Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2015Yadgir District Reported Crimes

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2015 PÀ®A:147, 148, 323, 447, 504, 506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ D¥Á¢vÀ £ÀA 1 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀAiÀÄå ±ÉnÖ ¸Á: vÁ½PÉÆÃl, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢AiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 2 ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr, ¸Á: £ÀUÀ£ÀÆgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§zsÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè, DzÁUÀÆå ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À ¥ÀgÀªÁV ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉA§°¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. 1970 £Éà E¸À«AiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ gÁªÀĨsÀlÖ eÉÆò JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀÝ  ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ºÀUÀgÀlV UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA 395/1 gÀ°è 20 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥sÀgÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä 49000/-gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼ÀzÀ°è ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄÄ MlÄÖ 30 JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è 10 JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ®QëöäPÁAvÀ ¸Áé¢ü£ÀPÉÌ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖ®è¢zÀÝgÀÆ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV PÀÄVκÉÆÃV, DyðPÀ £ÀµÀÖ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ 2008 £Éà E¸À«AiÀÄ°è £ÀPÀ° M¥ÀàAzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸Àȶֹ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀî®Ä G¥À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ PÉÆqÉPÀ¯ï gÀªÀgÀ°è Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, DzÀgÉ G¥ÀvÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ PÉÆqÉPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/01/2009 gÀ°è DgÉÆævÀ£À CfðAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ C°èAzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸Áé¢üãÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20/12/2012 gÀ°è £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è N.J¸ï. £ÀA 02/2013 gÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸Áé¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°è ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¸ÀzÀAvÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DzÉñÀ «gÀÄzÀÞªÁV ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£À«AiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è wgÀ¸ÀÌøvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DzÉñÀ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß F ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀÆqÀ ®UÀwÛqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 391/1 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 28 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¢£ÁAPÀ: 01/10/2015 gÀAzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀݪÀ£À mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J.29.JªÀiï.503 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ aPÀ£ï §mÁtÂAiÀÄ£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ ¦ügÁå¢UÉ w½zÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß aPÀ£ï §mÁt ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV J¯Éà ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÀªÁVzÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ, £ÉêÉãÁzÀgÀÆ ºÉÆ® ©vÀÛ®Ä CqÀØ §AzÀgÉ F mÁæPÀÖgï UÁ°UÉ ºÁQ vÀĽzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄ dUÁÎqÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ DUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ²ªÀ¥ÀÆgÀ, 2) §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ 3) §¸ÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉƸÀªÀĤ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ E®èªÁzÀgÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À UÁAiÀÄUÉƽ¹ ZÀ°¸ÀĪÀ mÁæPÀÖj£À PɼÀUÉ £À£ÀUÉ ºÁQ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É PÀÄjvÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £ÀqÉzÀ WÀl£É §UÉÎ «ªÀj¹ ºÉý DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¢zÁÝUÀ, ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß jf¸ÀÖgï ¥ÉÆøïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ J¸ï.¦ AiÀiÁzÀVj, ¹¦L ºÀÄt¸ÀV ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ gÀªÁ£É ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀgÉUÉ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ PÀ®A: 147, 148 323 447 504 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ²PÉë ¤Ãr vÀ£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 328/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.00 ¦JA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥Éð ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ¥Àqɹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ,  £Á£ÀÄ CA¨ÁgÀAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ 02.30 ¦JA PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ C¥ÀÄà ¥Ánî ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è CPÀæªÀĪÁV  ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹zÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ®PÀÌ¥Àà ¦¹-337 ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦¹-397 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æÃ. ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 21 G: PÀÆ° eÁ: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2) C§ÄÝ®UÀ¤ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀıÁPÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀAiÀiÁ: 22 G: PÀÆ° eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/12/2015 gÀAzÀÄ 03-00 ¦.JA.PÉÌ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ¥ÀƪÀðPÉÌ EgÀĪÀ C¥ÀÄà ¥Ánî ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è ºÉÆÃV ¥Àj²°¸À¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-22 UÀÄA¦UÀ¼À°è CAzÁdÄ 20 ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 30,000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀÀ£À¢AzÀ vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀÄà ¥Ánî ªÉà ©æÃqÀÓ ªÀiÁ°PÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 03.30 ¦JA ¢AzÀ 04.30 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉà §æqÀÓzÀ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀzÀ PÁgÀt d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¥À£À ªÀiÁr ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¨ÉAUÁªÀ®Ä £ÉëĹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ¸ÀzÀj C¥ÀÄà ¥Ánî ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è CAzÁdÄ 20 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹zÀ C¥ÀÄà ¥Ánî ªÉà ©æÃqÀÓ ªÀiÁ°PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉÃð ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°èzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 328/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 327/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 12.45 ¦JA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥Éð ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. CA¨ÁgÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ¥Àqɹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ,  £Á£ÀÄ CA¨ÁgÀAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ 10.00 ¦JA PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ UÀļÀV ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹zÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ®PÀÌ¥Àà ¦¹-337 ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦¹-397 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æÃ. ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 21 G: PÀÆ° eÁ: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2) C§ÄÝ®UÀ¤ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀıÁPÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀAiÀiÁ: 22 G: PÀÆ° eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/12/2015 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JA.PÉÌ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ¥ÀƪÀðPÉÌ EgÀĪÀ UÀļÀV ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è ºÉÆÃV ¥Àj²°¸À¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-22 UÀÄA¦UÀ¼À°è CAzÁdÄ 20 ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 30,000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀÀ£À¢AzÀ vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÀļÀV ªÉà ©æÃqÀÓ ªÀiÁ°PÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 11.10 JJA ¢AzÀ 12.10 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉà §æqÀÓzÀ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀzÀ PÁgÀt d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¥À£À ªÀiÁr ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¨ÉAUÁªÀ®Ä £ÉëĹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ¸ÀzÀj UÀļÀV ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è CAzÁdÄ 20 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹zÀ UÀļÀV ªÉà ©æÃqÀÓ ªÀiÁ°PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉÃð ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°èzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 327/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 326/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.15 JJA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥Éð ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. PÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦.J¸ï.L(C.«) ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ¥Àqɹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ,  £Á£ÀÄ PÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦,J¸ï,L (C«) ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀAUÀqÀ GªÀiÁPÁAvÀ ¦¹ 197 EªÀgÉÆA¢UÉ  ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ £ÀUÀzÀgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/12/2015 gÀAzÀÄ 1-00 J.JA.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦,L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è «óµÉñÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ £ÀUÀgÀzÀ ©.¸ÀPÀð¯ï, UÁågÉÃd ¯ÉÊ£À, PÉÃ,E,© ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¥ÀÆUËqÀ £ÀUÀgÀ, ºÀ½¸ÀUÀgÀ, KjAiÀiÁzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆÃgÀªÀ®AiÀÄzÀ PÀqÉ CAzÀgÉ ¥sÉÊgÀ ¸ÉÖñÀ£À ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl EgÀĪÀ¢®è ¥Àj²Ã°² £ÉÆÃqÀ¯ÁV NX 3230 NEW HOLLAND PLUS PÀA¥À¤AiÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ EAf£À ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöå° EzÀÄÝ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl EgÀĪÀ¢®è CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA: 3214375 ªÀÄvÀÄÛ EAf£À £ÀA: E10492 CAvÁ EzÀÄÝ mÁæ¬Ä° £ÀA§gÀ EgÀ°®è. CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 01 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ|| 26 ªÀµÀð G|| mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ mÁæöåPÀÖgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¸ÀV ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 1500/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ  CA.Q: 1,00,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ 4-15 JJA PÉÌ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉÃð ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°èzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 326/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2015 110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:22/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹-92 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §®±ÉnÖºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÁUÀÆ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀ ªÀÄUÀ Nl ºÁPÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ®A:110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2015 PÀ®A 143,341 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:22/12/2015 gÀAzÀÄ 9-30 JJªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß M¦à¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr gÉÊvÀgÀ ««zsÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©üÃ.UÀÄrAiÀÄ ¨Á¥ÀÄUËqÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĽî£À PÀAnUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ gÉÆÃrUÉ CqÀدÁV ºÁQ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹ ¥ÉưøÀgÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀzÉ ªÉÆAqÀÄvÀ£À¢AzÀ ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄïÉAiÉÄà CqÀÄUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «gÀÄzÀÝ ¢üPÁÌgÀzÀ WÉÆõÀuÉ PÀÆUÀÄvÀÛ  gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ CAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® §AzÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ §ºÀ¼À vÉÆAzÀgÉ  ¤Ãr  C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ AiÀiÁzÀVjgÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ DUÀ«Ä¹ gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ eÉÆvÉ ZÀað¹ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀjUÉ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ¤Ãr 3-30 ¦JªÀiï PÉÌ gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆ »A¥ÀqÉ¢zÀÄÝ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÉÛ vÀqÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2015 PÀ®A 143,341 ¸ÀA 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!