Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 304/2015 PÀ®A  279,337,338  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 24/12/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ªÀÄzÀĪɬÄzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ lA.lA. CmÉÆà £ÀA PÉ.J-33-J-4809 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå AiÀÄgÀUÉÆüÀ-£Á®ªÁgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ lA.lA.CmÉÆà £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ  C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DzÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2015 PÀ®A 323,324,326,504,506, L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 24/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨Á®ZÀr FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ K ¸ÀƼÉ, gÀAr  £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ¤Ã£ÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÉ¯É PÉr¹ CªÀ½UÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ZÉl PÀ°¹¢Ýà ¸ÀƼÉ, CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ zÀgÀzÀgÀ£É ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ.. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ©r¸À®Ä §AzÀgÀÄ ©qÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÉÆqÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ £À£Àß vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀĪÁUÀ PÉÊ CqÀØ M¬ÄÝzÀÝjAzÀ £À£Àß JqÀ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ jAUï ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ¥Àà UÀƼÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÖPÉÆArzÁݼÉAzÀÄ, EzÀPÉÌ®è ¤Ã£É PÁgÀt  CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 260/2015 PÀ®A:379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(3)(4) 22 JªÀiïJªÀiïDgï r DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:24/12/2015 gÀAzÀÄ 08.30 J.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉ D¯ÁݼÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr  03 mÁåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  D¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ mÁåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ.¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦)¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ D¯ÁݼÀ ºÀ¼Àî¢AzÀÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀUÀ¼ÀÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.mÁåPÀÖgÀUÀ¼ÀÀÀ°è MlÄÖ 4500=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ CAzÁdÄ 06 WÀ£À «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÀÆArzÀÄÝ CzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!