(X) SC ST PA ACT 1989 :- ¢£ÁAPÀ: 25/12/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦ JA. PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æ zÁåªÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÀUÁj ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: ªÀ£ÀzÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/12/2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀÄ£ÀªÀÄlV E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÉ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÉæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ZÉ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ 01) ¥ÀgÀªÀvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ 02) ªÀĺÁzÉêÀgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÀgÀqÀPÀ¯ï 03) ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀgÉrØ PÀgÀqÀPÀ¯ï  04) ¹zÀÝ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀgÉrØ ¸ËPÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀªÀgÉà ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄUÉ “J¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÉÆ® ¤ÃªÀÅ ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ýj EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄPÀ̼Éà ‘’ CAvÁ CAzÀªÀgÉà ¥ÀgÀªÀvÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀgÉrØ E§âgÀÆ £À«Ää§âgÀ ¸ÀAUÀqÀ vÉPÉÌPÀÄ¹Û ©zÀÄÝ CªÀgÀ°è ¥ÀgÀªÀvÀgÉrØ EvÀ£ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£Éà £À£Àß JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.  ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ ªÀĺÁzÉêÀgÀrØ EvÀ£ÀÄ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄAdļÁ, ²ªÀ°AUÀªÀÄä E§âgÀÆ ºÁAmÉ £À£Àß ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. CµÀÖgÀ¯Éèà CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 01) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ 02) ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ ZÀ£À¥Àà UÀÄqÀèPÉÆAqÀ 03) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ.  £À£Àß vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ ±ÁAvÀ¥Àà E§âjUÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ. £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!