Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 294/2015 PÀ®A 143,147,341,323,324,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 16/12/2015 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨Áålj ¨É¼ÀPÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀ¼Éà ªÉʵÀåªÀÄå¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¨Áålj ¨É¼ÀPÀÄ KPÉ ºÁQ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢ü eÉÆÃvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DzÀ §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2015 PÀ®A: 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ; 15/12/2015 gÀAzÀÄ 03:30 ¦.JªÀiï PÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ §Ä¢Þ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄPÀÌgï ªÀÄÄZÀÑtÂPɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!